Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a ľivočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke staľení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich pouľití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenątejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení M®P. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska M®P.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SF®P a M®P.

  button enviroskop.cz
 • Příklady dobré praxe - Pískovna Třebeč

  Obec: Třebeč (k.ú. Třebeč)

  Lokalizace: Pískovna se nachází 250 m východně od Třebče, jižně od silnice Třebeč - Jílovice.

  Rozloha: 0,75 ha

  Ochranné statuty:

  Přechodně chráněná plocha Pískovna Třebeč

  Historie lokality: Jedná se o bývalou selskou pískovnu, kde se od 90. let písek netěží. Záměr na obnovení těžby nebyl uskutečněn z důvodu přírodovědné hodnoty lokality. Od druhé poloviny 90. let se o místní kolonii břehulí stará Calla, která zajišťuje obnovování hnízdní stěny.

  Botanika:

  Západní část pískovny je zarostlá náletem dřevin - blíže k silnici dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), jižněji bříza bělokorá (Betula pendula). Při horní hraně pískovny v západní části přežívají zbytky lučních druhů - např. chrastavec rolní (Knautia arvensis), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides). V jižním cípu pískovny se v kolmých stěnách nachází kolonie břehulí říčních. Pod ní se na obnaženém písku objevují iniciální rostlinná společenstva - na vlhčích místech psárka plavá (Alopecurus aequalis), na sušších místech lipnice roční (Poa annua), sítina žabí (Juncus bufonius), jitrocel větší (Plantago major), šater zední (Gypsophila muralis) nebo protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum). Na hromadách zeminy v jihozápadní a jihovýchodní části pískovny jsou ruderalizované porosty s kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), pelyňkem černobýlem (Artemisia vulgaris), pcháčem osetem (Cirsium arvense), bezem černým (Sambucus nigra) nebo s pýrem plazivým (Agropyron repens). U východních svahů jsou místy nálety dřevin - např. vrba jíva (Salix caprea), bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), v centrální části rozptýleně také vrba popelavá (Salix cinerea). Na převážně podmáčeném dně pískovny se nachází několik tůní, které zarůstají orobincem širolistým (Typha latifolia) a rákosem obecným (Phragmites australis). Zbytek dna pokrývá zapojený porost s převahou vrbovky (Epilobium hirsutum), kypreje vrbice (Lythrum salicaria), psinečku obecného (Agrostis capillaris) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). V severní části pískovny se nachází menší hromada stavební suti.

  Zoologie:

  Pískovna je jedním z největších hnízdišť břehule říční (Riparia riparia) v Jihočeském kraji. Na kolonii břehulí je potravně vázán chráněný ostříž lesní (Falco subbuteo). Kromě nich se zde vyskytují zvláště chráněné druhy obojživelníků, např. blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), zelení skokani (Rana esculenta synkl.) nebo ropucha obecná (Bufo bufo). Z dalších chráněných druhů žije v pískovně i ještěrka obecná (Lacerta agilis) či svižník polní (Cicindela campestris).

  Management:

  - Každoročně probíhá úprava hnízdní stěny pro břehule (stržení starých nor, odebrání osypových kuželů, zarovnání kolmé stěny)


  Celkový pohled na hnízdiště břehulí v roce 2007


  Hnízdní stěna v roce 2006


  Hnízdní stěna v roce 2007


  Hnízdní stěna v roce 2008


  Informační tabule Cally u vjezdu do třebečské pískovny

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni ©rámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist