Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a ľivočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke staľení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich pouľití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenątejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení M®P. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska M®P.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SF®P a M®P.

  button enviroskop.cz
 • Příklady dobré praxe - Pískovna Lesů ČR - Cep

  Obec: Cep (k.ú. Cep)

  Lokalizace: Pískovna se nachází v lesních porostech vpravo od silnice III. třídy Cep-Majdaléna, cca 2,5 km východně od centra obce Cep, 250 m SV od rybníka Nový u Cepu

  Rozloha: 2,25 ha

  Ochranné statuty:

  CHKO Třeboňsko (II. zóna)

  Ptačí oblast Třeboňsko

  Evropsky významná lokalita CZ 0313097 Cepská pískovna a okolí

  Lokální biocentrum ÚSES

  Historie lokality: Jedná se o státem neevidovaný výskyt nevyhrazeného nerostu (písčitá technická zemina), příležitostně těžený Lesy ČR s.p. pro potřeby údržby lesních cest na základě rozhodnutí o využívaní pozemků z r. 1987, dočasného vynětí z PUPFL a na základě Plánu využití ložiska. Selektivní těžbou koordinovanou od osmdesátých let Správou CHKOT vznikaly postupně cenné mokřadní biotopy. Předepsaná řízená lesnická rekultivace není na základě požadavků státní ochrany přírody prováděna, části těžebny spontánně zarůstají náletem dřevin, nejstarší jezírka se přeměňují v drobná rašeliniště.

  Geologie:

  Ložisková poloha je tvořena polohou několik metrů mocných terciérních štěrkopísků nasedajících na polohy svrchnokřídových senonských pískovců. Většinou jde o žlutavé, převážně střednozrnné jílovité písky, které obsahují úlomky až balvany železitých slepenců. V jejich podloží je sedimentární sekvence klikovského souvrství, která má charakter písčitých jílů. Lokalita je nalezištěm zkřemenělých dřev patrně senonského stáří.

  Botanika:

  Na lokalitě se vyskytují  různá sukcesní stádia v závislosti na období těžby, konfiguraci terénu a hydrologických poměrech. Jde o společenstva vázaná na obnažený písčitý a jílovitý substrát, společenstva mělkých vodních nádrží a společenstva rašelinišť. Ze zvláště chráněných druhů se zde hojně vyskytuje rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata), nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticilatum), spontánní kříženec mezi stulíkem žlutým a stulíkem malým . Nuphar x spenneriana, konitrud lékařský ( Gratiola officinalis), žabníček vzplývavý (Luronium natans), šáchorek žlutavý (Cyperus flavescens), protěž bledožlutá (Gnaphalium luteo-album).

  Zoologie:

  Pískovna je součástí evropsky významné lokality CZ 0313097 (Cepská pískovna a okolí) vyhlášené pro ochranu čolka velkého (Triturus cristatus). Kromě toho se zde vyskytují další zvláště chráněné druhy obojživelníků - čolek obecný (Triturus triturus) a čolek horský (Triturus alpestris), ropucha obecná (Bufo bufo) blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana kl. esculenta) a skokan krátkonohý (Rana lessonae). Vyskytuje se zde i početná populace ještěrek obecných (Lacerta agilis).

  Lokalita je významným místem výskytu mnoha druhů vážek (Odonata) vázaných na čisté stojaté vody. Z velkých druhů se zde pravidelně rozmnožuje šídlo velké (Aeschna grandis) a š. královské (Anax imperator) , vzácněji rovněž teplomilné š. tmavé (A. parthenope). K nejcenějším patří populace vážky čárkovaná (Leucorrhinia dubia) a hlavně vážky běloústé (L. albifrons), která se vyskytuje jen na několika lokalitách v Čechách. Listy náletových vrb, bříz nebo osik se živí řada housenek motýlů.

  Management:

  - Občasná těžba písku pod dohledem Správy CHKO Třeboňsko prováděná tak, aby byly těžbou vytvářeny optimální tvary terénu a pestré ekologické podmínky pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

  - Vyloučení původně navržené řízené lesnické rekultivace (zavezení depresí, ohumusování, zalesnění borovicí lesní)

  - V případě ukončení zájmu vlastníka bude v budoucnu nutno zajistit zachování vhodných stanovišť vlastním ochranářským managementem (blokování sukcese - vyřezávání dřevin, obnova sterilních substrátů, budování a obnova tůněk)

  - V souvislosti s podporou záchranných kultivací mokřadních druhů rostlin v BÚ Třeboň je tato lokalita využívána pro každoroční výsevy vybraných zvláště chráněných druhů rostlin.

  - Instalace informační tabule pro veřejnost


  Oligotrofní tůně


  Písčina s porostem rosnatek okrouhlolistých


  Písčiny a tůň s rákosinou


  Suchá část pískovny


  Tůň a porosty náletových dřevin

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni ©rámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist