Sdružení Calla
  Dnes je 17. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA, Jihočeských matek a Hnutí DUHA

z 26. dubna 2001

Okresní úřad České Budějovice vydal opět souhlas s umístěním golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou

V loňském roce zrušil ministr životního prostředí rozhodnutí územního odboru MŽP v Českých Budějovicích, který jako odvolací orgán potvrdil napadené rozhodnutí referátu životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice o umístění 18-ti jamkového golfového hřiště na Poříčské a Podskalské louce u Hluboké nad Vltavou. Svůj výrok ministr odůvodnil zejména tím, že podklady poskytnuté společností Mane Engineering s.r.o. zastupující investora stavby, akciovou společnost - Hluboká Invest jsou nedostatečné. 

Projektovou dokumentaci, proti které měla výhradu nejen občanská sdružení, ale i Agentura ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích, investor zásadně nepřepracoval, nýbrž pouze doplnil o nepodstatná stanoviska a souběžně usiloval o vydání územního rozhodnutí pro stavbu 9-ti jamkového hřiště, což se mu skutečně za přispění stavebního úřadu v Hluboká nad Vltavou a se souhlasem referátu okresního úřadu a bez účasti občanských sdružení podařilo!

Takto "upravená dokumentace" stačila okresnímu úřadu k opětnému vydání souhlasného stanoviska k umístění 18-ti jamkového golfového hřiště, aniž by přihlédl k opakovaným námitkám občanských sdružení, Agentury ochrany přírody a krajiny, Státního památkového ústavu a České inspekce životního prostředí.

Okresní úřad neuznává žádné připomínky 

Přesto, že investor ani biologické hodnocení zpracované Jihočeskou universitou neodpovídají na otázky týkající se ochrany krajinného rázu a staveb souvisejících s provozem hřiště, neakceptuje okresní úřad posudek fakulty architektury ČVUT hodnotící právě vliv golfového hřiště na krajinný ráz. "Změnou uspořádání některých hracích drah a vypuštěním nových výsadeb nedochází oproti původnímu návrhu sice k přímému střetu s památnými stromy a jejich ochrannými pásmy, avšak přetrvává snížení kulturní dominanty a silný zásah do hodnot kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu. Stejně tak nový návrh nepotlačuje silný zásah do estetických a harmonických vztahů v krajině", uvádí jeden z autorů posudku ČVUT Doc.Ing. Arch. Ivan Vorel, CSc.. Stejným způsobem okres vylučuje názor Státního ústavu památkové péče a nezabývá se ani opakovanými připomínkami odborné organizace Agentury ochrany přírody a krajiny a stanoviskem ČIŽP !

Proti rozhodnutí referátu životního prostředí se občanská sdružení odvolala

S odkazem na odborná stanoviska hovořící proti zamýšlené výstavbě 18- ti jamkového golfového hřiště, neseriozní postup investora při souběžném projednávání 9-ti jamkového hřiště a neukončeném řízení o porušení zákona o ochraně přírody vedeném Českou inspekcí životního prostředí, podala občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky a Hnutí DUHA odvolání k MŽP v Č. Budějovicích. "Je paradoxní, že okresní úřad vyhotovil rozhodnutí již 30. března s kritikou Sdružení CALLA, které se dle úřadu nevyjádřilo k dodatečně předloženým podkladům. Calla však své vyjádření předala na podatelnu OkÚ 31. 3. 2001, což bylo v předepsaném termínu", uvedl Vladimír Molek.

CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí - Vladimír Molek, tel. 038 / 73 11 381
Sdružení Jihočeské matky - Jaroslava Brožová, tel. 038 / 270 91
Hnutí DUHA - Růžena Šandová, tel. 038 / 67 13 328

Užitečné kontakty:
Agentura ochrany přírody a krajiny - Ing. Šámal, 7312811, Doc.Ing.Arch. Ivan Vorel CSc - 02-243 555 11

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz