Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ďáblík číslo 24 (červen 2005)


Úvodník

Novela atomového zákona ve finále

SÚRAO nikdy nespí

Hlubiny jednoho seriálu

LIDL útočí na České Budějovice

Za obnovitelnými zdroji do Berlína

Legislativní kalamita slovenských lesů

Skládka poroste, ale jak?

Projekt Ochrana pískoven

Třebečské břehule mají ceduli

Větrné elektrárny a vliv na elektroenergetiku

Jak skončil "Ropák 2004" a "Zelená perla 2004" ?

Besedy a akce

 

 

Úvodník

Milí čtenáři,

ačkoli ochránci životního prostředí z nejrůznějších organizací se jistě snaží o opak, pořád to vypadá, že environmentální aktivity výrazně podléhají sezonním výkyvům; tak se nám do tohoto čísla sešlo větší množství pozvánek na akce, což ovšem ovlivnilo nižší počet dalších příspěvků (texty, jichž jsme se protentokrát museli vzdát, uveřejníme příště). A abych neprodlužoval ani toto úvodní slovo, už jenom jednu poznámku na okraj příspěvku o plánovaném vybudování supermarketu Lidl u továrny Koh-i-noor v Českých Budějovicích: v mnoha zemích se pozornost veřejnosti i úřadů nově soustřeďuje také na ochranu technických památek z průmyslové revoluce 19. století - objekt českobudějovické tužkárny a přilehlé Krumlovské aleje bezesporu představují zajímavý historický příklad propojení industriálního komplexu s vhodně vytvořenou lokalitou příměstské zeleně a i z tohoto hlediska by zde bylo na místě citlivější řešení než rozšiřování dopravního ruchu i obchodních aktivit.

Tvůrci Ďáblíka děkují čtenářům za přízeň a přejí pěkné léto.

Tomáš Malina

Zpět na obsah

 

Novela atomového zákona ve finále

Senát našeho Parlamentu se po ročním odkladu vrátil k jednání o novele zákona č. 18/1997, tedy atomového. Tu na počátku roku 2004 na popud starostů a dalších zástupců veřejnosti z lokalit ohrožených průzkumy při vyhledávání hlubinného úložiště a ve spolupráci se Sdružením Calla a Ekologickým právním servisem předložila senátorka Jitka Seitlová spolu s dalšími šesti kolegy jako tzv. senátní návrh novely zákona. Návrh zrovnoprávňuje postavení veřejnosti, zejména přímo dotčených obcí, při povolování jaderných zařízení vůči investorům těchto staveb (SÚRAO, ČEZu aj.). Letitým problémem zmíněného zákona totiž je, že jediným účastníkem řízení před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost je žadatel. Novela nás taktéž odvážně posouvá na úroveň vyspělých zemí, u nichž je při vyhledávání konečného úložiště vyhořelého jaderného paliva nutný souhlas obcí, kterých se to týká. Návrh odstraňuje bezprecedentní zvýhodnění provozovatelů jaderných elektráren a dalších zařízení při případné havárii. Podle současného znění mají totiž omezenu odpovědnost za škodu do 6 miliard Kč a navíc musí poškozený nárok na náhradu škody uplatnit do tří let, kdy se o události dozvěděl, maximálně pak do 10 let ad havárie. Což v případě onkologických onemocnění není zrovna adekvátní doba. Konečně návrh novely atomového zákona na základě tristních zkušeností obcí z okolí jaderných elektráren řeší i peněžní kompenzace za život v havarijních zónách a odškodňuje i obce poškozované průzkumy pro konečné úložiště.

Aby se návrh senátorů stal platným zákonem, musí projít celým legislativním procesem v obou komorách Parlamentu. Nejprve musí získat souhlas pléna Senátu na základě projednání v jeho příslušných výborech. Nu a zde se to již na počátku loňského roku zadrhlo. Protože tlak ze strany úložištěm ohrožených obcí byl v té době velmi silný, nedovolili si senátoři návrh novely svých kolegů zamítnout. Pouze jej odročili s odůvodněním, že je potřeba návrh lépe projednat a zejména vyčkat, jak dopadnou evropské směrnice pro jadernou energetiku a její odpady. Jak už dnes víme, směrnice skončily na neshodě nejsilnějších "atomových států". Jaderný průmysl je i zde, stejně jako v České republice, poměrně silný a nechce být svazován přísnými zákony. Na semináři v Senátu v únoru 2005, který uspořádala senátorka Seitlová ve spolupráci s nevládními organizacemi se ukázalo, že potřeba navržených úprav zákona tu stále i po roce je.

Senát se k novele atomového zákona vrátil letos 24. března, kdy ji po umné snaze paní senátorky Seitlové nezamítl (což také hrozilo), ale přikázal projednat svým výborům - Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výboru pro záležitosti Evropské unie. A do poloviny června by měl definitivně rozhodnout. Navržené změny v novele naráží na odpor ČEZu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i Správy úložišť radioaktivních odpadů. Z vystupování mnoha jednotlivých senátorů ve výborech je jasné, že u nich jsou zájmy jaderného průmyslu na žebříčku hodnot mnohem výše, než práva občanů. Překvapivě nejhorší v tomto směru byla diskuse ve Výboru pro záležitosti EU.

Výsledkem stávajících projednávání je torzo původní novely, kde již neexistuje například právo veta, souhlas s průzkumy, či náprava omezené odpovědnosti za jadernou škodu, které podpoří Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Hospodářský výbor nezklamal -navrhuje návrh zamítnout. A "evropský" výbor nakonec po trojím jednání nedospěl k žádnému stanovisku. Dílem je to dané i ochabnutím viditelných aktivit obcí, pod jejichž tlakem senátoři ještě před rokem byli.

Projednávanou novelu, stenografické záznamy z jednání pléna i jak kdo hlasoval, hledejte pod senátním tiskem č. 262/2004 na http://www.senat.cz případně na k tomu určených stránkách Cally.

Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

SÚRAO nikdy nespí

Příměrem ke rčení o čertu hodlám opětovně upozornit milé čtenáře, že silná slova ministra průmyslu Urbana z loňského roku o zastavení všech prací na vyhledávání konečného úložiště vyhořelého jaderného paliva byla jen nevážně míněným gestem politika pro uklidnění znepokojené veřejnosti. Nejprve se ukázalo, že konsorcium GeoBariéra musí do minulého podzimu dokončit svá měření v terénu jednotlivých lokalit. Nyní je jasné, že práce i nadále pokračují jen podle mírně upraveného harmonogramu. Ale v podstatě tak, jak byly naplánované. Výše zmíněné sdružení firem nyní dokončuje etapu zužování všech šesti lokalit. Po ukončení terénních měření, rekognoskačních prací a po zpracování kritérií a metodického postupu pro výběr zúžených území se aktivity soustředily na výběr těchto užších lokalit a na definování prostorů pro možné umístění povrchového areálu. 24. března 2005 proběhl i kontrolní den, kde byly prezentovány a diskutovány dosavadní výsledky. Tentokrát kontrolní den proběhl v utajení před veřejností. Podle posledních zpráv již zúžené lokality o celkové rozloze 40 cca km2 byly vybrány, zatím nejsou na dotčených lokalitách prezentovány. Do června by ještě mělo být navrženo umístění povrchových areálů ve zkoumaných lokalitách.

Ve výroční zprávě SÚRAO, která je nyní v připomínkovém řízení mezi ministerstvy se objevuje pozoruhodné tvrzení:m "Memorandum, jehož text v obcích Dolní Cerekev, Cejle, Milíčov a Batelov předem projednala a schválila obecní zastupitelstva, podepsali za přítomnosti místních novinářů starostové obcí a ředitel SÚRAO dne 29. 9. 2004 v Jihlavě". Jak jsme již byli psali minule, nebylo tomu tak všude. Například v obci Batelov memorandum předem obecní zastupitelstvo ani neprojednalo ani neschválilo. Svévolné jednání starosty vedlo k demisi sedmi zastupitelů z patnácti.

Správa úložišť radioaktivních odpadů investuje prostředky jaderného účtu také dalším problematickým směrem - do podpory transmutačních technologií. Vešlo v patrnost, že podobně je tento nepříliš perspektivní potenciální způsob nakládání s vysoce radioaktivními odpady v rámci národních programů v evropských zemích financován už jen v Itálii. Pročpak tedy tak investujeme do technologie, která nemá reálnou budoucnost? Že by platila rok stará slova pracovníků této organizace věnovaná transmutaci: "Z pohledu SÚRAO se jedná o financování doplňkového výzkumu k problematice ukládání radioaktivních odpadů, který však nemá perspektivu v budoucí implementaci příslušných zařízení v podmínkách ČR. Financování uvedeného výzkumu však umožňuje udržovat příslušnou odbornost v oblasti související s nakládáním s radioaktivními odpady."?

Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Hlubiny jednoho seriálu

Pokud máte čas a chuť sledovat televizi a fandíte populárně-vědeckým magazínům, patrně vám neunikl šestidílný seriál o radioaktivních odpadech vysílaný na konci loňského roku na ČT 2 v rámci pořadu Popularis. Pak Vás také jistě nadzdvihla nápadná jednostrannost informací, které v něm byly podány. Vše se osvětlilo až v posledních dnech. Ukázalo se, že seriál byl spolufinancován ze státního jaderného účtu jako koprodukční mezi Správou úložišť radioaktivních odpadů a společností Herafilm, která Popularis pro ČT připravuje.

Vysvětlilo se tím také, proč režisér seriálu pan Vladimír Kunz nereagoval na nabízené kontakty z lokalit, kde SÚRAO hledá úložiště. Ze seriálu je totiž připravován hodinový sestřih pod pracovním názvem "Bezpečné hlubiny", který má být zařazen do divácky atraktivního času. Vyváženost podávaných informací by zde byla jistě velmi žádoucí. Ovšem jedno pro tento případ trefné české přísloví praví: "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej".

Edvard Sequens
Zpět na obsah

 

LIDL útočí na České Budějovice

Společnost LIDL nemá dosud pravomocné územní rozhodnutí pro prodejnu na Rudolfovské ulici za viaduktem a již chystá další "překvapení". Po neúspěšném pokusu o výstavbu supermarketu na místě školní jídelny, na křižovatce Mánesovy a Lidické třídy, posunul své úmysly pouze o několik desítek metrů. Na křižovatce ulice Boženy Němcové a Mánesovy, v blízkosti Národní kulturní památky Koněspřežní železnice, plánuje výstavbu další "prodejny potravin".

Prodejna má být postavena na 1.864 metrech čtverečních s parkovištěm pro 155 aut na téměř pěti tisíci metrech čtverečních v areálu závodu KOH.I-NOOR. Další tři tisíce metrů představují obslužné komunikace.

Nechápu postoj českobudějovické radnice k nekoncepčnímu postupu nadnárodních společností. Tvrzení, že výstavba supermarketů je věc obchodníků a rizika podnikání, je nezodpovědné a mimo jiné i v rozporu se zájmy občanů, kterých se výstavba jednotlivých staveb bezprostředně dotýká. (Mladá fronta dnes,10.ledna 2005) V případě výstavby prodejny LIDL v ulici Boženy Němcové, kdy územní plán zde navrhuje území pro smíšené kolektivní bydlení ve vnitřním městě se spíše jedná o získání levných parkovacích ploch než vytvoření možnosti k nákupu občanům této městské části, neboť v těsné blízkosti je prodejna Delvita - rovněž s kapacitním parkovištěm. S výstavbou těchto typů obchodních center se setkáváme i v dalších městech, ale aby jejich výstavba byla situována do vnitřního města a dopravně kolizních lokalit, to je specifikum Českých Budějovic...

O tom, že dopravní napojení na infarktovou tepnu, Mánesovu ulici, povede přes ulici Boženy Němcové, dosud zde žijící obyvatelé patrně ani netuší. Většina občanů se bohužel nezajímá o dění ve městě do té míry, že by pravidelně četli úřední desky. A právě zde je šance dozvědět se o probíhajícím posuzování vlivu stavby prodejny LIDL na životní prostředí.

Na základě zveřejněné informace o předložení oznámení pro posouzení stavby potravin LIDL v Českých Budějovicích předložila CALLA nesouhlasné stanovisko požadující realizovat celý proces EIA včetně zpracování dokumentace a veřejného projednání. Investor postupuje sice v duchu limitů území, resp.jeho funkčního využití, nicméně s vědomím možné akceptovatelnosti záměru při dodržení těchto limitů. Toto se týká zejména charakteristiky zastavitelnosti navrhovaného území ve vztahu k ust. čl. 33 obecně závazné vyhlášky Statutárního města České Budějovice č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice. Proto také nedochází v návrhu k překročení zastavěné obchodní plochy v "zastavitelném území s charakterem smíšeného kolektivního bydlení ve vnitřním městě". Diskutabilní je ale vhodnost umístění prodejny, která svým charakterem diskontního prodeje je předurčena zejména pro "nákup do auta". V dopravní obslužnosti navrhované prodejny ve vztahu k dopravní zátěži páteřní komunikace Mánesova a dotčených B.Němcové a F.A. Gerstnera spatřujeme stěžejní, nevyřešený problém. (viz rovněž sdělení odboru územního plánování a architektury českobudějovického magistrátu fy EKOLINE ze dne 6.4.2005).

K navrhovaným 155 parkovacím místům je nutno ve vztahu k přípustnému využití území příslušného makrobloku pro tyto účely ( 250 stání) připočíst stávající parkovací místa u prodejny DELVITA. Parkovací místa Delvity podél areálu KOH-I-NOOR v ul. Gen. Svobody blokují dopravní obslužnost z této ulice a podmiňují využití ulice Boženy Němcové. To je ovšem rizikové mimo jiné i z důvodu prostupnosti záchranné služby. Při teprve dlouhodobém výhledu realizace zanádražní komunikace bude další doprava vnitřního města koncentrována z Mánesovy ulice do Nádražní a Rudolfovské. Zde je nutno upozornit na souvislost s plánovanou výstavbou další prodejny LIDL na křižovatce Rudolfovská a Vodní a na dopravní spojitost s průchodem vně i mimo městské centrum. Tyto souvislosti nejsou dostatečně v předloženém oznámení zdůrazněny a posouzeny a je nezodpovědné ze strany městské samosprávy a státní správy zvyšovat dopravní zátěž připouštěním realizace obchodních center tohoto typu ve vnitřním městě.

Souhlasíme s odstraněním (demolicí) zastaralých provozů KOH-I-NOOR ve vnitřním městě, ovšem nesouhlasíme s jejich nahrazováním jinými spornými aktivitami. V tomto směru spatřujeme nutnost variabilnějšího prezentování a využívání limitů území se zohledněním ochrany všech složek životního prostředí. Administrativně byrokratický přístup při respektování pouze oborových norem může ve svém důsledku způsobit další zhoršení kvality životního prostředí. V předloženém oznámení není zmínka o funkčním využití objektů KOH-I-NOOR. Dle našich informací zde byla v provozu lakovna, což je rizikový provoz ve vztahu k možné staré ekologické zátěži. Přestože v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí nejsou hodnoceny aspekty sociálně ekonomické, od orgánů samosprávy bychom očekávali koncepčnější přístup při vydávání stanovisek k lokalizaci prodejen tohoto typu. Opětovně proto upozorňujeme na platnost studie fy KOLPRON řešící limity prodejních ploch.

Vladimír Molek

Zpět na obsah

 

Za obnovitelnými zdroji do Berlína

Tento měsíc jsem měla možnost podniknout exkurzi do Berlína, jejímž cílem bylo navázat nové kontakty a možnosti spolupráce a také se poučit o možnostech vzdělávání v oboru obnovitelných zdrojů energie ve školách a mimoškolních zařízeních. A to všechno bylo možné díky organizaci Grűne Liga z Berlína v rámci projektu podpory OZE realizovaného v České republice.

První den svého pobytu jsem navštívila berlínskou pobočku německého "větrného svazu", jenž sdružuje výrobce a provozovatele větrných elektráren. Mluvili jsme o situaci v Německu a České republice a dohodli jsme se na možné spolupráci při pořádání konferencí, seminářů a exkurzí zaměřených na větrnou energetiku.

Odpoledne tentýž den jsem se ještě zúčastnila demonstrační výukové hodiny pro učitele pořádané německou nevládní organizací UfU (Nezávislý institut pro otázky životního prostředí). Tématem byla fotovoltaika v různých souvislostech a možnosti výuky o ní v rozličných předmětech v rámci běžného školního kurikula pro základní školy. Konečně jsem měla možnost zlomit si v ruce fotovoltaický článek! Znovu se tedy potvrdilo jak důležitá je praktická zkušenost.

Od 18. do 20. května se konala konference nazvaná Environmentální vzdělávání: Obnovitelné zdroje energie pro děti a mládež, jejímž pořadatelem byl opět Nezávislý institut pro otázky životního prostředí za podpory německého Ministerstva pro životní prostředí, přírodu a jadernou bezpečnost. Konference se konala v angličtině a byla on-line přenášena prostřednictvím internetu. Její záznam je možné shlédnout na www.managenergy.tv

Účastníci se sjeli z celé Evropy, byli mezi nimi učitelé, pracovníci environmentálních center, realizátoři nejrůznějších evropských i národních projektů i zástupci Evropské unie. Ve svých prezentacích představili různé možnosti, jak zapojit témata energie do výuky na základních a středních školách. Postoje se různily podle podmínek a situace v jednotlivých zemích. Jako nejschůdnější se jevila možnost zapojit téma energie do výuky odborných předmětů (fyziky, chemie a biologie), ale byla zmíněna i možnost mezioborového vzdělávání napříč všemi předměty, tedy například začlenění souvisejících témat v hodinách cizího jazyka, občanské výchovy, zeměpisu, historie atd.

Dalším zásadním bodem diskuse bylo zapojení celé školy, tj. učitelů, studentů, ale i administrativních pracovníků do procesu úspor energie. I zde byly prezentovány různé přístupy, např. základní škola pracující v projektu ekologických škol, která již má instalované funkční solární kolektory a jejímž cílem do budoucna je energetická soběstačnost. Dalším uskutečněným projektem byl film realizovaný samotnými žáky o plýtvání energií a možnostech úspory a promítaný jejich rodičům.

Bouřlivou diskusi vzbudilo zapojení pop-kultury do prezentace témat spojených s energií a obnovitelnými zdroji energie. Obecně se účastníci shodli na tom, že je potřeba oslovit mladé lidi pro ně přijatelným jazykem a tady pop-kultura může zasít první semínko zájmu o téma, které mladí sice považují za důležité, ale veskrze nudné, a tudíž se o něm s kamarády nebaví (Podle průzkumu uskutečněného v Německu, více na http://www.die-erneuerbaren.de.

Konferenci uzavřela exkurze ve škole Max-Taut-Schule v Berlíně. Její areál funguje jednak jako učiliště pro elektrikáře a instalatéry, kteří všichni povinně procházejí i výukou obnovitelných zdrojů energie v teorii a praxi, ale take jako výukový prostor pro semináře pořádané Německou solární společností (DGS). Škola take disponuje demonstračními instalacemi slunečních kolektorů a fotovoltaických modulů, které jsou částečně využívány i k ohřevu teplé vody.

Navštívili jsme také Energetické centrum Huth Solar Performance, které slouží jako vzdělávací zařízení pro studenty, kteří si zde mohou vyzkoušet různé experimenty týkající se OZE a využít demonstračních solárních kolektorů nejen k tomu, aby změřili různé hodnoty, ale také třeba aby si díky nim ohřáli párky.Autor celé expozice tvrdí, že by nerealizoval zařízení, které má být jen demonstrační, na němž se sice dá všechno možné změřit, ale prakticky neslouží k ničemu.

A to je myslím dobrá tečka mé reportáže z Berlína. Je třeba podporovat a usilovat o aktivity a projekty nejen demonstrační, ale především praktické. Tj. například realizace projektů úspor energie ve školách a veřejných budovách.

Petra Veselá

Odkazy:
Huth Solar Performance
Nezávislý institut pro otázky životního prostředí (UfU)
Iniciativa Evropské komise pro energii a dopravu
Grüne Liga Berlín

Zpět na obsah

 

Legislativní kalamita slovenských lesů

Slovenská ekologická sdružení začala podkládat své vstupní webové stránky černou barvou. Důvodem je schválení zákona o lesech ze 24. května t. r. Podle Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk, dovoluje tento zákon umožněním tzv. naléhavé těžby překročit celkový objem těžby schválený lesním hospodářským plánem a podle ekologických sdružení tak umožňuje zvýšit těžbu až o 30 %. Dále tento zákon pomůže, prostřednictvím výjimek vykonávání holoseče, vytvářet rozsáhlé holiny a to dokonce i v lesech ochranných či v lesech specifického určení. Navíc je tímto zákonem omezena možnost právní kontroly, protože zakazuje občanům i všem veřejným činitelům vstup na většinu lesních pozemků a v některých případech i ruší povinnost vyznačování těžby v lesním porostu (což bývá, podle Juro Lukáče z Vlku, obvykle jedinou možností kontroly legálnosti vykonaného zásahu).

Pro tento zákon hlasovalo 88 slovenských poslanců, 29 se jich zdrželo a jen 13 bylo proti. Na webových stránkách Vlku (www.wolf.sk) je seznam slovenských poslanců a jak který z nich hlasoval. Stažení tohoto zákona a jeho přepracování prakticky ihned po jeho schválení požadovala nejen ekologická sdružení, ale i Únia regionálnych vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a Slovenská lesnícka komora.

Josef Polívka

Zpět na obsah

 

Skládka poroste, ale jak?

V minulém Ďáblíku jsme Vám avizovali očekávané veřejné projednání rozšíření skládky a vybudování kompostovací a biodegradační plochy v Růžově na druhou polovinu května. Věci úřední se v tomto směru vyvíjejí zapeklitěji, než kdo čekal. Veřejné projednání vlivů na životní prostředí se bude konat až někdy v polovině června, a to v Ledenicích. Zástupci společnosti Růžov a.s. (majitelé Marius Pedesrsen spolu s Borovanami a Ledenicemi) a zpracovatelé dokumentace a posudku by na veřejném projednání měli říci, jaké vlivy a případné hrozby z hlediska ovzduší, vody, krajiny, hluku a zejména životního prostředí lidí žijících u skládky i dopravních tras záměr přinese. Připomínáme, že jde reálně o rozšíření skládky na celkovou kapacitu 1.193 tis. m3 (dostala přednost tato varianta, která zajistí více než třicetiletý provoz) a vybudování kompostovací plochy na 10 tis. tun přijímaného odpadu ročně. Nejvíce problematický záměr plochy na biodegradaci nebezpečných odpadů nedostane nyní s velkou pravděpodobností souhlasné stanovisko zodpovědných úřadů.

Calla je účastníkem řízení o povolení zásahu do krajinného rázu, kde investor od budějovického referátu životního prostředí souhlas již získal. Dále jsme se zúčastnili paradoxního územního řízení na rozšíření skládky na celkovou kapacitu 1.060 tis. m3. Proč paradoxního? Jak sami vidíte, má rozhodnout o rozšíření jen o něco málo menším, než hodnotí právě probíhající zmiňovaná EIA. Je to téměř na chlup tolik, co investorům umožňuje zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Při navýšení kapacity maximálně o 25 % totiž nemusí být nová EIA. Provozovatelé skládky sáhli do archivu, vytáhli platné souhlasné stanovisko EIA z roku 1994, udělali čáru v plánech a zažádali o povolení. Že se pak EIA, která probíhá, stává z hlediska svého smyslu fraškou, to už je jedno. Dokonce padla slova, že v případě komplikací, které by vedly ke zdržení, investor raději celou dnešní EIA zastaví. Závěrem se ale dohodl s MŽP a slíbil, že po získání souhlasného stanoviska požádá o změnu územního rozhodnutí, aby připomínky z procesu mohly být do rozhodnutí vtěleny. My už však víme, že čtyři ze souhlasných podmínek původní EIA splněny z různých důvodů nebyly...

Edvard Sequens

Zpět na obsah

Projekt Ochrana pískoven

Opuštěné pískovny a štěrkopískovny poskytují v naší krajině útočiště řadě vzácných a ohrožených druhů organismů. Často také zvyšují rozmanitost krajiny. Lze na nich studovat vývoj ekosystémů (tzv. ekologickou sukcesi) od nejmladších stadií.

Projekt Ochrana pískoven, který se v současné době rozbíhá pod křídly sdružení Calla a Děti Země, si klade za cíl vytipovat ochranářsky cenné pískovny a zajistit jim odpovídající formu ochrany. Může se jednat např. o vyhlášení zvláště chráněného území, registraci významného krajinného prvku nebo oznámení o výskytu chráněných druhů příslušnému orgánu ochrany přírody.

Do projektu se může zapojit kdokoli. Zájemci o spolupráci si mohou psát na níže uvedený kontakt o jednoduchý dotazník, který bude využit při sestavování databáze pískoven. Jeho vyplnění zvládne i člověk bez biologického vzdělání. Všem dobrovolným spolupracovníkům předem děkujeme.

Edvard Sequens

Kontakt:
Jiří Řehounek, koordinátor projektu Ochrana pískoven
E-mail: RehounekJ@seznam.cz
Poštovní adresa projektu: M. Chlajna 12, 370 05 České Budějovice

Zpět na obsah

 

Třebečské břehule mají ceduli

Poté, co se Calle v loňském roce podařilo prosadit vyhlášení hnízdiště vzácných břehulí říčních v bývalé pískovně v Třebči u Borovan za přechodně chráněnou plochu, řešili jsme, jak ji také adekvátně označit. Referát životního prostředí v Trhových Svinech, který ochranu vyhlašoval, nakonec vyrobil velmi kvalitní plechovou ceduli na dřevěné stojce. Nám nezbylo, než ji dopravit na místo a zatím provizorně bez betonu u vjezdu zakopat. Nevěřili byste, že se to kvůli tvrdému podloží povedlo až napočtvrté. A to se řekne pískovna.

Jana a Edvard Sequensovi

Zpět na obsah

 

Větrné elektrárny a vliv na elektroenergetiku

V souvislosti s očekávaným rozvojem větrné energetiky v České republice můžeme slýchat varování o enormních nárocích na regulaci elektroenergetického systému a vysokých nákladech na budování záložních kapacit. Často s odkazem na velmi negativní zkušenosti z Německa. Je tomu tak skutečně? Jaká rizika jsou reálná a jaká jen mýty? I u nás budeme vyrábět několik TWh elektřiny z větru, na co se tedy máme připravit?

Rozhodli jsme se volně navázat na cyklus kulatých stolů z cyklu Větrná energetika: mýty a fakta, které byly vloni zaměřeny na životní prostředí a na 20. června jsme uchystali v Rakouském kulturním fóru v Praze workshop Větrné elektrárny a vliv na elektroenergetiku. Německé zkušenosti na něm představí Karsten Burges z organizace Ecofys, jinak též člen vědeckého panelu německého Svazu pro větrnou energii BWE. Diskutovat budou také čeští odborníci z elektrodistribučních a přenosových společností a provozovatelé a projektanti větrných elektráren, zástupci ministerstev a další. Celou akci můžeme uspořádat díky finanční podpoře od německé Grüne liga. Příště se budete moci dočíst, jak celá akce dopadla.

Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Jak skončil "Ropák 2004" a "Zelená perla 2004"?

Celkem 103 členů nezávislé Komise rozhodlo o vítězi 13. ročníku ankety "Ropák roku" o antiekologický čin a 10. ročníku ankety "Zelená perla roku" o antiekologický výrok. Titul Ropák 2004 získal Ing. Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu za:

  • za propagaci aktualizované Státní energetické koncepce do roku 2030, schválené v březnu 2004, která nepřímo počítá s rozšířením těžby hnědého uhlí (nebo s jeho dovozem) s případným zrušením územních ekologických limitů a se zbouráním některých severočeských obcí, i když je v koncepci nakonec uvedeno, že v budoucnu dojde k racionálnímu přehodnocení limitů namísto původní formulace, že je nutné uvolnit územní omezení těžbě hnědého uhlí, a po roce 2020 ještě s výstavbou dalších dvou jaderných bloků,
  • za podíl při prosazování zvyšování další produkce oxidu uhličitého z českého průmyslu, neboť Ministerstvo průmyslu a obchodu původně požadovalo vydat emisní povolenky na 110 milionů tun oxidu uhličitého za rok, kdežto MŽP jen 94 milionů tun (vláda doporučila 108 milionů tun), i když měrné emise skleníkových plynů více než 12 tun na jednoho obyvatele ČR za rok patří k nejvyšším v EU a podle schválené Státní energetické koncepce má do roku 2010 dojít ke snížení emisí těchto plynů o 13 %,
  • za podporu výstavby rozsáhlé průmyslové zóny Dolní Lutyně na úkor plánované ptačí oblasti evropské soustavy ochrany přírody NATURA 2000 Heřmanský stav-Odra-Poolzí, čímž ČR hrozí finanční sankce ze strany EU za neplnění příslušné evropské směrnice, - za podporu výstavby dvou jezů na dolním Labi bez ohledu na rozsáhlé nevratné negativní důsledky pro přírodu a biotopy a jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, na minimální dopravní efekt, tj. přesun přepravy nákladů ze silniční dopravy na vodní, a na nízkou ekonomickou efektivnost těchto staveb,
  • za bagatelizaci a osočování činnosti ekologických občanských sdružení bez konkrétních důkazů.

Zelenou perlu 2004 získal Václav Havlíček, vedoucí 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín za výrok: "Ono takzvané vyhořelé palivo tedy můžeme bezpečně ukládat do země. Po třech stech tisících letech se jeho radioaktivita sníží na přípustnou úroveň a pak se s ním může nakládat jako s dnešním popílkem, komunálním odpadem a spoustou jiných produktů moderní civilizace."

Příště Vám přineseme informaci o dalších umístěných.

Podle tiskové zprávy Dětí Země připravil Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Besedy, akce - seřazeno chronologicky od nejbližších.

* * *

Podej ruku Stropnici

Další ročník brigád v Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn: Šance i pro Vás

Niva říčky Stropnice mezi Byňovem a Borovany patří k těm nemnoha místům našeho kraje, kde lze dosud spatřit ukázku volně a živě meandrujícího vodního toku. Zároveň zde příznivou shodou okolností zůstal zachován přirozený komplex vodní, mokřadní a luční vegetace s výskytem celé řady vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Právem byla proto část tohoto území vyhlášena jako chráněné území. A od letošního roku i evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy NATURA 2000.

Členové Sdružení CALLA a jeho příznivci pomáhají již od roku 1988 při údržbě NPR Brouskův mlýn. Činnost je v souladu s plánem péče chráněného území a představuje zejména ruční kosení rákosu a mokřadních luk. Tuto možnost nabízíme i ostatním zájemcům.

KDY? V červnu - srpnu v týdenních turnusech nebo o víkendech
KDE? Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn u obce Třebíč nedaleko Borovan

Podmínky: Věk od 16 let, chuť pracovat a schopnost odolávat nepřízni počasí a komárům. Zvládnutí kosy je vítané, dobré obutí a oblečení nezbytné.
Co nabízíme: ubytování zdarma ve skromných podmínkách na Peškově mlýně přímo v rezervaci ve spacáku, ve stanu na zahradě u mlýna. Možnost společného vaření (k dispozici plynový vařič, kamínka na dřevo), mzda dle výkonu za kosení, hrabání, snášení a pálení 40 - 50 Kč/hod. Dle zájmu exkurzi do Novohradských hor, bližší poznání chráněného území, pracovní i mimopracovní aktivity v kolektivu.
Přihlášky na adresu: Sdružení CALLA, Fráni Šrámka 35, tel. 387 311 381 (Vladimír Molek), mail:calla@ecn.cz , informace o NPR Brouskův mlýn zde na webu Cally.

* * *

Ekologická sdružení Arnika a Calla Vás zvou na výstavy Boletice - klenot přírody a Natura 2000 u příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí:
1. 6. - 3. 7. 2005 Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách.
Výstava bude přístupná bez vstupného v přízemním prostoru muzea v otevírací dobu úterý - pátek: 10 - 16 h, sobota - neděle: 13 - 16 h. Akce je podpořena Nadací Partnerství.

* * *

Šmidingerova knihovna, ČSOP Strakonice a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí vás zvou na výstavu
Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn ve fotografiích Jana Ševčíka a Jana Nového u příležitosti mezinárodního Dne životního prostředí.
Od 1. 6. do 30. 6. 2005 na pobočce Šmidingerovy knihovny Za Parkem, 9 - 17 hod.

* * *

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí a Český nadační fond pro vydru pořádají u příležitosti mezinárodního Dne životního prostředí výstavu "Vydra říční - tajemná dáma vod a mokřadů". Výstava je instalována v městské galerii a Schwarzenberském špitále v Lišově a veřejnosti je přístupna denně v odpoledních hodinách a na požádání u vedoucí kulturního zařízení. Vernisáž výstavy s přednáškou o ochraně vydry říční se koná ve čtvrtek 9. června od 17 hodin. Součástí výstavy jsou výukové programy v místní základní škole.

* * *

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO STRAKONICE A MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE zvou na přednáškový cyklus pořádaný v rámci ekologicko-osvětového projektu ROK STROMU:
"POVÍDÁNÍ O STROMECH II."
koná se v Domě kultury ve Strakonicích, dne 16.června 2005 od 9.00 hodin.

PROGRAMOVÁ NABÍDKA:
Ing. Pavel Chlouba - "Co umí strom" (aneb populární povídání o stromech, jejich funkcích a psychologickém působení na člověka, ale také o mýtech, pravdách i nepravdách, které se kolem stromů točí)
Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. - "Péče o dřeviny rostoucí mimo les" - novelizovaná metodika oceňování stromů, hodnocení provozní bezpečnosti stromů
PhDr. Marie Hrušková, Bedřich Ludvík - "Památné stromy" (vyprávění a zpívání o památných stromech, kultu starých stromů i natáčení dokumentárního seriálu Paměť stromů)
Ing. Pavel Wagner - Ing. Marek Žďárský - ukázky stromolezecké techniky při údržbě vybraného stromuIng.
Pavel Šíma - "Choroby a škůdci dřevin" a rostlinolékařská poradna.
VSTUPNÉ JE ZDARMA.

* * *

Tábor na hraně uhelného dolu

Severočeským obcím Horní Jiřetín a Černice hrozí likvidace. Těžební společnosti a někteří politici je chtějí zbourat kvůli rozšiřování těžby hnědého uhlí v povrchových dolech. Obyvatelé obcí usilují o zachování svých domovů. Jejich snahu aktivně podporují nevládní organizace Hnutí DUHA a Ekologický právní servis. Hlavním nástrojem k ochraně obcí je v současné době zachování územních limitů těžby, které určují oblast, kde se uhlí dobývat nebude.

Jednou z akcí, která má napomoci k záchraně obcí, bude letní tábor Na hraně uhelného dolu. Tábor pořádá Hnutí DUHA společně s obcí Horní Jiřetín. Účast je otevřena všem, kteří chtějí pomoci. Tábor proběhne od 3. do 9. července 2005 v Horním Jiřetíně (u Litvínova). Hlavní náplní tábora budou happeningy a veřejné akce (lidský řetěz na hraně povrchového dolu, vzpomínkový pochod do Libkovic a jiné). Během tábora proběhne kulatý stůl za účasti politiků, koncert na záchranu Podkrušnohoří a besedy se zajímavými hosty. Účastníci tábora budou rovněž pomáhat při opravě obce.

http://www.hnutiduha.cz/tabor, kontakt: mail:usti@hnutiduha.cz

* * *

Hnutí DUHA zve ještě na další dvě akce, které stojí za to:

1. Lesoochranářský kurs: Je určen pro každého, kdo chce aktivně pomáhat přírodě, zejména lesům, a neví, jak začít, či potřebuje doplnit odborné vědomosti o lesích, zákonech atd. Bude 1.-9.7. v Horním Jiřetíně v rámci tábora proti bourání severočeských obcí.

2. Poznávací pochod národními parky Šumava a Bavorský les: jedná se v podstatě o čtyřdenní turistický výlet (25. - 28. 8.) s odborným průvodcem během kterého uvidíte nejkrásnější místa národních parků Šumava a Bavorský les (Zelená střecha Evropy): horský smrkový prales, ledovcová jezera, kamenné moře, podmáčené lesy, rašeliniště a také lesy napadené kůrovcem. Můžete porovnat přístup obou národních parků k problematice kůrovce. Kácet, nebo nechat přírodu přírodou? Jde o katastrofu, nebo přírodní proces? Jak dnes vypadá les, který byl napaden kůrovcem před dvaceti lety? V Národním parku Šumava se v minulosti kácelo, v Národnim parku Bavorský les jsou porosty ponechány přírodnímu vývoji. Od loňského roku už i česká správa dodržuje mezinárodní pravidla. Udělejte si názor sami, přijďte se podívat. Další, podrobnější informace: katerina.ulmanova@hnutiduha.cz

Další lesoochranářské akce viz http://www.hnutiduha.cz/aktivity/lesy/loakce.html
Hezké léto přeje Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy
Hnutí DUHA (Friends od the Earth Czech Republic)
A: Lublanská 18, 120 00 Praha 2, T: 2 22514759, 731 463929 (mobil), F: 2 22518319
E: jaromir.blaha@hnutiduha.cz, www.hnutiduha.cz, www.sedmagenerace.cz/

 

Zpět na obsah
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz