Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a ľivočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke staľení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich pouľití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenątejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení M®P. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska M®P.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SF®P a M®P.

  button enviroskop.cz
 • Příklady dobré praxe - Sukcesní plocha v pískovně DP Cep I

  Obec: Cep (k.ú. Cep)

  Lokalizace: Severozápadní okraj jezera v  dobývacím prostoru Cep I, jižně od hydrologického pilíře oddělujícího jezera Cep a Cep I. Sukcesní plocha se rozkládá paralelně s ochranným pilířem hlavní silnice I/24 přibližně na úrovni železničního přejezdu, před kterým je ve směru od Třeboně vjezd do pískovny.

  Rozloha: přibližně 6 ha (cca 500 x 120 m)

  Ochranné statuty:

  CHKO Třeboňsko (III. zóna)

  Ptačí oblast Třeboňsko

  Součást navrženého rozšíření regionálního biocentra ÚSES Cep - Na Ivance

  Historie území: Dobývací prostor Cep I pro těžbu kvartérních štěrkopísků na výhradním ložisku B 3010500 Suchdol nad Lužnicí byl stanoven v roce 1981 v návaznosti na starší rozsáhlý DP Cep nacházející se severně. V polovině 90. let byl upraven plán rekultivace a na základě požadavku Správy CHKO Třeboňsko zde bylo navrženo území ponechané pro obnovu přirozenou sukcesí, zejména pro vývoj mělkých mokřadů v navrženém rozšíření regionálního biocentra. Přibližně v letech 2002 - 2006 zde byla provedena rozsáhlejší "organická" modelace terénu (jezírka, mělké mokřady) při okraji jezera, která dále pokračuje v návaznosti na těžbu. Na ploše postupně vznikají sukcesní stádia společenstev písčin a živinami chudých mokřadů. Svahy ochranných pilířů jsou zalesněny borovicí lesní s příměsí dubu letního v rámci klasické lesnické rekultivace (kompromisní řešení).

  Geologická charakteristika:

  Ložisko fluviálních štěrkopísků se nachází v levobřežní části terasového systému Lužnice. Jedná se o výplň přehloubeného říčního koryta kvartérního stáří. Podloží je tvořeno druhohorního uloženinami klikovského souvrství (především pestré jíly a jílovité pískovce), které jsou místně obnažené těžbou a jejich výchozy zvyšují pestrost přírodních podmínek (substrát, vlhkost, mikromodelace terénu). Část území tvoří druhotné navážky nevyužitelných materiálů po těžbě.

  Botanika: V současné době na obnaženém dnu probíhá sukcese mokřadních společenstev v pestré mozaice (Typha latifolia, Juncus effusus, Juncus articulatus, Peplis portula, Eleocharis acicularis, Eleocharis palustris, Alisma plantago-aquatica, Utricularia australis, Ranunculus flammula, Juncus bulbosus, Elatine hydropiper, Scutellaria galericulata) s vegetací vlhkých i suchých písků a jílovitých půd, při okraji společenstva s  Vulpia myuros, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris. Po ploše nálety vrb, při okraji borovice, břízy a osiky. Částečně postupuje šíření expanzivních druhů: Calamagrostis epigeios, Phalaris arundinacea, Bidens frondosa, Tussilago farfara.

  Zoologie: V lokalitě se vyskytuje kriticky ohrožená ropucha krátkonohá (Bufo calamita). Na mokřadní stanoviště jsou rozmnožováním vázány další zvláště chráněné druhy obojživelníků - blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea) a čolek obecný (Triturus vulgaris). Písčité břehy v raných sukcesních stádiích využívá k hnízdění kulík říční (Charadrius dubius).

  Management: Plocha je poměrně nedávno založena a na části dosud probíhá modelace terénu. Ochranářský management zde zatím neprobíhá.

  Výhledově přichází v úvahu periodická obnova zazemňujících jezírek, odstraňování náletu a obnova sterilního písčitého povrchu na části území. Část může být využita jako genofondová plocha pro záchranné kultivace vybraných zvláště chráněných mokřadních druhů rostlin ve spolupráci s BÚ AV ČR v Třeboni.


  Biocentrum v roce 2008


  Sušší část v roce 2008


  V okolí biocentra proběhla běžná rekultivace na borovou monokulturu

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni ©rámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist