Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 15. 8. 2007

Nejasný začátek konce skládky v LišověČESKÉ BUDĚJOVICE. Životnost skládky komunálního odpadu v Lišově, kterou provozuje společnost .A.S.A. České Budějovice se chýlí ke konci.Prostor pro povolené uložení 450 000 kubických metrů odpadu je téměř naplněn a dvacetimetrová hora odpadků, převážně z Českých Budějovic ,se stává nežádoucí dominantou okolí. Na místo plánované a očekávané rekultivace skládky přišla společnost .A.S.A. České Budějovice v loňském roce s překvapivým, leč dobře promyšleným požadavkem. Prodloužit životnost skládky o další čtyři roky a místo třídění odpadu a jeho materiálového využití pokračovat v ukládání do země. V případě Lišova nejen do země, ale zejména do další hory, neboť pod zemí je již uložena stará ekologická zátěž v podobě neřízené skládky z minulosti. Ale ani to, stejně jako mocný odpor veřejnosti založený na nedůvěře k provozovateli skládky a plynoucí z jeho chování vůči občanům a životnímu prostředí nebyl důvod k tomu, aby ministerstvo životního prostředí nevydalo souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Skládkování nezastavilo ani několik požárů na skládce a vše nasvědčovalo tomu, že .A.S.A. se usadí v Lišově na věčné časy. Současná situace ale svědčí v neprospěch promyšlené skládkové strategie. Na základě podaných odvolání nevládními organizacemi Calla, Hnutí Duha, Arnika a Jihočeské matky zrušil Krajský úřad Jihočeského kraje územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu v Lišově!

Stavební úřad v Lišově vydal územní rozhodnutí v rozporu se zákonem
Krajský úřad - jihočeský kraj dospěl k závěru, že se stavební úřad dopustil takových pochybení, která nelze napravit jiným způsobem, než-li vydané rozhodnutí zrušit a vrátit k novému projednání. Zásadního pochybení se dopustil stavební úřad tím, že v rozporu se zákonem opomenul oznámit zahájení územního řízení občanským sdružením, která se zapojila do procesu posuzování vlivu na životní prostředí a znemožnil jim uplatnit právo účastníka řízení. Krajským úřadem bylo dále zjištěno, že stavební úřad se "potýkal" se základními pravidly pro vedení správního řízení. Cit. rozhodnutí Krajského úřadu "Z výše uvedeného zjištění vyplývá, že orgán prvého stupně nepostupoval v předmětné věci v souladu s právními předpisy, zejména pak zásadně pochybil, když porušil ustanovení § 34 odst. 3 stavebního zákona a v průběhu územního řízení nejednal se všemi účastníky řízení. Územní rozhodnutí pak vydal na základě nepřesné žádosti, která nemohla být dostatečným podkladem pro řádné posouzení".

Odpor proti skládce trvá a co dál?
Přesto, že se provozovatel skládky brání nařčení o nedodržování provozního řádu, dosavadní výsledky šetření České inspekce životního prostředí dávají za pravdu občanským sdružením. Vladimír Molek ze sdružení Calla k tomu uvádí. "Tvrzení společnosti .A.S.A. že ke dni vydání územního rozhodnutí (13.4.2007) nebylo provozovateli a tedy ani stavebnímu úřadu oznámeno zahájení správního řízení ze strany ČIŽP plynoucí z kontroly po zářijovém rozsáhlém požáru je v rozporu s informací ČIŽP zaslané sdružení Calla s tím, že zahájení řízení ve věci uložení pokuty bylo dne 21.3.2007." Z průběhu nezbytných řízení o získání potřebných povolení k rozšíření skládky je jasné, že plánovaný termín .A.S.A. nestihne. Dojde k naplnění katastrofického scénáře prezentovaného provozovatelem skládky a některými zastupiteli Lišova o "skládkování odpadů na lišovském náměstí" nebo se prostě .A.S.A bude muset smířit s tím, že bude ukládat odpadky za vyšší cenu na jiné, z hlediska životního prostředí bezpečnější skládce? O to větší pozornost by pak měla věnovat spolu s obcemi třídění a materiálovému využívání odpadů.Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, mobil: 732 609 899, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována díky projektu "Jihočeská příroda - s lidmi a pro lidi" podpořeného EU v rámci programu Transition Facility 2004 prostřednictvím NROS

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz