Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody  Doprava  Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  Atlas OZE 
 • » Aktuality
 • » Akce
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a ľivočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke staľení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich pouľití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenątejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení M®P. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska M®P.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SF®P a M®P.

  button enviroskop.cz
 • Otevřený dopis nevládních organizací ministrovi životního prostředí ČR, ministrovi zemědělství ČR a ministrovi průmyslu a obchodu ČR

  doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., ministr životního prostředí
  Ing. Jakub Šebesta, ministr zemědělství
  Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu

  Vážený pane ministře,

  obracíme se na vás ve věci obnovy území narušeného těžbou nerostných surovin, která se stává naléhavým úkolem v mnoha oblastech České republiky. Domníváme se, že dosud převažující technické rekultivace nejsou právě ideálním řešením tak složitého problému. Chtěli bychom proto podpořit přírodě blízké formy obnovy území po těžbě, které se staly v řadě evropských zemí běžnou alternativou technických rekultivací a představují řešení příznivé ekologicky i ekonomicky.

  Technické rekultivace, které vycházejí z právní úpravy, jež dosud nereflektovala nové vědecké poznatky a technologické postupy běžné v zemích s vyspělou úrovní ochrany přírody a krajiny, stojí v současné době veřejné i soukromé rozpočty miliardy korun ročně. Přitom se velmi často jedná o zbytečně vynaložené finanční prostředky, které mohly být ušetřeny nebo využity mnohem účelněji. V řadě případů dochází například ke zcela absurdním situacím, kdy rekultivační firma zlikviduje těžkou technikou samovolně vznikající les vhodného druhového složení a na jeho místě je po nepřiměřeně rozsáhlých a nákladných terénních úpravách vysázen opět les tvořený vyrovnanými řadami dřevin, mnohdy druhově neodpovídajících stanovištním podmínkám. Současná podoba lesnických rekultivací vede obvykle ke vzniku biologicky (a často i lesnicky) nevhodných monokultur. Také technické rekultivace zaměřené na obnovu zemědělského půdního fondu bývají někdy prováděny na místech, kde již není možné získat kvalitní zemědělské pozemky.

  Podle našeho názoru se jako vhodná alternativa technických rekultivací jeví tzv. přírodě blízké způsoby obnovy (spontánní sukcese, řízená sukcese, managementové zásahy). S výjimkou poslední jmenované formy, která by se však uplatnila pouze na malé části ploch narušených těžbou, se jedná o formy obnovy, které vyžadují nižší investice. Zato však vedou ke vzniku biologicky hodnotných ekosystémů, poskytují útočiště mnoha druhům vzácných a zvláště chráněných organismů a často zvyšují i estetickou hodnotu krajiny. Navíc jejich realizace nabízí pracovní příležitosti pro vysokoškolsky vzdělané odborníky, což by mohlo přispět k žádoucí změně věkové a vzdělanostní struktury obyvatelstva v těžbou postižených regionech, jako jsou severozápadní Čechy nebo Moravskoslezský kraj.

  Při své činnosti se často setkáváme s problematikou těžby nerostných surovin a následné obnovy krajiny. Bohužel musíme konstatovat, že právě účinné prosazování vhodných a současným vědeckým poznatkům odpovídajících způsobů rekultivace bývá v rozhodovacích procesech o těžbě surovin opomíjeno. Víme, že se v České republice musejí některé nerostné suroviny těžit a že to vždy přináší jistá rizika pro ochranu přírody a životního prostředí. Pokud je však těžba nutná, nabízí se využití přírodě blízkých způsobů obnovy jako vhodná alternativa, resp. kompenzace, která pomůže lepšímu začlenění opuštěných těžebních prostorů do krajiny.

  Vzhledem k ekologické i ekonomické výhodnosti přírodě blízkých forem obnovy těžbou narušeného území, existuje poměrně velká shoda názorů na podstatné zvýšení jejich podílu při provádění rekultivací mezi nevládními organizacemi, úředníky státní správy a samosprávy, akademickou sférou i řadou těžebních a rekultivačních firem. Proto jsme se také rozhodli podpořit "Stanovisko vědců a dalších odborných pracovníků k problematice obnovy těžbou narušených území" (celý text včetně seznamu signatářů je k dispozici na www.calla.cz/piskovny/stanovisko) a vyjádřit tímto způsobem souhlas s jeho požadavky. O důležitosti problematiky svědčí mimo jiné i fakt, že stanovisko během krátké doby od jeho zveřejnění podpořilo (kromě jeho osmi autorů) dalších 235 biologů, geologů, geografů a jiných přírodovědců.

  Věříme, že uvedení těchto požadavků do praxe přispěje k udržitelnému využívání přírodních zdrojů nerostných surovin v České republice a výrazně zmírní vliv těžby na přírodu a krajinu.


  S pozdravem


  RNDr. Jiří Řehounek, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

  Mgr. Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

  Ing. Petr Hesoun, Hamerský potok o. s.


  Korespondenční adresa: Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Jiří Řehounek, P. O. BOX 223, 370 04 České Budějovice


  Ke znění dopisu se dále připojují tyto neziskové organizace:


  ALKA Wildlife, o. p. s., Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D.

  Arnika, Ing. Jana Vitnerová

  Asperula o. s., Zdeněk Hefka

  Čmelák - Společnost přátel přírody, Mgr. Jan Korytář

  Děti Země, RNDr. Miroslav Patrik

  Ekowatt, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

  Greenpeace ČR, Jan Rovenský

  Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Mgr. Petr Machálek

  JARO Jaroměř, David Číp

  o. s. Kořeny, Ing. Jana Doležalová

  o. s. Lesák, Ing. Jakub Horák

  N. O. S. - Nepomucký ornitologický spolek, o. s., Václav Kovář

  Občanské sdružení - ELATER, Josef Mertlik

  Přátelé přírody, o. p. s., Ing. Marian Páleník

  ROSA - společnost pro ekologické informace a aktivity, Mgr. Josef Kadubec

  Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Mgr. Michal Krátký

  o. s. Via Natura, Ing. Alena Hýlová

  Východočeská pobočka České společnosti ornitologické, Mgr. Martin Fejfar

  Zelený kruh - asociace ekologických organizací, PhDr. Kateřina Ptáčková

  ZO ČSOP Orlice, Ing. Adam Záruba

  K textu dopisu se mohou připojit i další nevládní organizace. V případě zájmu o připojení kontaktujte Callu.

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2019 Calla  Calla Fráni ©rámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist