Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Zeleného kruhu, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Greenpeace a Centra pro dopravu a energetiku ze dne 13. prosince 2011

Dědictví po Kocourkovi aneb pochybný tendr na přípravu SEK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo tendr a chystá se utratit 13 milionů za přípravu podkladů ke Státní energetické koncepci. Podmínky výběrového řízení prakticky vylučují každého uchazeče, který na ně nebyl předem detailně připraven. Jasný není ani smysl tendru, neboť návrh Státní energetické koncepce již ministerstvo předložilo vládě. Veřejnou zakázku bude na základě podání Ekologického právního servisu v nejbližší době přezkoumávat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 „Uchazečům nebyly k tendru zpřístupněny důležité podkladové dokumenty, což vzhledem ke složitosti celé věci takřka znemožňuje zpracovat seriózní nabídku. Dále byly zvoleny nejkratší možné lhůty pro podání nabídek, což vyřazuje každého uchazeče, který by nebyl na zadání zakázky předem věcně připraven. Termíny a podmínky tendru byly následně nezákonným způsobem měněny,“ uvedl k závažnosti pochybného tendru právník EPS Jan Šrytr. (1)

Tendr vyhlášený MPO po uchazečích také vyžadoval splnění řady nesmyslných podmínek, např. nepřiměřeně vysoké pojištění odpovědnosti za škodu v minimální výši 3,5 mil. Kč nebo podmínku poskytnutí 3 „významných“ služeb v posledních třech letech.

Samotné zadání zakázky stanovuje zcela nereálné termíny pro dokončení prací (31. 12. 2011) a to v situaci, kdy výsledky měly být známy nejdříve 28. listopadu tohoto roku. Zpracované podklady budou přitom sloužit jako návrh zásadního strategického dokumentu určujícího směřování české energetiky na příštích 30 let.

Dopad pochybného postupu Ministerstva průmyslu a obchodu je o to závažnější, že ministerstvo zřejmě nehodlá jeho výstupy v hodnotě téměř 13 milionů korun z prostředků Evropského sociálního fondu vůbec využít. Ministerstvo již 7. 11. 2011 předložilo do meziresortního řízení a vládě k rozhodnutí vypracované varianty Státní energetické koncepce i s doporučenou variantou ke schválení, která by např. znamenala, v rozporu s programovým prohlášením vlády, prolomení limitů těžby uhlí.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje za nezbytné utratit 13 milionů korun k tomu, aby mohlo pokročit s přípravou Státní energetické koncepce, a přitom v zápětí už navrhuje její řešení. Snaha ministerstva spíše vzbuzuje dojem, že smyslem tendru je ukrojit miliony z evropských fondů pro spřízněnou konzultační firmu,“ shrnuje právník EPS Jan Šrytr.

„Zarážející je, že ministerstvo průmyslu chce na vytváření české energetické koncepce využít peníze z Evropského sociálního fondu. Ty jsou přitom určeny na rozvíjení zaměstnanosti, podporu sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů včetně vzdělávání. (2) Jde tedy o zneužití prostředků Evropské unie pro účely, pro které nejsou určeny,“ uvedl za sdružení Calla specialista na energetiku Edvard Sequens.

Není to poprvé, co MPO hodlá za pochybných podmínek utrácet miliony z evropských peněz na práce související s novou Státní energetickou koncepcí. Již dvakrát se ministerstvo pokusilo vypsat nestandardní výběrová řízení, která se dostala do hledáčku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a kontrolních orgánů Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. (3)

Ondřej Pašek z Centra pro dopravu a energetiku k tomu dodal: „Úporná snaha, aby studie vypracoval předem vybraný zájemce, ukazuje kromě korupce a zneužití evropských fondů také na další důležité riziko. Ministerstvo zřejmě hledá někoho, kdo nekriticky potvrdí, že jedinou cestou pro českou energetiku je ta, kterou vyšlapali pánové Roman a Kocourek: těžba uhlí za limity a 16 nových reaktorů. Koncepce i vypsané tendry totiž opomíjejí úspory energie a obnovitelné zdroje nechávají zcela na okraji.“

Zajímavostí také je, že zadavatelem zakázky je advokátní kancelář Šachta and Partners, která je již delší dobu spojována s nestandardními výběrovými řízeními v pražské nemocnici Na Homolce. (4)

Kontaktní osoby:

Jan Šrytr, právník, jan.srytr(zavinac)eps.cz, 775 154 087
Ondřej Pašek, ondrej.pasek(zavinac)bankwatch.org, 608 381 602
Edvard Sequens, Calla, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, 602 282 399
Jan Rovenský, Greenpeace ČR, jan.rovensky(zavinac)greenpeace.org., 734 620 844
Daniel Vondrouš, Zelený kruh, vondrous(zavinac)zelenykruh.cz, 724 215 068
Eliška Bartošová, komunikace s veřejností, eliska.bartosova(zavinac)eps.cz, 734 440 603

Poznámky:

(1) Ekologický právní servis shrnul diskriminující podmínky pochybného tendru v těchto bodech:

1. Nepřístupné podkladové dokumenty

V zadávací dokumentaci je předepsáno poměrně velké množství konkrétních podkladových dokumentů, ze kterých je nutné při plnění předmětné veřejné zakázky vycházet, přičemž jednotlivé části veřejné zakázky na sebe různým způsobem navazují a vytváří tak komplikovanou strukturu. Zásadním problémem je však skutečnost, že tyto nutné podkladové dokumenty zadavatel z důvodu ochrany důvěrných informací ministerstvo odmítlo poskytnout, resp. poskytne je až vítěznému uchazeči. Těžko si představit, jak by mohl subjekt, který nemá faktický přístup k předepsaným podkladovým dokumentům, předložit ve své nabídce kvalitní návrh způsobu plnění zakázky (kvalita věcného návrhu zpracování veřejné zakázky má jako dílčí kritérium ekonomické výhodnosti váhu 30%.), což vede k podezření o skryté diskriminaci uchazečů.

2. Krátká lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se zdá být v zákonných mezích. Ovšem podle §39 odst.1 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách je nutné respektovat základní zásadu, že veškeré lhůty určené veřejným zadavatelem musí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je v tomto případě natolik komplikovaný, že nastavením minimální lhůty v mezích §39 odst. 3 a §40 odst. 2 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách zadavatel tuto zásadu porušil.

3. Nezákonná změna lhůty pro podání nabídek, termínu a místa pro otevírání obálek

Počátkem listopadu 2011 zadavatel rozeslal známým uchazečům dopis datovaný 4. listopadu 2011, kterým prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 21.11.2011. Změna lhůty pro podání nabídek a termínu a místa pro otevírání obálek vůbec uvedena v oficiálním informačním systému veřejných zakázek. Neuveřejněním změn v informačním systému zadavatel porušil jednak zákonný procesní postup zadávání veřejných zakázek, a jednak se dopustil diskriminace neznámých uchazečů oproti uchazečům známým, protože se nemohli o změnách dozvědět.

4. Neopodstatněné požadavky na realizační tým

Podle zadávací dokumentace je uchazeč povinen předložit jmenovitý seznamu členů realizačního týmu, přičemž realizační tým musí pro jednotlivé části veřejné zakázky splňovat řadu požadavků, z nich některé vzbuzují podezření, že jsou diskriminační - např. požadavek, aby člen realizačního týmu měl ukončené vysokoškolské vzdělání blíže neurčeného směru. Odborné znalosti např. absolventa sportovních studií by pro řešení zakázky jistě nebyly větším přínosem než např. znalosti středoškoláka se zaměřením odpovídajícím předmětu zakázky.

5. Nepřiměřená podmínka pojištění odpovědnosti za škodu min. 3,5 mil. Kč

Zadavatel stanovil podmínku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 3.500.000,- Kč. Podle §55 odst. 3 písm. c) ZVZ ve vztahu k ekonomickým a finančním kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. V případě předmětné zakázky výše pojištění neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

6. Nepřiměřená podmínka poskytnutí 3 významných služeb v posledních 3 letech

Zadavatel stanovil podmínku předložení seznamu nejméně 3 významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech; předložení realizačního týmu a prokázání odborné způsobilosti členů realizačního týmu. Opět platí, že ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Namítáme, že v případě předmětné zakázky požadavek právě tří významných služeb realizovaných uchazečem právě v posledních třech letech nemá odůvodněný vztah k druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky

7. Nereálné termíny dokončení

Lhůty pro dokončení některých částí veřejné zakázky jsou nepřiměřeně krátké. Např. lhůta pro dokončení návrhu aktualizované SEK je stanovena již na 31.12.2011, přičemž práce mají sestávat mimo jiné z "Návrhu aktualizované SEK na základě výstupů z ostatních zakázek". Podle našeho názoru není možné v daných termínech zakázku kvalitně zpracovat, zvláště pak v případě, pokud se vítěz dozví o svém vítězství dne 28. 11. 2011 (posunutý termín otevírání obálek). Termíny jednotlivých etap navíc nejsou časově sladěny tak, aby existovala logická posloupnost mezi jednotlivými kroky.

(2) Odkaz na více informací o poslání a cílech Evropského sociálního fondu: http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr

(3)Prolomení limitů těžby uhlí: dvě pochybné studie souhlasí, Lidové noviny, 10. 3. 2011.

http://byznys.lidovky.cz/prolomeni-limitu-tezby-uhli-dve-pochybne-studie-za-statisice-souhlasi-1mu-/firmy-trhy.asp?c=A110310_114420_ln_domov_pks

(4)Odkazy na více informací ke kauze tendrů Nemocnice Na Homolce:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/88859-reditel-homolky-ma-vazby-na-advokatni-kancelar-zarizujici-obri-tendr/

http://zpravy.idnes.cz/trestni-oznameni-kvuli-homolce-podle-lidovcu-hrozi-tunelovani-nemocnice-1ls-/domaci.aspx?c=A100519_125711_domaci_kop

http://umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/homolka/strana_5.html

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz