Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Rapšach - PP Pískovna u Dračice"

  Okres: Jindřichův Hradec

  Lokalizace: ; (, - mapa)

  Rozloha: 7,9 ha

  Nadmořská výška:

  Územní ochrana: součást velkoplošného chráněného území, maloplošné chráněné území

  Využití: ochrana přírody, ekovýchova

  Popis: Pískovna u Dračice je přírodovědně unikátní lokalita, která zahrnuje několik typů biotopů od písčin a xerotermních trávníků až po mokřady a tůně. Význačná je také z hlediska geologického a geomorfologického. V roce 2001 byla vyhlášena přírodní památkou. Těžebna je situována na východní okraj bývalého dobývacího prostoru Rapšach, který je z větší části rekultivován na pastviny. Význačná je např. vegetace písčin, kterou zastupuje psamofytní tráva paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), kostřava ovčí (Festuca ovina), pavinec horský (Jasione montana) nebo nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis). Tyto druhy raných sukcesních stadií se na lokalitě udržují díky extrémním podmínkám a občasným managementovým zásahům. Mokřadní části pískovny zarůstají společenstva s rákosem obecným (Phragmites australis) a orobincem širolistým (Typha latifolia) či společenstva vysokých ostřic (Carex sp.), ve starších sukcesních stadiích se uplatňují především vrby (vrba křehká - Salix fragilis, vrba jíva ? Salix caprea, vrba popelavá ? Salix cinerea, vrba nachová ? Salix purpurea), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a osika (Populus tremula). Na sušších místech se ze stromů kromě vrb stkáme zejména s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a břízou bělokorou (Betula pendula). Především v době kvetení je asi nejnápadnější dřevinou pískovny janovec metlatý (Cytisus scoparius), který roste na sušších svazích po celém území přírodní památky. Na některých místech vystupují písečnými sedimenty na povrch skalní výchozy ortorul, někdy až 4 metry vysoké. Kromě toho se můžeme na území pískovny setkat i s recentními geomorfologickými tvary, jako jsou písečné duny, ronové rýhy nebo osypy.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  bělolist nejmenší (Filago minima)
  nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis)
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  břehule říční (Riparia riparia)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  rosnička zelená (Hyla arborea)
  užovka obojková (Natrix natrix)
  ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
  ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  ropucha krátkonohá (Bufo calamita)
  rákosníček Donacia versicolorea
  krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa)
  skokan štíhlý (Rana dalmatina)
  zmije obecná (Vipera berus)
  dudek chocholatý (Upupa epops)
  saranče Sphingonotus coerulans
  střevlík hlaváč (Broscus cephalotes)

  Fotografie

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist