Sdružení Calla
  Dnes je 25. září 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaSpolečná tisková zpráva ze dne 18. června 2010

Požadavek MŽP na Teplárnu České Budějovice: ekologizovat provoz

Teplárna České Budějovice, a.s., která dnes pořádá svoji valnou hromadu, bude muset v souvislosti se záměrem instalace kondenzační turbíny TG6 v provozovně na Novohradské ulici učinit řadu opatření ke zmenšení dopadů na životní prostředí. Vyplývá to ze závěrů zjišťovacího řízení v procesu EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí), které vydalo Ministerstvo životního prostředí[1]. Tyto podmínky by nyní měl převzít Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci svého povolovacího procesu. Přestože sdružení Calla a Jihočeské matky nachází ve vydaných podmínkách řadu svých požadavků, nesouhlasí se závěrem, že projekt nebude dále komplexně posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

K podmínkám Ministerstva životního prostředí patří také:

1. Projekční přípravu záměru směřovat na dosažení účinnosti pro nejlepší dostupné techniky (BAT) dle relevantních referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF), a to i s ohledem na snížení emisí oxidu uhličitého.“
    Komentář Cally a Jihočeských matek: Vzhledem k chystanému maření tepla do atmosféry dojde ke snížení celkové energetické účinnosti provozu, což je v protikladu k požadavkům na BAT. Z důvodu navýšení absolutního množství spalovaného hnědého uhlí o avizovaných téměř 25 tisíc tun, dojde i k adekvátnímu navýšení emisí skleníkových plynů.  Dnešní podoba projektu tedy bude muset být přepracována.

2. „Zpracovat aktuální rozptylovou studii pro maximální výkon zdroje hodnotící provoz po uvedení nového zařízení do provozu a srovnání těchto hodnot se současným stavem, zaměřit se především na imisní příspěvky u nejbližší obytné zástavby, jakož i v dalším území.“
     Komentář Cally a Jihočeských matek:  Ve srovnání s emisemi z lokálního vytápění v Českých Budějovicích, které byly v roce 2007: 26,8 tun u prachu a 50,8 tun oxidu siřičitého vypustí uhelné kotle na Novohradské ještě před navýšením z nové turbíny 48,6 tun prachu a 1902 tun oxidu siřičitého ročně. Již dnes emise SO2 z provozu na Novohradské (1902 tun ročně) nesplňují povolený emisní strop (1881 tun ročně) [2, 3].

3. „V rámci navazujících řízení zpracovat na základě aktualizované rozptylové studie aktuální studii vlivů na lidské zdraví s doplněním hodnocení vlivů benzo(a)pyrenu a se zaměřením na synergické a kumulativní vlivy dalších škodlivin (např. z dopravy) na lidské zdraví. Tuto projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a případně po vzájemné dohodě přijmout opatření ke snížení vlivu záměru na lidské zdraví.“
     Komentář Cally a Jihočeských matek:  Na části území Českých Budějovic je dnes překračována hodnota imisního limitu pro benzo(a)pyren.

4. „V dalším stupni řízení snížit emisní strop pro tuhé znečišťující látky na 70 t/r. Dále požadujeme dodržet emisní limit TZL ve formě ročního hmotnostního toku do 57,5 t/r. Zaměřit se na možné snížení emisního stropu také u dalších znečišťujících látek.“
     Komentář Cally a Jihočeských matek:  Současné emisní limity pro tuhé znečišťující látky a SO2nejsou v souladu s parametry pro nejlepší dostupné techniky pro uhelné granulační kotle.

5. „Elektrostatický odlučovač provozovat v režimu maximální účinnosti.“
     Komentář Cally a Jihočeských matek: Doposud nebyl z ekonomických důvodů provozován na 100 % a tedy množství vypouštěných tuhých znečišťujících látek bylo větší, než bylo nutné, byť v rámci dnes platných schválených limitů.

6. „Maximální navýšení provozu TG6 důsledně omezit v souladu s oznámením (na 1.470 hod/rok), tzn. nepřesáhnout 4.820 hod/rok.“
     Komentář Cally a Jihočeských matek:  V rámci povolovacího procesu se objevily úvahy provozovatele o delším, než oznámeném provozu. To by v důsledku vyššího množství spalovaného uhlí vedlo k dalšímu navýšení všech produkovaných emisí.

7. „Instalovat a nejpozději do 31. 12. 2016 zprovoznit odsiřovací systém k dalšímu snížení emisí SO2.“
     Komentář Cally a Jihočeských matek:  Požadujeme odsíření obou uhelných kotlů, jejichž provoz je uvažován i po roce 2020. Podle analýzy NATURCHEM, a.s.[3] již nyní emise oxidu siřičitého z provozu na Novohradské (1902 tun ročně) nesplňují povolený emisní strop (1881 tun ročně). Tím méně pak po navýšení o dalších 147 tun po zprovoznění kondenzační turbíny TG6 vlivem vyššího množství spalovaného uhlí. Z  vyjádření představitelů Teplárny České Budějovice a.s. doposud vyplývalo, že s odsířením neuvažují a emisní strop i nadále hodlají řešit administrativním rozdělením emisí mezi provozy Novohradská a Vráto. To ovšem neodpovídá další z podmínek ministerstva a vydanému stanovisku krajského úřadu, kdy kompenzační opatření za nový kotel ve Vrátě budou činěna v provozovně na Novohradské.

8. „V rámci instalace TG6 a nových chladících věží vybudovat i nové monitorovací a měřící místo odpadní vody vypouštěné do Mlýnské stoky. Teplota vody ve výpusti nepřekročí teplotu 25 ºC.“
     Komentář Cally a Jihočeských matek:  Z důvodu chystaného maření tepla v chladicích věžích bude se i více oteplená voda vypouštět do Mlýnské stoky. Proto požadavek na lepší monitorování dodržování již vydaných limitů lze jen uvítat.

9. „Vzhledem k absenci lesní vegetace nebo rozsáhlejších výsadeb zvýšit, s ohledem na stanovištní podmínky a prostorové možnosti objektu, podíl dřevin, ať již ve formě solitérní nebo liniové výsadby. …“
    Komentář Cally a Jihočeských matek:  Podmínka je v souladu s opatřením 4.2.2.1. v přijatém Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje[2], které ale zatím bohužel nebylo v praxi běžně využíváno.     

   Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Jsme pro využívání a rozvoj teplárenství s technologií vysoceúčinné kogenerace, tedy společného využití elektřiny a tepla. Záměr českobudějovické teplárny, který za cenu navýšení spotřeby hnědého uhlí a vyšších emisí vypustí část tepla bez užitku do vzduchu, však podporu nezasluhuje. Svým pojetím nepatří do energetiky 21. století.“

    Daniela Magersteinová z Jihočeských matek řekla: „Vydané podmínky Ministerstva životního prostředí zasahují do dosavadních úvah investora Teplárny České Budějovice a.s. Z pozice účastníka řízení budeme požadovat jejich naplnění v rámci dalších povolovacích řízení.“

 

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Sdružení Calla - tel.: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Daniela Magersteinová,  Jihočeské matky – tel.: 603 516 067, jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz

 

Poznámky:
[1] Závěry zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP300&file=zjistovaciDOC
[2]   2. aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje schválená 30. března 2010, viz: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=10&par[lang]=CS&par[id_normy]=1045
[3] Výpočet množství emisí ze zdroje Teplárna České Budějovice a.s., Novohradská před a po navýšení spotřeby hnědého uhlí, NATURCHEM s.r.o., 7. června 2010

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz