Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva sdružení Jihočeské matky a Calla ze dne 4. února 2013

Jihočeské matky a Calla požadují přezkoumání souhlasného stanoviska k Temelínu

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Sdružení Jihočeské matky a Calla dnes podaly na Ministerstvo životního prostředí žádosti o přezkum souhlasného stanoviska1) „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín“, protože hodnocení vlivů na životní prostředí proběhlo v rozporu se zákonem.  V průběhu procesu nebyly posouzeny všechny dopady projektu v rozsahu, jak jej ukládá zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

ČEZ v předložené dokumentaci nesplnil, či jen částečně celou řadu podmínek, které mu v tzv. zjišťovacím řízení stanovilo Ministerstvo životního prostředí. Úřad v takovém případě měl podle zákona trvat na tom, aby ČEZ dokumentaci přepracoval.  V jiných podobných případech je to obvyklé.  Například u dalšího kontroverzního záměru Plavební stupeň Děčín2), kde zpracovatelem posudku je stejný Tomáš Bajer jako u záměru Nového jaderného zdroje v Temelíně. Mezi důvody vrácení dokumentace investorovi je právě nedodržení závěrů zjišťovacího řízení.
Zpracovatelem dokumentace i posléze samým ministerstvem byly ignorovány zejména tyto původní požadavky ministerstva na rozsah hodnocení:

  • uvést konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů a zhodnotit vliv dopadů jednotlivých uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí a veřejné zdraví
  • zhodnotit schopnost zařízení odolat různým potenciálním vnějším ohrožením (pád zejména dopravních letadel, teroristický útok apod.)
  • popsat celý projektový cyklus jaderné elektrárny, s důrazem na likvidaci zařízení
  • předložit způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva včetně doložení místa pro výstavbu hlubinného úložiště
  • vyhodnotit se záměrem přímo související stavby jako nová přenosová vedení, rozšíření dopravních tras v souvislosti s dopravou nadměrných komponent, sklad vyhořelého paliva či horkovodní přivaděč pro potřeby města České Budějovice

Občanská sdružení Calla a Jihočeské matky se zúčastnila celého procesu a podala v něm svá vyjádření, ve kterých tento stav kritizovala a namítala i řadu dalších důvodů, pro které by měl proces skončit vydáním nesouhlasného stanoviska.  Ministerstvo pod současným vedením Tomáše Chalupy však přes všechny závažné nedostatky tento stav akceptovalo a proces pozitivně ukončilo ve prospěch ČEZ. Obě sdružení proto zváží i žalobu, pokud bude v budoucnu na základě tohoto hodnocení vydán souhlas s umístěním nových reaktorů3).
Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek řekla: „Naší snahou je, aby proces EIA nebyl formální. To se ale v tomto případě bohužel stalo. Bez znalostí konkrétního reaktoru, způsobu likvidace elektrárny a nakládání s odpadem však nelze vliv nových bloků seriózně posoudit. Celý proces pak spíše připomíná věštění z křišťálové koule.“

 

Další informace mohou poskytnout:

Monika Machová Wittingerová,  Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz 
Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz  

 

Poznámky:

  1. Své stanovisko vydalo Ministerstvo životního prostředí 18. ledna 2013 a ukončilo tím tak proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), viz http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP230
  2. http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP102
  3. Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, § 23, odst. (10): „Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů), postupem podle soudního řádu správního.“


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz