Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


SUJB taji informace o JETE neopravnene!

Tisková zpráva
ze 4. srpna 2000


SUJB taji informace o Temeline neopravnene!

Sdruzeni CALLA dnes zaslalo predsedkyni Statniho uradu pro jadernou bezpecnost Dane Drabove odvolani-rozklad vuci rozhodnuti SUJB [1], kterym mu byl odepren pristup k veskerym dulezitym informacim zadanych podle zakona o svobodnem pristupu k informacim. Z nepristupnych dokumentu by bylo mozne zjistit, nakolik opravnene jsou informace o zavaznych nedostatcich a odsunutych zkouskach na zarizeni 1. bloku JETE a jestli bylo vydane rozhodnuti SUJB o zavazeni paliva urychleno na ukor jaderne bezpecnosti ci nikoliv. Pokud by bylo vse v poradku, nepristupoval by jiste CEZ ani SUJB na tuto utajovaci taktiku.

SUJB odmitl zodpovedet konkretni dotazy tykajici se podminek jeho rozhodnuti, kterym bylo povoleno fyzikalniho spousteni 1. bloku JETE [2] a dale odmitl zpristupnit nektere dokumenty, ze kterych rozhodnuti o povoleni zavazet palivo vyslo. Ve svem odmitnuti se SUJB zastitil povinnosti mlcenlivosti vyplyvajici ze zakona o statni kontrole [3] a dale u nekterych informaci obchodnim tajemstvim a dusevnim vlastnictvim, ktere si nechal potvrdit od CEZ, a.s.

Jak vyplynulo z pravniho posouzeni, ktere pro Sdruzeni CALLA vypracoval Ekologicky pravni servis, je napadene odmitnuti poskytnout informace v rade pripadu chybne a svedci spise o snaze SUJB neposkytnout informace za zadnou cenu. Povinnost mlcenlivosti podle zakona o statni kontrole nelze v tomto pripade pouzit vubec, ta se vztahuje jen na jednotlive inspektory v prubehu kontroly. Jakmile kontrola probehne a je ukoncena protokolem, jsou zjistene skutecnosti (informace) predany spravnimu uradu - SUJB. Spravni urad jako celek ovsem zadnou povinnost mlcenlivosti ulozenu nema, naopak zakon o svobodnem pristupu k informacim mu uklada poskytnout informace primo souvisejici s vykonem jeho ukolu, tedy i kontrol.

Dusevni vlastnictvi nelze podle autorskeho zakona rovnez vubec pouzit, protoze zadane dokumenty nesplnuji definici tohoto zakona a navic jsou jakozto pripravna uredni dokumentace z rezimu dusevniho vlastnictvi vyslovne vynaty [4]. Co se tyce oznaceni nekterych dokumentu za obchodni tajemstvi, jde o sporne tvrzeni, ktere SUJB nijak nezkoumal. Navic zcela nadstandardne pozadal nad ramec zakona CEZ o sdeleni, zda jde o utajovane materialy ci ne. Tento postup zjevne smeroval vyhradne k tomu, poskytnout CEZ prilezitost dokumenty za obchodni tajemstvi zpetne oznacit.

Pokud nebude uspesne ani podane odvolani, bude muset rozhodnout nezavisly soud na nejz jsou Sdruzeni CALLA i Ekologicky pravni servis rozhodnuti se obratit. Bohuzel to patrne bude jiz v dobe, kdy budou v 1. bloku JETE uskutecneny nevratne kroky - spustena stepna reakce.

Edvard Sequens

Poznamky:

[1] Rozhodnuti SUJB c.j. 10513/3/00 z 21. cervence 2000 o odepreni zadanych informaci
[2] Rozhodnuti SUJB c.j. 10124/3.1/00 z 5. cervence 2000 o povoleni provedeni etapy aktivniho vyzkouseni - fyzikalniho spousteni 1. bloku JE Temelin
[3] Zakon c. 552/1991 Sb., o statni kontrole
[4] Podle § 2 zakona c. 121/2000 Sb.
 

Rozklad:

Ing. Dana Drabova
predsedkyne
Statniho uradu pro jadernou bezpecnost
 
prostrednictvim
 
Statniho uradu pro jadernou bezpecnost
Senovazne namesti 9
110 00 Praha 1

V Ceskych Budejovicich dne 4. srpna 2000

Vec: Rozklad proti rozhodnuti SUJB c.j. 10513/3/00, kterym neposkytl informace podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim

Ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim pozadalo Sdruzeni CALLA dne 11. cervence 2000 Statni urad pro jadernou bezpecnost (dale SUJB) o zodpovezeni nekolika otazek a zpristupneni dokumentu souvisejicich s vydanym rozhodnutim o povolenim provedeni etapy aktivniho vyzkouseni - fyzikalniho spousteni 1. bloku JE Temelin.

Rozhodnutim SUJB c.j. 10513/3/00 ze dne 21. cervence 2000 nebyly Sdruzeni CALLA zodpovezeny tyto otazky:

+ Jake cinnosti mohou byt zahajeny podle casti 3.2.4., 3.2.5. a 3.2.6 programu F 001 na 1. bloku JETE (viz podminky c. 1 az 3 a 5 Rozhodnuti SUJB c.j. 10124/3.1/2000)?

+ Co je to rezim 2, 3, 4, 5 pri etape aktivniho vyzkouseni 1. bloku JETE - fyzikalni spousteni (viz podminky c. 1 az 4 Rozhodnuti SUJB c.j. 10124/3.1/2000) ?

+ Jake nedodelky jsou zaznamenany v priloze c. 4 Souhrnneho protokolu o pripravenosti 1. bloku JETE k aktivnimu vyzkouseni - fyzikalni spousteni (viz podminky c. 1 az 4 Rozhodnuti SUJB c.j. 10124/3.1/2000)?

+ Jake nedodelky jsou identifikovany na 1. bloku JETE dle PoZJ H24, zejmena dle bodu 6.7 a), b) a d) tohoto postupu (viz podminka c. 5 Rozhodnuti SUJB c.j. 10124/3.1/2000)?

a dale nebyly zpristupneny tyto zadane dokumenty:

+ Priloha c. 4 Souhrnneho protokolu o pripravenosti 1. bloku JETE k aktivnimu vyzkouseni - fyzikalni spousteni,

+ Program evidencni c. 1 F 001, revize 2,

+ Protokol 15/2OOO a Protokol 20/2000b - Kontrola PKV a KV zarizeni pro nakladani s RaO,

+ Protokol 24/2000 - Kontrola prubehu revize a pripravenosti k AV systemu primarniho okruhu,

+ Protokol 25/2000 - Kontrola prubehu revize a pripravenosti k AV pomocnych systemu primarniho okruhu,

+ Protokol 36/2000 - Kontrola pripravenosti havarijnich systemu k AV,

+ Protokol 43/2000 - Kontrola pripravenosti technologickych systemu BPP k AV,

+ Protokol 49/2000 - Kontrola pripravenosti primarniho okruhu a hodnoceni vad a nedodelku na primarnim okruhu pred zahajenim etapy AV 1. bloku,

+ Navrh zpusobu vyrazovani JETE z provozu vcetne odhadu nakladu na toto vyrazovani z provozu, ktery byl overeny SURAO.

V napadanem rozhodnuti SUJB chybne pouzil institutu mlcenlivosti k omezeni prava zadatele na informace. Povinnost zachovavat mlcenlivost je v ustanoveni § 12 odst. 2 zakona c. 552/1991 Sb., o statni kontrole ulozena kontrolnim pracovnikum, nikoliv SUJB jako spravnimu uradu. Kontrolni pracovnici jsou pracovnici SUJB, kteri na zaklade pisemneho povereni SUJB vykonavali kontrolni cinnost. Pouze tito pracovnici maji povinnost mlcenlivosti, a to pouze ve vztahu k jimi provadenym kontrolam. Sdruzeni CALLA zadalo o poskytnuti informace nikoliv jednotlive pracovniky, kteri kontrolu provadeli, ale SUJB jako spravni urad. Slovy zakona o statni kontrole, zadost smerovala ke kontrolnimu organu. Ten vsak zadnou povinnost mlcenlivosti ulozenu nema. ucelem povinnosti mlcenlivosti jednotlivych kontrolnich pracovniku je zamezit nekvalifikovanemu, procesne nepodchycenemu, neoficialnimu sireni informaci z jednotlivych kontrol. Timto zivelnym a nekontrolovatelnym procesem by mohlo dojit i k poskytovani informaci podlehajicich zvlastni ochrane. Jakmile kontrola probehne a je ukoncena protokolem, jsou zjistene skutecnosti (informace) predany spravnimu uradu. Spravni urad jako celek ovsem zadnou povinnost mlcenlivosti ulozenu nema, naopak je povinen podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim poskytovat vsechny informace s vyjimkou pripadu timto zakonem predpokladanych.

I pokud bychom prijali tvrzeni SUJB, ze se na pozadovane informace vztahuje povinnost mlcenlivosti, je nezbytne spravne pouzit ustanoveni § 11 odst. 3 zakona o svobodnem pristupu k informacim. Ten pocita s tim, ze se v tomto pripade poskytnou informace primo souvisejici s plnenim ukolu SUJB, v tomto pripade s kontrolou. Jak uvedl SUJB v oduvodneni napadeneho rozhodnuti, pozadovane kontrolni protokoly existuji a byly vypracovany na zaklade kontroly, ktera patri k ukolum SUJB. Kontrolni protokoly jsou vysledkem kontrolni cinnosti, jsou zaverecnou fazi pri jejim vykonu. Bylo by absurdni tvrdit, ze s kontrolou nesouviseji. Mely proto byt poskytnuty.

SUJB dale pochybil, kdyz pred vyrizenim zadosti Sdruzeni CALLA zadal CEZ, a.s. o zbaveni povinnosti mlcenlivosti. Jak uvedeno vyse, SUJB zadnou povinnost mlcenlivosti podle zakona o statni kontrole nema a zbavovat mlcenlivosti nepotrebuje.

SUJB v oduvodneni pro neposkytnuti informaci podle 1), 2), 4) prve casti zadosti a 3)-castecne, 10) druhe casti zadosti Sdruzeni CALLA hovori o pravu na obchodni tajemstvi a dusevni vlastnictvi, ovsem odkazuje na ustanoveni § 11 odst. 2 pism. a) zakona o svobodnem pristupu k informacim. Ten se ovsem nezabyva ochranou obchodniho tajemstvi, ale situaci, kdy SUJB byly predany informace osobou, ktera k tomu nebyla povinna. Neni tedy zrejme, o jaky duvod SUJB neposkytnuti informaci v teto casti opira. Rozhodnuti je v tomto rozsahu zmatecne a neprezkoumatelne.

V pripade informaci pozadovanych Sdruzenim CALLA nemuze jit o dusevni vlastnictvi. Z oblasti dusevniho vlastnictvi prichazi teoreticky do uvahy ochrana autorskeho prava. Pozadovane informace vsak nesplnuji definici autorskeho dila podle ustanoveni § 2 zakona c. 121/2000 Sb. Krome toho jde o informace charakteru pripravne uredni dokumentace, ktera je z ochrany vynata podle § 3 autorskeho zakona.

Taktez nejde o informace predane SUJB osobou, ktere zakon takovou povinnost neuklada. Jde o informace, ktere predala CEZ, a.s. jako povinne podklady pro vydani spravnich rozhodnuti, prip. pri vykonu statni kontroly (podle § 14 je kontrolovana osoba povinna poskytnout soucinnost).

SUJB pochybil, kdyz pred vyrizenim zadosti Sdruzeni CALLA zadal CEZ, a.s. o stanovisko, nejedna-li se o jinou chranenou skutecnost dle § 7 az 11 zakona o svobodnem pristupu k informacim. Zakon o svobodnem pristupu k informacim zadny takovy pristup nepredpoklada. SUJB zjevne smeroval vyhradne k tomu, poskytnout CEZ, a.s. prilezitost zpetne oznacit jiz predane informace za obchodni tajemstvi (protoze o jiny duvod pro neposkytnuti informaci zjevne nemuze jit). Ovsem podnikatel je povinen skutecnost za obchodni tajemstvi vyslovne oznacit, aby vubec mohlo o obchodni tajemstvi jit. Vyplyva to z definice obchodniho tajemstvi v ustanoveni § 17 obchodniho zakoniku ("maji byt podle vule podnikatele utajeny a podnikatel jejich utajeni odpovidajicim zpusobem zajistuje") a take z ustanoveni § 9 odst. 1 zakona o svobodnem pristupu k informacim ("pokud je pozadovana informace oznacena za obchodni tajemstvi"). Jestlize podnikatel informaci neoznaci, spravni urad nema duvod cokoliv zjistovat, neexistuje zde zadna pochybnost, kterou by bylo potreba upresnovat. Ochrana obchodniho tajemstvi spada do oblasti soukromopravnich vztahu, kde se dusledne uplatnuje zasada "bdelym nalezeji prava".

SUJB ve svem rozhodnuti s odkazem na vyjadreni CEZ, a.s. uvadi, ze cast pozadovanych informaci je obchodnim tajemstvim. SUJB tak pristoupil na obecne tvrzeni CEZ, a.s., aniz by zkoumal, zda se zakladaji na pravde. Zejmena neni zrejme, jakou maji pozadovane informace materialni ci nematerialni hodnotu, kdyz CEZ, a.s. je jedinym podnikatelem v oblasti provozovani jadernych elektraren v CR. urad tak nezjistil skutecny stav veci. Zde je nutno rovnez poukazat na prilis sirokou definici obchodniho tajemstvi, ktera bez nalezite kontroly muze vest az ke zneuzivani tohoto institutu k nepripustnemu omezovani ustavniho prava daneho Listinou zakladnich prav a svobod.

Navrhujeme proto, aby predsedkyne SUJB napadene rozhodnuti zrusila a pozadovane informace jejichz poskytnuti bylo neopravnene zamitnuto, sama poskytla.

Jmenem Sdruzeni CALLA

Ing. Edvard Sequens


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz