Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a ľivočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke staľení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich pouľití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenątejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení M®P. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska M®P.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SF®P a M®P.

  button enviroskop.cz
 • Příklady dobré praxe - Pískovna u Dračice

  Obec: Rapšach (k.ú. Rapšach)

  Lokalizace: Levý břeh Dračice, cca 1,5 km SSV od centra obce Rapšach, západně od silnice III. třídy Rapšach-Františkov, nedaleko od křižovatky s komunikací Františkov-Paris

  Rozloha: 7,5 ha

  Ochranné statuty:

  CHKO Třeboňsko (III. zóna)

  Ptačí oblast Třeboňsko

  Přírodní památka (zřízená vyhláškou Správy CHKO Třeboňsko 1/2001 dne 21.6.2001, číslo ÚSOP 2135)

  Historie území: Hlavním antropogenním činitelem modelujícím současný charakter území byla "suchá" těžba kvartérních štěrkopísků prováděná v 80. letech 20. století na východní části ložiska Rapšach víceméně živelně Státním statkem Třeboň a později dalšími subjekty. Těžbou byla zcela zničena původní stanoviště na tehdejším terénu (hospodářský les, pastvina, louka, pole), zároveň však byly těžbou odkryty zajímavé geologické a geomorfologické jevy a vytvořila se unikátní xerothermní stanoviště a sukcesní plochy. Území bylo z podnětu státní ochrany přírody uchráněno před plánovaným zavezením stavebními odpady a výkopovými zeminami a plošnou lesnickou rekultivací. Cíleně zde byly v podmáčených místech vybudovány tři tůně.

  Geologie: Zbytková nerekultivovaná težebna štěrkopísku při východním okraji bývalého dobývacího prostoru Rapšach (nyní vytěženého a rekultivované na louky a pastviny). Těžba kvartérních fluviálních štěrkopísků z teras říčky Dračice obnažila původní dno sedimentární pánve, vystupující zde v podobě skalních výchozů tvořených biotitickými ortorulami. Výchozy jsou částečně překryty kvartérními fluviálními písky a štěrkopísky teras říčky Dračice, na kterých lze sledovat způsob sedimentace (např. proměnlivost zrnitostní, křížové zvrstvení aj.) nebo geomorfologické tvary způsobené recentní činností (ronové rýhy, osypy, eolický reliéf - písečné duny s povrchovou mikromodelací atd.).

  Botanika: Pro lokalitu jsou charakteristická suchá a výslunná stanoviště skalních výchozů a obnažených písků včetně biotopů otevřených trávníků písčin s Corynephorus canescens (2330 - Natura2000).

  Typické druhy: paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis), ostřice vřesovištní (Carex ericetorum), pavinec horský (Jasione montana), čilimník řezanský (Chamaecytisus ratisbonesis).

  Na dně pískovny se vyskytují tři mělká jezírka udržovaná v rámci managementu MZCHÚ, v jejich okolí se vyvíjejí mokřadní stanoviště s výskytem význačných rostlinných druhů: míčovka kulkonosná ( Pilularia globulifera), nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticilatum), pobřežnice jednokvětá ( Litorella uniflora), sítina klubkatá (Juncus capitatus).

  Písčité území se kupodivu stává známou mykologickou lokalitou. Po deštivých podzimních dnech zde můžeme spatřit desítky, vesmě zřídka se vyskytujících, druhů hub. V rozsáhlých plochách ploníku chluponosného rostou hojně lysohlávky horské (Psilocybe montana), v odumřelém porostu orobince u jednoho z jezírek vzácné třepenitky vlhkožijné (Hypholoma subericaeum). Pískovna je jediným místem v jižních Čechách, kde se vyskytuje další druh z červeného seznamu hub, břichatkovitá houba škárka hvězdicovitá (Mycenastrum corium).

  Zoologie: Společenstva bezobratlých vázaná na extrémně suchá a teplá stanoviště písečných svahů a dun zahrnují řadu vzácných druhů, především ze skupiny Hymenoptera či Orthoptera - např. saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens) nebo vzácnější Sphingonotus coerulans a svým významem staví lokalitu na úroveň známých písečných přesypů v severní části CHKO Třeboňsko (PR Pískový přesyp u Vlkova, PP Slepičí vršek). V nezpevněných pískových zrnech na úpatí osypů pod vysokými stěnami pískovny žije pavouk slíďák písečný (Arctosa perita).

  Řada cenných druhů živočichů je vázaná i na plošně nepříliš rozsáhlá mokřadní stanoviště, tři v minulosti Správou CHKO vybudované tůně i srážkami periodicky zaplavované malé deprese. Zde se pravidelně rozmnožuje např. ropucha krátkonohá (Bufo calamita - kriticky ohrožený druh), která tu vytváří významnou populaci v rámci jihočeského regionu, na mokřadní stanoviště jsou dále rozmnožováním vázány další zvláště chráněné druhy obojživelníků - blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea), čolek velký (Triturus cristatus) a čolek obecný (Triturus triturus). Těsně za hranicí přírodní památky dochází ve zbytkových deponiích skryté ornice k hnízdění břehulí říčních (Riparia riparia) v počtu max. 20-30 párů. V roce 2002 zde zahnízdila vlha pestrá (Merops apiaster). V lokalitě byl v hnízdní době v r. 2008 opakovaně pozorován i dudek chocholatý (Upupa epops).

  Management:

  - Údržba volných ploch s písčitým substrátem potlačováním sukcese dřevin (periodické vyřezávání náletu dřevin, obnova sterilního písčitého povrchu).

  - Umožnění drobné periodické těžby písku soukromými vlastníky (obnova kolmých stěn s ukázkami zvrstvení)

  - Periodická obnova zazemňujících mělkých jezírek (vyřezávání náletu, odbahnění, prohloubení)

  - Využití jako genofondová plocha pro záchranné kultivace vybraných zvláště chráněných mokřadních druhů rostlin ve spolupráci s BÚ AV ČR v Třeboni

  - Instalace informačních tabulí, ochrana hnízdišť břehulí v hnízdní době


  Celkový pohled na suchou část pískovny


  Písčina


  Skalní výchozy a písčiny koncem května


  Suchá část pískovny počátkem května


  Zarostlá tůň ve vstupní části pískovny

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni ©rámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist