Sdružení Calla
  Dnes je 30. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva 

Sdružení CALLA, Jihočeského sdružení ochránců přírody a Jihočeských matek

z 8. dubna 2001


Hypermarket a multikino v Boršově nad Vltavou

Proč se příslušní úředníci Okresního úřadu neúčastní důležitých jednání?!
Vše rozhodnuto předem ???

V polovině března letošního roku se uskutečnilo jednání k územnímu řízení pro povolení stavby hypermarketu a multikina v Boršově nad Vltavou. Na základě tohoto jednání a podaných připomínek má Stavební úřad Magistrátu města Č. Budějovice rozhodnout o udělení územního rozhodnutí pro stavbu Střediska obchodu a služeb v Boršově nad Vltavou, jak zní oficiální název stavby. V květnu 1999 ukončil referát životního prostředí Okresního úřadu v Č. Budějovicích posouzení vlivu stavby Střediska na životní prostředí (EIA). V tomto stanovisku uložil referát životního prostředí investorovi řadu podmínek, včetně doplnění údajů, které chyběly v dokumentaci EIA. Jednání k územnímu řízení se přesto nezúčastnil žádný zástupce tohoto referátu! 
Podle údajů v dokumentaci EIA měla být stavba Střediska zahájena v srpnu 1999 a provoz zahájen v srpnu 2001. Více než rok shromažďoval investor podklady pro územní řízení. Kromě jiného bylo nutné aby regionální odbor MŽP vydal povolení k vynětí 25 ha zemědělsky obhospodařované půdy (!) ze zemědělského půdního fondu. Do projektové dokumentace musela být doplněna hranice zátopového území řeky Vltavy, jejíž zakreslení chybělo v mapových podkladech Dokumentace EIA. Zátopová území řeky Vltavy však nejsou v dnešnímu dni schválena jsou pouze navržena. Jejich schválení bude možné až po dokončení povodňového modelu Č. Budějovic, který je zatím také pouze navržen.
V průběhu posuzování vlivu stavby na životní prostředí ekologické organizace a odborníci upozorňovali na chybějící údaje (včetně mapových příloh) v Dokumentaci EIA a požadovali jejich doplnění. Následně MŽP potvrdilo oprávněnost jejich požadavků a označilo průběh posuzování stavby za formální a nesprávný. Vzhledem k chybějícím údajům v dokumentaci EIA nemohlo být provedeno komplexní posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Navíc o posuzování vlivu stavby na životní prostředí nebylo včas informováno Město Č. Budějovice. Náměstek primátora, RNDr. Kostka, podal opožděné nesouhlasné vyjádření (viz. příloha). 
Souběžně s posuzováním vlivu stavby probíhala příprava nového územního plánu Boršova nad Vltavou. Zástupci občanských sdružení zjistili nesrovnalosti v mapových podkladech zpracovaných v rámci konceptu ÚP Boršova nad Vltavou a mapovými podklady předloženými investorem v průběhu posuzování vlivu stavby na ž.p. Tyto nesrovnalosti se týkaly zákresu zátopového území řeky Vltavy. Na základě dostupných informací bylo upřesněno, že se část zájmového území nachází v území ohroženém velkými vodami řeky Vltavy. Jedná se tedy o území občasně zaplavované, které je ovlivňováno hydrogeologickými poměry. Podle ekologických organizací tímto dotčené území splňuje jednu ze základních charakteristik údolní nivy. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je možné jakoukoli činnost v takových územích provádět pouze ve výjimečných případech na základě povolení Okresního úřadu. Ekologické organizace proto požadují přerušení územního řízení a posouzení možnosti zásahu do nivy Vltavy. 


Věra Horská, JISOP, tel.:038 - 741 23 58
Vladimír Molek, CALLA, tel.: 038 - 731 13 81

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz