Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva Sdružení Arnika a Calla ze dne 8. 9. 2003

"Jihočeské zastupitelstvo chce přijmout koncepci, která je v rozporu se zákonem"

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Krajské zastupitelstvo jihočeského kraje bude zítra jednat o doplnění Krajské koncepce odpadového hospodářství. Tento dokument ovlivní v kraji nakládání s odpady do roku 2010. Sdružení Arnika a Calla však varují, aby zastupitelé nepřijali dokument, který bude v rozporu se zákonem i s usnesením vlády. "Na všechny nesrovnalosti jsme zastupitele předem upozornili dopisem," řekla MUDr. Věra Horská z Arniky České Budějovice.

Nebezpečí v sobě skrývá část nazvaná "Ekonomické hodnocení systémů nakládání s komunálním odpadem", kterou zastupitelé chtějí zítra doplnit do Krajské koncepce odpadového hospodářství. Ekonomické hodnocení porovnává výhody a nevýhody dvou metod likvidace odpadu a to spalování a mechanicko-biologickou úpravu. U obou metod však dokument počítá maximálně s třicetiprocentní mírou recyklace. "Právě to je kámen úrazu. Vláda ČR totiž letos chválila Plán odpadového hospodářství, který ukládá zvýšit materiálové využití odpadu (recyklace) na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000," uvedla Věra Horská.

Podle ní se mohou krajští zastupitelé dostat i do konfliktu se zákonem, pokud Krajskou odpadovou koncepci ve stávající formě přijmou. Podle § 42/8 zákona o odpadech je "…závazná část Plánu odpadového hospodářství závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství."

"Zastupitelé by tedy na zítřejším jednání měli dokument (Ekonomické hodnocení systémů nakládání s komunálním odpadem) odmítnout. Přijmout ho mohou teprve tehdy, až nebude v rozporu s usnesením vlády a se zákonem o odpadech. To znamená navýšit míru recyklace a zohlednit i další faktory, které mohou znamenat značné úspory," dodala Věra Horská.

 

Příloha: Dopis jihočeským zastupitelům:

Vážení,

Na nejbližším jednání Krajského zastupitelstva bude projednáváno doplnění Krajské koncepce odpadového hospodářství o Ekonomické hodnocení systémů nakládání s komu-nálním odpadem. Jedná se především o porovnání finančních nákladů na realizaci varianty s energetickým využitím (spalováním) zbytkového odpadu a varianty s mechanicko biologickou úpravou zbytkového odpadu.

Dovolujeme si Vám předložit několik důležitých argumentů, které ve výše uvedeném hodnocení chybí.

V červnu letošního roku byl vládou ČR jednohlasně schválen Plán odpadového hospodářství České republiky (Nařízení vlády č. 197/2003 Sb.). Závazná část POH ČR ukládá "zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000." Podle §42/8 zákona o odpadech "Závazná část řešení POH ČR je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství". Ve výše uvedeném Ekonomickém hodnocení je v předkládané MBÚ variantě však počítá s 30% mírou materiálového využití (recyklace) a varianta se spalováním s 27% mírou. Toto považujeme za závažný nedostatek Ekonomického vyhodnocení systémů nakládání s komunálním odpadem.

V současné době v České republice zatím nefunguje žádné zařízení na mechanicko biologickou úpravu (MBÚ) zbytkového komunálního odpadu. Dovolujeme si Vám proto předložit několik základních informací o této technologii, která se v posledních letech stále více využívá např. v Německu a Rakousku.

V zařízeních na MBÚ je zpracováván vytříděný odpad. V mechanické etapě se dodatečně vytřídí tzv. lehká frakce (zbytky plastů, papíru, textilu), kovy a zbytky skla, porcelánu apod.

Tímto se oddělí organická složka odpadu, která se dále zpracovává. Využívá se mnoho různých technologii, jejichž podstatou je podpora rozkladu organických látek. Dochází tak k chemické stabilizaci zbylého odpadu, který může být ukládán na skládky (30- 40% z počátečního množství odpadu).

Při dodržení výše uvedených požadavků Závazné části POH ČR lze očekávat významné snížení nákladů pro realizaci MBÚ varianty:

1. Zavedením požadované míry recyklace se sníží množství zbytkového komunálního odpadu. Výstavba 5 zařízení pro MBÚ, tak jak je uvedeno v tabulce 4.1.2. Ekonomického hodnocení, nebude tedy potřebná. Dojde tak významné úspoře investičních nákladů. Výstavba spalovny s nižší kapacitou je z ekonomického pohledu nevýhodná. Výhodou MBÚ technologie je právě možnost výstavby zařízení s menší kapacitou a jejich postupné doplňování v závislosti na vývoji hospodaření s odpady v regionu.

2. Zavedení důsledného třídění nebezpečného odpadu (včetně PVC) v domácnostech a kancelářích, umožní následné využívání všech frakcí vznikajících při mechanicko biologické úpravě. Materiál, který zbyde po biologické úpravě není pak nutné ukládat na skládky nebezpečného odpadu, ale je možné využívat jako nízkojakostní kompost např. k různým terénním úpravám nebo k překrývání skládek. Není tedy nutné započítávat do nákladů varianty s MBÚ položku 5000 Kč za skládkování 1 tuny odpadu z MBÚ (viz. tabulka 4.1.3.). Tímto se také výrazně snižují náklady MBU varianty.

3. Lehká frakce (spalitelný podíl) může tvořit až 40% ze zpracovaného odpadu. V zahraničí je využívána k výrobě alternativního paliva pro cementárny, vysoké pece a teplárny. Není tedy nutné platit za využití spalitelného podílu z MBÚ 1 000 Kč/t. (viz. tabulka 4.1.3.). Naopak lze počítat s jeho prodejem a finančním přínosem. V souvislosti s požadovanou 50% mírou recyklace je sporná i potřeba výstavby zařízení pro využití spalitelného podílu z MBÚ o kapacitě 50 000 t/ročně (viz. tabulka 4.1.2.) Investiční náklady by bylo možné snížit anebo úplně vypustit. Došlo by tak k úspoře 0, 5 - 1mld. Kč.

Věra Horská
Sdružení Arnika

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz