Hlavní stránka - Calla  Energetika  Ochrana přírody   Ekoporadenství  Zpravodaj Ďáblík  
 • » Seznam lokalit
 • » Seznam rostlin a ľivočichů
 • » Příklady dobré praxe
 • » Ke staľení
 • » Odkazy
 • » Legislativa
 • » English
 • » Deutsch
 • » Autoři a spolupracovníci
 • » Kontakt


  Seznam lokalit podle okresu:
  Vyhledávání


  Facebook Profil Cally na Facebooku
  Vznik stránek finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich pouľití.
  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenątejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
  Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení M®P. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska M®P.

  Aktivity Cally v ochraně přírodovědně cenných pískoven podporuje EOG - Association for conservation.
  Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SF®P a M®P.

  button enviroskop.cz
 • Příklady dobré praxe - pískovna Záblatí

  Obec: Záblatí (k.ú. Záblatí)

  Lokalizace: V lese 1,5 km jihozápadně od obce Záblatí, u silnice Záblatí - Mazelov

  Rozloha: 1,5 ha

  Ochranné statuty: Chráněná krajinná oblast Třeboňsko

  Historie lokality: Jedná se o obecní pískovnu s víceméně občasnou těžbou, která se přizpůsobuje potřebám ochrany přírody. Písek je využíván převážně na úpravy lesních cest. Na jaře 2009 a 2010 proběhla obnova hnízdní stěny pro břehule, na podzim 2009 obnova rozsáhlejší tůně.

  Geologie: V pískovně se občasně těží terciérní až pleistocénní světle rezavě hnědé štěrkopísky, jejichž ložisková hloubka se pohybuje od 1 do 4 metrů (zvětšuje se směrem k severovýchodu). Pod nimi se nacházejí bělavě, žlutavě a červeně zbarvené jílovité písky klikovského souvrství křídového stáří. Podloží ložiska tvoří písčité jíly klikovského souvrství.

  Botanika: Pískovna má rozsáhlé plochy s iniciálními stadii sukcese. Jižní část byla lesnicky rekultivována výsadbou borovice lesní (Pinus sylvestris). Ze spontánně uchycených dřevin je kromě již zmíněné borovice častá také bříza bělokorá (Betula pendula) a některé vrby, především vrba popelavá (Salix cinerea) a v. jíva (S. caprea). Na dně se nachází tůň s přilehlým mokřadem, která se stala v roce 2009 předmětem rozsáhlého managementového zásahu Správy CHKO Třeboňsko - odbahnění a prohloubení tůně (po předchozím odstranění souvislých porostů křovin). Během zásahu došlo k potlačení značné části vegetace, která však neměla z botanického hlediska zásadní význam, bez zvláště chráněných druhů rostlin. Vyskytovaly se zde běžné mokřadní druhy - ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), ostřice štíhlá (Carex acuta), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), halucha vodní (Oenanthe aquatica), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), žabník jitrocelový ( Alisma plantago-aquatica) a náletové druhy vrbin - především vrba popelavá (Salix cinerea) a vrba jíva (Salix caprea). Lze očekávat opětovný výskyt těchto druhů v průběhu sukcese. Většina plochy pískovny je dnes tvořena iniciálními a mladými sukcesními stadii. Z nepůvodních invazních druhů se v pískovně vyskytuje lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus) a menší ohnisko křídlatky japonské (Reynoutria japonica).

  Zoologie: Severní stěna slouží jako tradiční hnízdiště břehulí říčních (Riparia riparia), jejichž počet se po posledních managementových zásazích opět zvýšil. V rámci monitoringu lokality bylo v roce 2009 napočítáno 686 hnízdních nor (průměrná obsazenost nor činí u břehulí 75 %), což bylo nejvíce v celém Jihočeském kraji. V pískovně se rozmnožuje několik zvláště chráněných druhů obojživelníků. Jedná se o čolka velkého (Triturus cristatus), čolka obecného (Triturus vulgaris), kuňku obecnou (Bombina bombina), blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana menšího (Pelophylax lessonae) a skokana zeleného (Pelophylax esculentus).

  Management: V posledních letech byla místní kolonie břehulí malá a v roce 2008 zcela zanikla. V roce 2009 byla proto v pískovně z iniciativy sdružení Calla upravena hnízdní stěna pro břehule a podobný zásah byl zopakován i před hnízdní sezónou 2010. Managementové zásahy ve prospěch břehulí bude vhodné opakovat i v dalších letech. V sezóně 2010 také probíhá zhodnocení významu managementových úprav hnízdních stěn pro další živočichy, především pro blanokřídlý hmyz. Koncem roku 2009 došlo v pískovně díky zásahu Správy CHKO Třeboňsko k obnově rozsáhlejší tůně, která má sloužit k rozmnožování několika druhů obojživelníků. Podle prvních pozorování se obnova tůně na populacích obojživelníků projevila pozitivně.


  Hnízdní stěna břehulí v roce 2006


  Hnízdní stěna břehulí v roce 2009


  Plocha nad stěnou se zajímavými společenstvy blanokřídlých (rok 2010)


  Tůň půl roku po managementovém zásahu (jaro 2010)

   
   
   
   
   
   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP

   

   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni ©rámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist