V současné době se stále více hovoří o problému klimatických změn, které jsou výsledkem přílišného vyčerpávání fosilních paliv, při jejichž spalování vznikají skleníkové plyny. Vhodnou alternativou k těmto surovinám je využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa nebo geotermální energie). Právě energie ze Slunce patří k možnostem, které jsou v našich podmínkách nejlépe využitelné. Na co všechno se dá využít sluneční kolektor nebo fotovoltaika? Jak o výhodách sluneční energie přesvědčit veřejnost a jak publikovat výsledky získané při práci se solárním systémem? To všechno si můžete vyzkoušet v soutěži, která je určená studentům ve věku 14 - 18 let.

Kdo se může zúčastnit?
Do soutěže se může zapojit skupina studentů z jedné nebo více tříd nebo celá třída dohromady (na jedné škole může soutěžit i více pracovních skupin).

Co je cíl soutěže?
Hlavním cílem je rozšíření informací o využití sluneční energie ve školním vyučování a na místní obyvatelstvo. V této aktivitě mohou být využita stávající demonstrační zařízení na školách, v případě, že je již škola vlastní.

Průběh soutěže:
Úkolem studentů bude samostatná úvaha nad možnostmi využití sluneční energie na škole a v obci, kde škola sídlí. Studenti budou shromažďovat co nejvíce informací o využití sluneční energie v praxi. Na škole, která nemá solární systém, budou mít studenti za úkol vymyslet možnosti využití solárního systému podle potřeb školy.

 • Prvním úkolem pro studenty bude nashromáždit informace o možnostech využití sluneční energie v praxi (hledání v literatuře, na internetu apod.)
 • Dalším úkolem bude vymyslet maximální využití stávajícího systému podle potřeb školy - na co všechno by se dal systém využít při zvýšení jeho výkonu a jak efektivně zvýšit jeho využití; v případě, že škola žádný systém nemá, budou studenti sami vymýšlet, kde všude by ho mohli využít (např. vyřešení otázky ohřevu teplé vody, možnost zřízení skleníku apod.)
 • Dalším úkolem bude zpracování komplexního energetického zhodnocení školy, jak by mohla ušetřit energii s využitím dalších obnovitelných zdrojů energie nebo jiných opatření (např. úsporné osvětlení, kotel na biomasu pěstovanou v okolí jako alternativní zdroj energie na vytápění budovy školy v okolí školy s možností vyřešení otázky ohřevu teplé vody u okolních domů apod.)
 • Hlavním úkolem bude pro studenty příprava prezentace získaných a zpracovaných informací o využití obnovitelných zdrojů energie (např. sestavení informačních listů, nástěnek, internetové stránky apod.)
 • Posledním úkolem soutěže, který bude hodnocen, je samotná prezentace zpracovaných výsledků o využití sluneční energie, která se bude konat v budově školy nebo na jiném studenty vybraném místě (např. příprava vývěsní tabule, letáčků, natočení videa apod.). Snahou studentů bude co největší rozšíření informací o využití sluneční energie v praxi, proto by prezentaci výsledků měla předcházet např. beseda s veřejností v obci apod.
Studenti dostanou podrobnější návody, jak postupovat při realizaci jednotlivých úkolů ve formě malé brožurky, kterou jim poskytneme po zaslání přihlášky. Konkrétní kroky uvedené v brožurce bude možné konzultovat na zahajovacím semináři dne 11. 1. 2003.

Kdy soutěž začíná?
Do soutěže se můžete hlásit do 12. 12. 2002.

Kdy se koná startovní seminář?
Úvodní seminář, kde je možné získat další informace o soutěži, bude v Brně dne 11. 1. 2003. (Pozvánka na seminář bude rozesílána v polovině prosince každému, kdo uvede v přihlášce, že má o něj zájem.)

Do kdy je potřeba poslat první úlohu?
Termín poslání meziúlohy je 28. 2. 2003.
(Jedná se o menší úlohu, která bude pro studenty znamenat jednoduchý výpočet údaje na základě krátkého zjišťování. Tento úkol bude podrobně uveden v brožurce poskytnuté po přihlášení se do soutěže. Cílem této úlohy je zjistit, zda přihlášené skupiny studentů na soutěži pracují.)

Kdy soutěž končí?
Termín uzávěrky je 31. 4. 2003.

Jaká je cena pro vítěze?
1.místo: 10 000,- Kč pro skupinu studentů nebo jednodenní výlet s návštěvou firmy vyrábějící solární systémy
2.místo: 7 000,- Kč pro skupinu studentů nebo jednodenní výlet s návštěvou firmy vyrábějící solární systémy
3.místo: 5 000,- Kč pro skupinu studentů nebo jednodenní výlet s návštěvou firmy vyrábějící solární systémy

Všichni učitelé, kteří budou zapojeni do soutěže dostanou balíček folií do zpětného projektoru využitelných pro přednášku na téma možnosti využití sluneční energie v ČR.

Jak bude soutěž hodnocena?
Výsledky prací studentů budou hodnoceny podle několika kritérií:

 • obsah a kvalita zpracování informací
 • originalita nápadů
 • způsob zapojení celé skupiny do projektu
 • jak byl projekt prezentován veřejnosti a jaké měl konkrétní výsledky - čeho projekt dosáhl a co se díky němu změnilo
Kdy bude předání cen?
Vyhodnocování soutěže a předání cen pro vítěze proběhne v květnu 2003. Pokud si škola vybere jako výhru jednodenní výlet, bude připraven na červen 2003.

Kdo bude hodnotit jednotlivé projekty?
Soutěž budou vyhodnocovat zástupci z pořádajících organizací (Calla, AEE) a odborní poradci v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, pracovníci v oblasti školství a se zkušenostmi s výběrem a hodnocením projektů.

Pokud Vás soutěž zaujala a máte zájem se jí zúčastnit vyplňte tento formulář nebo si stáhněte přihlášku a vyplněnou zašlete na uvedenou adresu.
V případě, že na Vaší škole bude více pracovních skupin, nakopírujte si přihlášku podle potřeby.

Soutěž je finančně podpořena

 • Úřadem vlády Dolního Rakouska
 • Rakouským spolkovým ministerstvem životního prostředí, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
 • EU - INTERREG

Soutěž připravila

 • Sdružení CALLA
 • Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE - AEE
 • v rámci česko-rakouského projektu "Solární síť"
Calla Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE Arsenal Research ČSOP Veronica