Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Cyklostezka Hluboká - Purkarec

Od roku 2007 trvaly spory mezi vedením města Hluboká nad Vltavou a ekologickými sdruženími o umístění cyklostezky mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarcem. Trasa měla od počátku protínat Přírodní památky Baba a Karvanice, a to i přes velice problematický terén. Daná lokalita je atraktivním, historicky i přírodovědně hodnotným územím Staré obory, jedno z nejvýznamnějších center výskytu přirozených smíšených porostů dubohabřin a lipových bučin v jihočeském regionu. V soustavě Natura 2000 je území začleněno jako evropsky významná lokalita a ptačí oblast. Jedna z navrhovaných tras přecházela přes pravěké hradiště, které je nemovitou kulturní památkou.

Celý záměr, od počátku do konce vysoce zpolitizovaný, byl ze strany vedení Hluboké nad Vltavou prosazován bez ohledu na ochranu přírody a krajiny přesto, že mělo jeho realizací dojít k velmi negativnímu zásahu do několika předmětů ochrany včetně silně ohrožených rostlinných druhů. Nutnost vybudovat v daném úseku cyklostezku byla zdůvodňována převažujícím veřejným zájmem na podpoře turistického ruchu před zájmy nad ochranou přírody. Bylo zpracováno několik projektů řešících v první řadě problém, jak značně dramatický terén překonat, nakonec zvítězila verze betonového monolitu potaženého asfaltem v úrovni hladiny řeky. Řešení, jak se vyhnout nejzranitelnějším oblastem chráněných rostlinných druhů existovalo, ale nebyla vůle k nim přistupovat. Omezila by se totiž možnost honitby ve Staré oboře, k čemuž opět neexistovala politická vůle. Projekt, který nevratně zničí nejen krajinný ráz, ale i další předměty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb., byl nakonec prosazen a přes odpor sdružení Calla a Jihočeské matky posvěcen orgány ochrany přírody na všech úrovních. Jediným státním úřadem, který se od počátku do konce schvalovacích procesů snažil záměru zabránit a poukazovat na nevratné dopady, ke kterým jak samotnou realizací, tak následným provozem cyklostezky, dojde, byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Bohužel marně.

Archiv:

řeka Vltava u Purkarce
6. 12. 2008 - Město Hluboká nad Vltavou zažádalo odbor životního prostředí o vydání závazného stanoviska o zásahu do významného krajinného prvku, údolí řeky Vltavy podél chráněného území Baba, ohledně záměru pokračování cyklostezky z Hluboké do Purkarce. Je to již několikátá varianta. Méně » Více »

Záměr vybudování cyklostezky byl zatím zčásti zrealizován v části od Hluboké k Babě, kde pro potažení asfaltem a související stavební práce stačilo pouhé ohlášení tzv. terénních úprav. Nyní se však obnovuje několikaletý spor orgánů ochrany přírody, nevládních organizací a investora. Poslední navrhovaná varianta představuje vybudování cyklostezky opevněné gabionovou stěnou téměř podél břehu řeky. Předcházely jí několikeré návrhy vést stezku přímo skrze strmý svah k přírodní památce Baba a dále.

Přesto, že se nabízí daleko racionálnější, schůdnější a také neporovnatelně levnější varianta cyklostezky podél obory, nepodařilo se dosud najít uspokojivý konsens. Aktuální varianta ovšem nešetří přírodu o nic méně než předcházející. Údolí Vltavy je nadregionálním biokoridorem a o zásahu do něj je oprávněno pouze Ministerstvo životního prostředí. Vyvstávají též otázky: jak by stavba překonala zvýšení hladiny a případnou povodeň, jaké dopady realizace bude mít a samozřejmě, kolik taková legrace bude stát.


cyklostezka značka
 

24. 9. 2007 - Respekt: Střet civilizací. Článek reagující mimojiné na aktivity Cally ve správním řízení o výstavbě cyklostezky Hluboká nad Vltavou - Purkarec. Čtěte zde.


cyklostezka značka
 

1. 9. 2007 - Na jedné straně zájem o zachování přírody chráněné zákonem dokonce z několika hledisek. Na straně druhé cíl propojit za každou cenu cyklostezkou Hlubokou nad Vltavou a Purkarec. V současné době ustupuje díky rozhodnutí úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje příroda, neboť odvolání sdružení Calla podané proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice bylo zamítnuto. Více tisková zpráva.


cyklostezka značka
 

13. 8. 2007 - Nová asfaltová cyklostezka do Staré obory nepatří! Přes podporu cykloturistiky, jakožto vhodné formy měkké turistiky např. do Boletic, jsou místa, kam se prostě musí dojít pěšky nebo využít stávající cesty. Patří mezi ně i Stará obora, kterou má protnout nová asfaltová cyklostezka. Naše odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice je dramatizováno a politizováno. Více tisková zpráva.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz