Sdružení Calla
  Dnes je 24. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA

z 5. října 2001

Sdružení CALLA slaví deset let své činnosti
 

Sdružení CALLA, plným názvem CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí se sídlem v Českých Budějovicích slaví v letošním roce desáté výročí své existence. Calla vznikla v roce 1991 jako nadace s kanceláří, jež se zabývala energetikou a péčí o chráněná území, především o národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn. Zaměření na ochranu mokřadů dalo Calle i název. Ďáblík bahenní, calla palustris je rostlina, které se nikde jinde nedaří. Později, v roce 1995 se Calla stala občanským sdružením, jako právní nástupce nadace. Calla je v současné době uznávanou ekologickou organizací nejen v regionu jižních Čech, ale i na celostátní úrovni.
Cílem Sdružení Calla je omezení negativního vlivu člověka na přírodu a krajinu a posílení ekologického myšlení. Preferujeme rozumné využívání přírodních zdrojů ve prospěch trvale udržitelného života. V oblasti energetiky usilujeme o upřednostnění úspor energií a zavedení decentralizovaných energetických systémů na bázi obnovitelných zdrojů před zdroji jako představují jaderné elektrárny. Calla slouží jako odborné energetické informační zázemí pro ostatní občanská sdružení, ale i pro obce, jejich svazy a další zájemce.
Od roku 1998 je základem činnosti sdružení v oblasti ochrany přírody a krajiny využívání zákonné možnosti vstupovat do správních a dalších řízení ve kterých se rozhoduje o činnostech a stavbách ovlivňujících životní prostředí v okresech České Budějovice a Český Krumlov.
K základní náplni naší činnosti patří stále tzv. "klasická" ochrana přírody, která dosud spočívala v každoroční údržbě zamokřených luk v nivě říčky Stropnice.v Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn (okr. České Budějovice). Tyto zásahy sestávající zejména z ručního kosení rákosu a vybraných částí bezkolencových luk a z odstraňování náletových dřevin provádějí členové sdružení pod nejrůznějšími hlavičkami již od roku 1988.
U příležitosti výročí byla dokončena videokazeta představující průřez činností Sdružení CALLA. Pokud o ni máte zájem, je možno dodat.

Více informací o činnosti Sdružení CALLA a energetice:
Edvard Sequens, předseda, tel.: 038 - 73 10 166, 0602 - 282 399
Více informací o ochraně přírody a krajiny: Vladimír Molek, tel.: 038 - 73 11 381

Činnost na poli energetiky

Stěžejním odborným tématem, jemuž se svou prací Sdružení CALLA věnuje od svého založení je energetika. Ta by dle nás měla zcela zásadně změnit svoji dnešní podobu od drancování přírodních zdrojů k využívání zdrojů obnovitelných, od zvyšování energetických potřeb člověka k jejich minimalizaci a větší efektivitě, od ohromných megazdrojů vzdálených od míst spotřeby k decentralizovaným, optimálně využívaným systémům.
V energetice budoucnosti dle našich představ nenajdou své místo elektrárny jaderné a to z řady důvodů - přináší rizika nehody s fatálními následky, není vyřešeno konečné uložení nebezpečných jaderných odpadů, jaderný průmysl musí být zvýhodňován a to i formou omezení demokratického rozhodování a protože jaderné palivo může být zneužito, je omezována svoboda společnosti. V centru naší pozornosti je nedaleká jaderná elektrárna Temelín, kde se plně věnujeme aktivitám na odstoupení od tohoto způsobu výroby elektřiny. Zaměstnává nás ale i problematika ohromného radioaktivního znečištění po úpravě uranu v Mydlovarech a taktéž skladování vyhořelého paliva a hledání konečného řešení.
Sloužíme jako odborné energetické informační zázemí pro ostatní občanská sdružení, ale i pro obce, jejich svazy a další zájemce. Ti se u nás setkají s bohatě vybavenou knihovnou s domácími i zahraničními publikacemi, časopisy a archivními materiály. Taktéž mohou čerpat z databáze všech článků, které na téma jaderné energetiky vyšly v uplynulých deseti letech v českém tisku. Jsou chronologicky setříděny, vyhledávání napomáhá zanesení do počítače podle hesel.
Zajišťujeme zpracování odborných studií, rešerší a posudků z oblasti energetiky. Na vyžádání pořádáme přednášky či diskusní setkání pro veřejnost, nejčastěji školy všech stupňů. V roce 2001 jsme například pro studenty aplikované ekologie Jihočeské univerzity zajistili půlroční cyklus přednášek na téma Energetika a ochrana ovzduší. Častými hosty v naší kanceláři jsou právě studenti, kteří zde nejen sbírají podklady, ale i konzultují své seminární či diplomové práce. Další zájemci pak přicházejí za radou ve věci úspor nebo obnovitelných zdrojů energií.
Podařilo se nám zmapovat jednotlivé instalace obnovitelných zdrojů energií v jižních Čechách. Kromě publikace, kterou jsme museli pro velký zájem připravit v druhém vydání, jsme zpřístupnili i internetovou verzi s možnostmi vkládat data z celé České republiky pro všechny, kdo o to projeví zájem. Konečně naše mapování bylo příkladem pro další následovníky i v jiných regionech.
Na našem kontě je několik odborných seminářů s tématikou obnovitelných zdrojů energií a věříme, že další budou následovat. V poslední době to byl seminář o větrné energii na jihu Čech či lokálně orientovaný seminář o energetickém využití biomasy pro obce z Novohradských hor. Nyní jsme zahájili cyklus popularizačních seminářů o využití energie Slunce pomocí solárních kolektorů ve spolupráci s našimi rakouskými partnery z Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie. Taktéž dokážeme uspořádat exkurzi nebo alespoň poradit s nejvhodnější trasou po zajímavých instalacích obnovitelných zdrojů nejen v jižních Čechách a Horním Rakousku.
Po dva roky jsme na některých vytipovaných místech jižních Čech měřili větrný potenciál pro možnou stavbu větrných elektráren. Naší snahou je, aby i v tomto kraji relativně na vítr chudém pracovaly elegantní větrné generátory, k jejichž provozu by přispěla Calla.
Dokážeme zajistit i odbornou náplň výstav. Kompletně jsme tak v roce připravili výstavu Energie pro budoucnost pro Jihočeské matky a podíleli jsme se na podkladech pro výstavu "Aby se nám rozsvítilo", s níž republikou putuje Hnutí DUHA.
Aktivně lobbingem a přípravou vlastních návrhů vstupujeme do přípravy legislativních norem a koncepcí. Ať již se to týká zákonů jako je atomový nebo energetický, vládní koncepce energetické (byli jsme spoluautory alternativní, trvale udržitelné varianty) nebo koncepce nakládání s radioaktivními odpady a podobně. Naši zástupci se věnovali či ještě věnují práci v odborných komisích, které zpracovávají či hodnotí strategie rozvoje měst, regionů a Českobudějovického kraje.

Činnost na poli ochrany přírody a krajiny

Od roku 1998 je základem činnosti sdružení v oblasti ochrany přírody a krajiny využívání zákonné možnosti vstupovat do správních a dalších řízení ve kterých se rozhoduje o činnostech a stavbách ovlivňujících životní prostředí. Z pozice účastníka řízení tak máme možnost ovlivnit desítky územních a stavebních povolení, procesů posuzování vlivů staveb na životní prostředí či respektování zákona o ochraně přírody a krajiny. Zde se jedná zejména o výjimečné kácení stromů rostoucích mimo les a udělování výjimek z ochranných podmínek chráněných druhů rostlin a živočichů. Naše působení v okresech České Budějovice a Český Krumlov je zaměřeno rovněž na tvorbu územních plánů a koncepcí.
Smyslem této aktivity není suplování orgánů státní správy nebo paušální negativistické vystupování vůči všem stavbám v přírodě a činnostem úřadů. Jedná se o dlouhodobou práci, jejímž cílem je zvýšení a zkvalitnění účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech majících vliv na životní prostředí a zlepšení komunikace mezi občany a úřady. Z těchto důvodů se snažíme o metodickou a praktickou pomoc nově vznikajícím občanským aktivitám ať již na úrovni občanského sdružení nebo petičního výboru.
Prostřednictvím vlastních internetových stránek, občasníku Ďáblík i osobním působením se snažíme posilovat ekologické myšlení členů sdružení a další veřejnosti. Těm, kteří se na nás obrátí o radu při řešení konkrétní situace se snažíme pomoci, případně vzít jejich problém za svůj. Tuto činnost si nedovedeme představit bez spolupráce s odbornými organizacemi, jakými je zejména Agentura ochrany přírody a krajiny a Památkový úřad v Českých Budějovicích. Jejich vyjádření jsou spolu s posudky nezávislých znalců pilířem pro naše stanoviska ke klíčovým kauzám.
Při naší činnosti se opíráme o zákony, zejména speciální, mezi něž patří například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů staveb na životní prostředí a zákon č. 123/198 Sb., o poskytování informací o životním prostředí. Není nám proto lhostejné, že se tyto legislativní normy mají měnit v neprospěch občanů a komplexní ochrany životního prostředí a připojujeme se ke všem iniciativám, které vystupují proti těmto nežádoucím novelizacím.
K našemu zviditelnění slouží i tématické výstavy, jakou byla například výstava fotografii Jindřicha Petrlíka "Stropnice známá a neznámá" a "Stropnice znovu ohrožená". Výstavu jsme instalovali na několika místech regionu a většinou doplňovali přednáškou a nabídkou propagačních materiálů. Ojedinělou akcí v rámci ekologické výchovy se stala výstava "Mokřady a zdraví krajiny" ve Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Pravidelné je i hostování Cally se stánkem ekologicko-výchovných a propagačních materiálů při Ekotrzích.
Díky finančním prostředkům Nadace Open Society Fund Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a Ministerstva životního prostředí jsme se mohli věnovat nejen "běžným" správním řízením, při nichž se snažíme uplatňovat a prosazovat principy zákonnosti a omezení negativního vlivu člověka na přírodu, ale i "kauzám", které svým významem překračují region a stávají se dlouhodobými kampaněmi. Z poslední doby se jedná například o výstavbu golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou, průmyslovou těžbu vltavínů v chráněném území Přírodní památka Besednické vltavíny, výstavbu vysílače rádia Faktor na Kleti, protipovodňová opatření na řece Malši v Českých Budějovicích, rozšíření skládky v Lišově apod.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz