Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Cally, Jihočeských matek, Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí a V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín ze dne 15. června 2012

Ministerstvo životního prostředí spojencem proti Temelínu

Ministerstvo životního prostředí se stává překvapivým spojencem všech, kteří nechtějí další atomové reaktory v jihočeské krajině. Svým postupem v probíhajícím procesu hodnocení vlivů na životní prostředí nabízí šanci na zrušení následných povolení (1). Jde zejména o ignorování závěrů ze zjišťovacího řízení, které ministerstvo vydalo v roce 2009. Neřídil se jimi zpracovatel dokumentace, kterého platil ČEZ, ale ani zpracovatel posudku vybraný ministerstvem (2), ačkoliv je to v jiných podobných případech obvyklé (3). Ministerstvo ale může ještě překvapit a na závěr procesu vydat ke stavbě nesouhlasné stanovisko.

V průběhu EIA nebylo reagováno zejména na tyto požadavky ministerstva:

 • uvést konkrétní technický a technologický popis všech uvažovaných typů reaktorů a zhodnotit vliv dopadů jednotlivých uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí a veřejné zdraví
 • zhodnotit schopnost zařízení odolat různým potenciálním vnějším ohrožením (pád různých typů letadel, teroristický útok apod.)
 • popsat celý projektový cyklus jaderné elektrárny, s důrazem na likvidaci zařízení;
 • předložit způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva včetně doložení místa pro výstavbu hlubinného úložiště
 • vyhodnotit se záměrem přímo související stavby jako nová přenosová vedení, rozšíření dopravních tras v souvislosti s dopravou nadměrných komponent, sklad vyhořelého paliva či horkovodní přivaděč pro potřeby města České Budějovice.

    Organizace již dříve kritizovaly nepřiměřeně krátkou lhůtu třiceti dnů, kterou dostaly na prostudování dvou tisíc stran naposledy zveřejněných podkladů posudku. Ministr Chalupa jejich žádost o prodloužení lhůty odmítl, čímž také dostal proces do rozporu s mezinárodním právem.  Podle evropských předpisů (4) a rovněž podle Aarhuské úmluvy (5) musí mít veřejnost dostatek času na přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí. V rozporu s těmito právními závazky je i fakt, že veřejná projednání ve Vídni a Pasově nebyla účelově zařazena do formálního procesu.
   Občanská sdružení Calla, Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín se účastní procesu a podala v něm svá vyjádření, ve kterých namítají řadu dalších důvodů, pro které by měl proces skončit vydáním nesouhlasného stanoviska.  Zmíněné organizace se také aktivně zúčastní veřejného projednání záměru 22. června ve Sportovní hale v Českých Budějovicích.
   Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Chceme, aby byly posouzeny reálné dopady plánované jaderné elektrárny na životní prostředí, ale zatím se tak nestalo. I tento případ ukazuje, že jsou to zejména chyby úřadů, které interpretují zákony ve prospěch investorů, co ve skutečnosti způsobuje prodlužování povolovacích řízení, nikoliv obstrukce občanů a jejich sdružení.“
   Monika Machová Wittingerová z  Jihočeských matek doplnila: Na nedostatky  procesu EIA poukazovalo v roce 2009 také  Ministerstvo životního prostředí, které však – pod současným vedením ministra Tomáše Chalupy – tento stav bohužel akceptovalo.“
     „Ministerstvo životního prostředí zjevnou snahou vyhovět politické objednávce dělá z procesu EIA pouhou frašku,“ doplňuje zástupkyně sdružení V havarijní zóně JETE Marta Heveryová.
    Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí upozornil: „Neprodloužení lhůty připomínkování záměru Ministerstvem životního prostředí by se mohlo projevit i na pátečním veřejném projednání v Č. Budějovicích. Doufám, že připomínky tam vznesené budou moci zaznít včas a v plném rozsahu.“

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz  
Monika Machová Wittingerová,  Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel.: 777 006 241, e-mail: pavel.vlcek(zavinac)oizp.cz
Marta Heveryová, V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín, tel.: 608 528 985, e-mail: marta.heveryova(zavinac)seznam.cz

 

Poznámky:

 1. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, § 23, odst. (10): „Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů1a), postupem podle soudního řádu správního11a).“
 2. Kompletní podklady hodnocení vlivů na životní prostředí na záměr „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“ jsou ke stažení v databázi EIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP230
 3. Naposledy u  dalšího kontroverzního záměru Plavební stupeň Děčín: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP102, kde zpracovatelem posudku je stejný Tomáš Bajer jako u záměru Nového jaderného zdroje v Temelíně. Mezi důvody vrácení dokumentace investorovi je právě nedodržení závěrů zjišťovacího řízení.
 4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí : Preambule: (16) Účinná účast veřejnosti na přijímání rozhodnutí umožňuje veřejnosti vyjádřit své názory a obavy, které mohou být pro tato rozhodnutí podstatné, a těm, kdo rozhodují, umožňuje vzít tyto názory a obavy v úvahu, čímž se zvyšuje zodpovědnost a transparentnost rozhodovacího procesu a přispívá k uvědomělému vztahu veřejnosti k otázkám životního prostředí a k veřejné podpoře učiněných rozhodnutí.
   (17) Účast veřejnosti, včetně účasti sdružení, organizací a skupin, zejména nevládních organizací na ochranu životního prostředí, by proto měla být podporována …
  Čl 6 odst. 6: 6. Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené lhůty tak, aby bylo dost času na informování veřejnosti a aby dotčená veřejnost měla dost času na přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí podle ustanovení tohoto článku.
 5. Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva vyhlášená jako č. 124/2004 Sb. m. s.) upravuje časový rámec pro účast veřejnosti. Podle ustanovení čl. 6 odst. 3. „Postupy pro účast veřejnosti zahrnou rozumné lhůty pro jednotlivé fáze, které poskytnou dostatek času pro informování veřejnosti v souladu s odst. 2 a které poskytnou dostatek času veřejnosti k přípravě a k účinné účasti na rozhodování v záležitostech životního prostředí.“

 

Vyjádření sdružení Calla k posudku dokumentace EIA.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz