Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a živočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke stažení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

  button enviroskop.cz
 • Lokalita "Třebeč"

  Okres: České Budějovice

  Lokalizace: 250 m východně od Třebče, jižně od silnice Třebeč - Jílovice; (48°52'21.22", 14°41'10.03" - mapa)

  Rozloha: 0.75 ha

  Nadmořská výška: 470 m.n. m.

  Územní ochrana: přechodně chráněná plocha

  Využití: ochrana přírody

  Popis: Západní část pískovny je zarostlá náletem dřevin - blíže k silnici dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), jižněji bříza bělokorá (Betula pendula). Při horní hraně pískovny v západní části přežívají zbytky lučních druhů ? např. chrastavec rolní (Knautia arvensis), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides). V jižním cípu pískovny se v kolmých stěnách nachází kolonie břehulí říčních. Pod ní se na obnaženém písku objevují iniciální rostlinná společenstva ? na vlhčích místech psárka plavá (Alopecurus aequalis), na sušších místech lipnice roční (Poa annua), sítina žabí (Juncus bufonius), jitrocel větší (Plantago major), šater zední (Gypsophila muralis) nebo protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum). Na hromadách zeminy v jihozápadní a jihovýchodní části pískovny jsou ruderalizované porosty s kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), pelyňkem černobýlem (Artemisia vulgaris), pcháčem osetem (Cirsium arvense), bezem černým (Sambucus nigra) nebo s pýrem plazivým (Agropyron repens). U východních svahů jsou místy nálety dřevin ? např. vrba jíva (Salix caprea), bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), v centrální části rozptýleně také vrba popelavá (Salix cinerea). Na převážně podmáčeném dně pískovny se nachází několik tůní, které zarůstají orobincem širolistým (Typha latifolia) a rákosem obecným (Phragmites australis). Zbytek dna pokrývá zapojený porost s převahou vrbovky (Epilobium hirsutum), kypreje vrbice (Lythrum salicaria), psinečku obecného (Agrostis capillaris) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). V severní části pískovny se nachází menší hromada stavební suti. Třebečská pískovna je tradičním hnízdištěm chráněných břehulí říčních (Riparia riparia), díky nimž zde byla vyhlášena přechodně chráněná plocha. Hnízdní stěna je v péči sdružení Calla, které zde již několik let provádí managementové zásahy ve prospěch břehulí. V roce 2009 byl zásah proveden díky grantu Ministerstva životního prostředí ČR. Při monitoringu lokality pak bylo napočítáno 48 hnízdních nor břehulí. Určitý pokles stavu břehulí na této lokalitě nastal v souvislosti s úpravou hnízdní stěny v nedaleké pískovně Nakolice. Předpokládáme, že po stabilizaci nakolické kolonie dojde k opětovnému nárůstu početnosti i v Třebči. Na podzim 2009 byl v pískovně vytvořeny či obnoveny tůně pro obojživelníky v rámci projektu podpořeného EOG - Association for conservation.

  Rostliny, živočichové a nepůvodní druhy
  Rostliny:
  šater zední (Gypsophila muralis)
  protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum)
  Živočichové:
  čmeláci rodu Bombus
  břehule říční (Riparia riparia)
  kuňka ohnivá (Bombina bombina)
  svižník polní (Cicindela campestris)
  zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton)
  rosnička zelená (Hyla arborea)
  skokan hnědý (Rana temporaria)
  blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
  čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
  ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  ropucha obecná (Bufo bufo)
  ostříž lesní (Falco subbuteo)
  Nepůvodní druhy:
  turanka kanadská (Conyza canadensis)
  turan roční (Erigeron annuus)

  Fotografie
  Kolonie břehulí říčních v jižní části pískovny
  Centrální část pískovny s porosty rákosu, orobince a vrbiny
  Nálety dřevin při východním okraji pískovny

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist