Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Otevřený dopis Hnutí DUHA, Calla, Greenpeace a Centra pro dopravu a energetiku ze dne 10. ledna 2020

Otevřený dopis premiérovi a ministrům české vlády k Národnímu klimaticko-energetickému plánu

Vážený pane premiére, vážené ministryně a vážení ministři,

dovolte nám vyjádřit hluboké znepokojení vyplývající z podoby návrhu Národního klimaticko-energetického plánu, který se chystáte schvalovat na příštím zasedání vlády.

Tento klíčový plán nereflektuje ani aktuální vědecké poznání o probíhající změně klimatu a z něho vyplývající doporučení ohledně snižování emisí skleníkových plynů, ani naše povinnosti vyplývající z Pařížské klimatické dohody či nedávno přijatý závazek České republiky být do roku 2050 uhlíkově neutrální.

Navržený vnitrostátní cíl pro snížení emisí skleníkových plynů ve výši 30 % do roku 2030 vůči roku 2005 je ve světle doporučení Zvláštní zprávy IPPC o oteplení o 1,5 °C z roku 2018 naprosto nedostatečný. Podle již zmiňované zprávy IPPC je třeba globálně snížit emise minimálně o 45 % – ovšem oproti roku 2010 a ne 2005 či 1990. Evropská unie jako celek by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 - 65 % v porovnání s rokem 1990.

Plán navíc nepočítá s potřebným rozvojem udržitelných obnovitelných zdrojů energie, které jsou přitom nejrychleji realizovatelným řešením, jak nahradit spalování fosilních paliv a snížit emise skleníkových plynů. Český návrh je na úrovni těch nejslabších zemí EU: strategie navrhuje zvýšit do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů energie pouze na 22 % konečné spotřeby, přestože odpovídající podíl uvedený i v doporučení Evropské komise činil 23 % a ekonomicky dosažitelný potenciál je podle loňské studie Deloitte ještě vyšší.

Plán zároveň musí garantovat, aby občané měli větší možnost se podílet na výrobě, distribuci nebo skladování obnovitelné energie. Komunitní energetika, která staví na principech vlastnictví obnovitelných zdrojů obcemi, družstvy a občany, představuje ve vyspělých evropských zemích nástroj, jak nasměrovat ekonomické benefity projektů do obcí a místních komunit a slouží tak jako příležitost pro místní rozvoj.

Plán však komunitní energetiku přehlíží. Příkladem je nenaplněný slib Ministerstva průmyslu obcím, které měly v rámci Modernizačního fondu získat na své projekty finanční podporu. Ačkoliv byl takovýto návrh původně součástí plánu, jeho finální verze již návrh na financování komunitních projektů neobsahuje. Ponechat tuto perspektivní oblast stranou zájmu je promarněnou příležitostí, jak pro rozvoj obnovitelných zdrojů získat větší podporu veřejného mínění.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme, abyste plán neschválili a vrátili k přepracování tak, aby byl strategií hrdé a silné České republiky, jejíž průmyslová i vědecko-výzkumná základna mají dostatek sil i erudice čelit nutnosti razantně snižovat emise skleníkových plynů.

 

Další informace může poskytnout:

Jan Freidinger Greenpeace, Tomáš Jagoš Hnuti DUHA, Jana Maussen CDE, Edvard Sequens Calla

 

Otevřený dopis ke stažení

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz