Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ CALLA, JIHOČESKÉ MATKY, JIHOČSKÝ HABR A HNUTÍ DUHA

ze dne 27. března 2002

"O stavbě velkokapacitního kravína v Habří rozhodne ministerstvo"

V závěru loňského roku zrušilo Ministerstvo životního prostředí na základě odvolání ZD Skalka Jankov nesouhlas Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les s umístěním velkokapacitního kravína pro pětset dojnic v obci Habří. Počátkem letošního roku vydala Správa CHKO Blanský les nové rozhodnutí, tentokrát kladné. S tím ale nesouhlasí občanská sdružení a Obec Habří.

Proč nesouhlasíme s výstavbou kravína
  • Navrhovaná stavba překračuje o polovinu maximální stavy skotu v kterékoliv lokalitě CHKO Blanský les a nový kravín nepředpokládá pasení, což by zde bylo optimální.
  • Nedochází k omezení kapacity skotu a snížení množství živočišného odpadu v lokalitě .
  • Nový územní plán obce schválený zastupitelstvem v prosinci, neuvažuje s rozšířením zemědělského areálu.
  • Výstavbou dalšího kravína mimo stávající areál by došlo k narušení krajinného rázu a porušení vyhlášky o zřízení CHKO Blanský les, což je v rozporu se zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
  • Akceptovat lze pouze rekonstrukci stávajících objektů
Rozdělení velkého kravína na dva menší stačilo ke změně rozhodnutí
Pouhá stavební změna stačila k tomu, aby Správa CHKO změnila své původní rozhodnutí, neboť stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny předložené investorem sama napadla.
"Naše odvolání proto opíráme o odborný posudek" uvádí Vladimír Molek ze sdružení CALLA.Vzhledem k rozdílným názorům na možné narušení krajinného rázu, což je s ohledem na umístění v CHKO závažná skutečnost, jsme si nechali zpracovat odborný posudek Doc. Ing. arch. Ivanem Vorlem, CSc z Ústavu urbanismu fakulty architektury ČVUT Praha.

Závěry posudku hovoří v neprospěch výstavby nového kravína
"Navrhovaná zástavba bude představovat výrazný zásah do rysů a hodnot krajinného rázu. Bude zásahem do kulturní a historické charakteristiky, do harmonických vztahů a harmonického měřítka krajiny. Podstatné další zhoršení současného stavu nelze potvrdit dalším využitím území. Naopak je nutno do budoucna uvažovat jedině s jeho zmírněním. "

Proč nelze využít opuštěný zemědělský areál v Lipí?
"Dosud nám nikdo nedokázal vyvrátit návrh na využití opuštěného areálu v nedalekém Lipí", uvádí Jaroslava Brožová ze sdružení Jihočeské matky. " Pro ZD Skalka byla tato varianta neřešitelná vzhledem k několika vlastníkům. Agroslužby Kaplice však tento problém zřejmě překonají, neboť v současné době předkládají k posouzení projekt na využití areálu pro chov 120 tisíc brojlerů a jeho odkoupení od Pozemkového fondu ČR!" dodává Brožová.

Na požádání poskytneme plné znění posudku doc. Vorla

Sdružení CALLA - Vladimír Molek, tel. 038-7311381
Sdružení Jihočeské matky - Jaroslava Brožová, tel. 038-7427091
Sdružení Jihočeský habr - Jitka Čermáková, tel.038-7413480
Hnutí Duha - Růžena Šandová, tel. 038-6713328


Sdružení CALLA realizuje za podpory Nadace Open Society Fund Praha a Ministerstva životního prostředí ČR projekt na pomoc při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů v oblasti životního prostředí.
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz