Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva spolků Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a Nechceme úložiště Kraví hora ze dne 9. listopadu 2020

Nejvyšší kontrolní úřad kriticky k podzemním aktivitám Správy úložišť

Po Státním úřadu pro jadernou bezpečnost se k projektu podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov, který nechala postavit a provozuje jej Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na místě bývalých uranových dolů u Dolní Rožínky, kriticky vyjádřila další státní instituce – Nejvyšší kontrolní úřad: „Výdaje na provoz pracoviště nepovažuje NKÚ za dostatečně účelné a hospodárné.“ [1] Na problematičnost projektu od počátku upozorňují i spolky Calla a Nechceme úložiště Kraví hora. Vznikl bez opory v tehdy platné vládní Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a bez toho, aby o investicích do přípravy a stavby PVP (107 mil. Kč) rozhodla vláda skrze každoročně schvalované plány činnosti SÚRAO [2].

    Navzdory podivnému vzniku se vláda později přihlásila k dalšímu odčerpávání financí z jaderného účtu na pokračování projektu, jehož reálný přínos k vývoji bezpečného hlubinného úložiště je sporný [3]. Podle NKÚ na přípravu a vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov, jeho provoz a na realizaci výzkumného experimentálního programu vynaložilo SÚRAO z jaderného účtu do roku 2019 celkem 506 mil. Kč, z toho 444 mil. Kč na vylepšení ekonomiky GEAM o.z. (s.p. DIAMO). Vláda také v dubnu 2020 souhlasila, že DIAMO získá za zajištění provozuschopnosti PVP Bukov do roku 2030 dalších 2,8 mld. Kč.

   NKÚ ve své zprávě uvádí: SÚRAO měla k dispozici několik studií a posudků, které upozorňují na slabé stránky podzemního výzkumného pracoviště Bukov, jako je obecnost výzkumného experimentálního programu, technické řešení, nepřenositelnost části výsledků experimentů, geologická odlišnost vybrané lokality, nízká efektivnost výdajů a technické a personální prolínání provozu pracoviště a provozu dolu Rožná včetně prolínání příslušných nákladů.“ [1]

    Pochyby nad účelně vynaloženými prostředky vyjádřil již dříve také Státní úřad pro jadernou bezpečnost s tím, že výzkumné pracoviště by mělo být vybudováno až ve finální vybrané lokalitě a jak uvedl, považuje PVP Bukov: „z odborného hlediska za neodůvodněný, bez přímého dopadu na bezpečnost budoucího hlubinného úložiště.“ [4].  Blízká lokalita Kraví hora, kterou SÚRAO navzdory doporučení geologů zařadilo mezi lokality pro vyhledávání hlubinného úložiště, je nyní s vůbec nejhorším výsledkem v celkovém hodnocení navržena k vyloučení.

Edvard Sequens, energetický konzultant Cally řekl: „Podporujeme investice do dalšího výzkumu zaměřeného na nalezení bezpečného řešení problému jaderných odpadů.  Avšak projekt PVP Bukov vzbuzuje pochyby z hlediska skutečné přínosnosti záměru a ekonomičnosti vynaložených prostředků, k čemuž se již kriticky vyjádřil Státní úřad pro jadernou bezpečnost i Nejvyšší kontrolní úřad. Rozkrytí souladu vzniku tak drahého projektu vyvádějícího peníze z jaderného účtu se zákonem a vyvození adekvátních důsledků, by mělo být na pořadu dne.“

Martin Schenk, předseda a mluvčí OS Nechceme úložiště Kraví hora řekl: „Miliarda sem, miliarda tam. Koho to trápí, když se neutrácí z vlastních peněz? Zdá se, že mezi takové patří i ministr průmyslu, který nereflektuje zásadní výhrady Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a nedokáže zastavit již jednou rozjetý vlak v tunelu Bukov.”

 

Další informace mohou doplnit:

Ing. Edvard Sequens, Calla - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Ing. Martin Schenk, OS Nechceme úložiště Kraví hora - tel.: 777 646 646, e-mail: martin.schenk@habri.eu

 

Poznámky:

[1] Nejvyšší kontrolní úřad: Kontrolní závěr z kontrolní akce 19/25 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadů“, https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/k19025.pdf
[2] Tunel pro úložiště za 1,8 miliardy - potřebný, ekonomický a zákonný?“, tisková zpráva spolků Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a Nechceme úložiště Kraví hora ze dne 8. ledna 2016, http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2016&php=tz160108.php
[3] Usnesení vlády ČR ze dne 25. ledna 2016 č. 50 k řešení sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce
[4] Státní úřad pro jadernou bezpečnost shrnul své připomínky například ve své výroční zprávě za rok 2017 takto:  „… lze konstatovat, že příprava projektu proběhla ukvapeně, bez analýzy a osvojení si závěrů obdobných zahraničních projektů, bez předcházející komunikace se širší odbornou veřejností a celý projekt nebyl podroben nezávislé odborné oponentuře. Již dnes je zřejmé, že v lokalitě budoucího hlubinného úložiště bude nutno vybudovat další, konfirmační podzemní laboratoř a tak i ekonomické argumenty výhodnosti realizace PVP Bukov do značné míry pozbývají svou platnost. SÚJB na základě nezávislých posudků obou částí Studie (technicko-ekonomická studie výzkumného programu, pozn. aut.) vyjádřil v dopisu ministrovi průmyslu a obchodu své negativní stanovisko k celému projektu PVP Bukov a považuje ho z odborného hlediska za neodůvodněný, bez přímého dopadu na bezpečnost budoucího hlubinného úložiště.“

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz