Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Zeleného kruhu ze dne 12. listopadu 2020

Vláda zatím nestihla dotáhnout většinu ekologických výzev, jako útlum uhlí či ochranu půdy

Zlepšila péči o lesy, ochranu národních parků a řešení odpadů. Prosazuje zbytečný reaktor a destruktivní kanál

Ze 14 stěžejních ekologických výzev se vládě Andreje Babiše podařilo znatelněji postoupit v řešení jen ve třech z nich (péče o lesy. ochrana divočiny v národních parcích a opatření pro podporu třídění odpadů). Naopak ve třech dalších případech se situace zhoršila (příprava výstavby zbytečného a předraženého jaderného reaktoru, příprava destruktivního kanálu Dunaj-Odra-Labe a omezování ochrany životního prostředí i práv lidí při rozhodování o stavbách). V ostatních osmi případech (jako je ochrana půdy, útlum uhlí, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a další) vláda zatím nepokročila, či učinila opravdu jen velmi malé a dílčí kroky.

Vyplývá to z dnes zveřejněného hodnocení vládních výsledků rok před volbami [1], které provedla asociace ekologických organizací Zelený kruh ve spolupráci s Hnutím DUHA a dalšími svými členskými organizacemi. Výsledky hodnocení najdete v příloze této tiskové zprávy a jsou ke stažení zde:

Ekologické organizace zároveň připojily doporučení vládě pro nápravu chabé ekologické politiky. Stěžejní jsou:

  1. V návaznosti na práci Uhelné komise schválit termín konce spalování uhlí v ČR (vzhledem k cílům ochrany klimatu a ekonomické situaci a výhledu uhelného průmyslu je potřeba začít útlum okamžitě a do roku 2030 uzavřít všechny uhelné elektrárny).
  2. Do návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie prosadit fotovoltaické elektrárny coby obnovitelné zdroje s nárokem na provozní podporu.
  3. Využít peníze z nových fondů (jako je Modernizační fond) zejména na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a přidělit dostatek peněz obcím a energetickým komunitám.
  4. Prosadit zamítnutí návrhu zákona, který má poskytnout jaderné energetice bezprecedentní veřejnou finanční podporu, jejíž důsledky ponesou budoucí vlády i spotřebitelé.
  5. Využít zbývajícího času tohoto volebního období k dosažení široké shody resortů, dotčených zájmových svazů, politických stran, expertů i nevládních organizací na legislativních pravidlech pro zjednodušení a zkvalitnění rozhodování o stavbách tak, aby příští vláda mohla řádným transparentním způsobem předložit návrh nového stavebního zákona.
  6. Okamžitě přestat utrácet veřejné prostředky za přípravu zbytečného a škodlivého kanálu Dunaj-Odra-Labe.
  7. Ve Strategickém plánu SZP ustanovit a dalšími nástroji podporovat zvýšenou podporu praktik ekologického zemědělství, omezení toxických látek (pesticidů a herbicidů) o 50 %, podporu aplikace organické hmoty na hnojení polí, budování zelené infrastruktury krajiny na 10 % výměry a opatření na zvýšení biodiverzity (průlehy, biopásy, remízy apod.).
  8. Zachovat současnou úpravu v případě Orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, tj. nesvěřovat část kompetencí stavebnímu úřadu.
  9. Upravit zákon o myslivosti tak, aby umožňoval obnovu lesů i bez všudypřítomné stavby oplocenek.

Ekologické organizace hodnotily již programové prohlášení vlády v roce 2018 a nyní je zajímalo zejména to, jak se vláda doposud vypořádala či nevypořádala s problémy jako znečištění ovzduší, recyklace odpadů, péče o krajinu a ochrana divoké přírody, přístup k řešení změny klimatu. Hodnotili jsme také postoj ke kontroverzním megaprojektům a k zachování práv občanů vyjadřovat se ke stavbám ve svém okolí.

Vybraná témata považují ekologické organizace za nejdůležitější podle jejich dopadu na život lidí, stav přírody a krajiny i ekonomiku. Zároveň jde o témata, u nichž je nutné měnit nebo přijmout nové zákony či jiné normy nebo rozhodnout o financování (či nefinancování). Je tedy na místě ptát se, co vláda udělala a co by ještě udělat měla.

Výsledná hodnocení nejsou v žádném případě kompletními hodnoceními vlády, neboť se zaměřují pouze na vybranou oblast politiky – ekologickou, potažmo klimatickou. Zelený kruh a jeho členové tímto hodnocením nevyjadřují preference pro nadcházející parlamentní volby.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického a odpadového programu Hnutí DUHA, řekl:
“Současná vláda má výrazně ovlivní,jestli odstartuje modernizace naší energetiky. Zatím v tom však vůbec neprospívá. Příprava zákona na podporu obnovitelných zdrojů se protáhla tak, že hrozí nestihnutí do voleb. A stále není jasné, kdy končíme s uhlím. Na druhou stranu vláda má ještě rok, aby situaci změnila a klíčová rozhodnutí i zákony stihla.”

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:
“Příprava kanálu Dunaj-Odra-Labe vede k bezprecedentnímu ničení přírody a plýtvání veřejnými prostředky. Vládní návrh stavebního zákona dramaticky omezuje ochranu životního prostředí a transparentnost rozhodování. Pokud vláda nechce nadále ztrácet důvěryhodnost, musí ve zbývajícím čase přestat s prosazováním destruktivních megaprojektů a řešit skutečné problémy.”.

 

Kontakty:

Daniel Vondrouš, ředitel, Zelený kruh, asociace ekologických organizací, daniel.vondrous@zelenykruh.cz, tel.: 724 215 068
Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energie a odpady, Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, tel.. 723 559 495
Edvard Sequens, předseda, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s., edvard.sequens@calla.cz, tel.: 602 282 399
Zdeněk Vermouzek, ředitel, Česká společnost ornitologická, vermouzek@birdlife.cz, tel.: 773 380 285
Jana Maussen, projektová manažerka, Centrum pro dopravu a energetiku, jana.maussen@cde-org.cz, tel.: 724 296 179

 

 

Zelený kruh:

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 87 významných ekologických nevládních organizací (mj. Greenpeace, Arnika, Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická) působících v České republice. Asociace se věnuje monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády. Koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným událostem v ochraně životního prostředí. Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz