Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Etický kodex

Etický kodex ekologických organizací (schválený 26. 10. 2005)

Úkolem ekologických organizací je prosazovat, hájit a uskutečňovat veřejný zájem na zdravém prostředí pro život každého z nás a na ochraně přírody. Například usilují o legislativní změny, které povedou k ochraně zdraví každého z nás před znečištěním, nebo o snižování množství odpadu. Pečují o některé z nejvzácnějších částí české přírody. Obhajují zájmy místních lidí a ochrany přírody v rozhodování o velkých stavbách či o nakládání se zelenými plochami a krajinou. Budují a provozují naučné stezky. Pomáhají spotřebitelům poskytováním informací a zajišťují ekologickou výchovu a vzdělávání. Spolupracují s obcemi při zavádění šetrných projektů. Pokud mají dělat svoji práci dobře, musí být zaručena jejich nezávislost, nestrannost a kvalitní práce - včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost. Proto se české ekologické organizace shodly na tomto etickém kodexu. Zavazují se:

Poslání

1. Naplňovat svou činností poslání ekologických organizací, kterým je ochrana životního prostředí a posilování účasti veřejnosti na rozhodování.
2. Hájit veřejný zájem, v jehož jménu vystupují.

Hodnoty

3. Dbát dobrého jména ekologických organizací a posilovat tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
4. Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
5. Navzájem se informovat, spolupracovat a postupovat společně v záležitostech, které se dotýkají všech ekologických organizací 6. Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
7. V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o své organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování, ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.
8. Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
9. Respektovat základní lidská práva a svobody.
10. V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.

Financování

11. Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
12. Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
13. Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
14. Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
15. V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí, usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí.

Dodržování Kodexu

16. Ekologické organizace, které k tomuto kodexu přistoupily, berou na vědomí jeho závaznost i fakt, že mohou být v důsledku jeho hrubého porušení ze Zeleného kruhu či oborové platformy ekologických organizací vyloučeny. O závažnosti pochybení rozhoduje etická komise, která je zřízena za účelem dodržování tohoto etického kodexu.
17. Etická komise je pětičlenná a je volena na oborovém setkání. Funkční období komise je jeden rok. Jednací řád etické komise je přílohou tohoto kodexu.

Přijetí a revize Kodexu

18. Etický kodex byl předložen na oborovém setkání v dubnu 2005 a bude revidován na návrh signatářů kodexu či členů etické komise každoročně na oborovém setkání ekologických organizací.Jednací řád etické komise ekologických NNO

1. Podněty pro etickou komisi se podávají písemně poštou nebo e-mailem na adresu předsedy etické komise, která je zveřejněna na webových stránkách Zeleného kruhu.
2. Etická komise začne podnět projednávat do 30 dnů po jeho obdržení. Etickou komisi svolává k jednání její předseda.
3. Členové komise jsou povinni opatřit si k podanému podnětu co nejvíce dostupných informací, na jejichž základě budou o podnětu rozhodovat.
4. Do 30 dnů po prvním projednání podnětu vydá komise své stanovisko, které rozešle všem členům platformy prostřednictvím e-mailové konference.
5. V odůvodněném případě lze dobu projednávání etické komise prodloužit, usnesení komise však musí být vydáno nejpozději do 3 měsíců od obdržení podnětu. Tuto skutečnost oznámí komise prostřednictvím e-mailové konference členům oborové platformy.
6. Signatářské organizace dle pravidel rozhodování oborové platformy stanovisko etické komise k danému podnětu schválí, případně zamítnou.
7. Toto rozhodnutí je konečné.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz