Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Jihočeských matek, Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, Cally a Frank Bold Legal ze dne 21. ledna 2015

Chyby při povolování nových reaktorů v Temelíně

Nevládní organizace se domáhají nápravy žalobou

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Sdružení Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a Calla podaly ve spolupráci s právní kanceláří Frank Bold Legal žalobu vůči rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), kterým bylo povoleno umístění nových reaktorů v Temelíně [1]. Žalují nejen vady rozhodnutí SÚJB, ale zejména postup Ministerstva životního prostředí (MŽP) pod vedením tehdejšího ministra Tomáše Chalupy. Přestože souhlasné stanovisko MŽP na závěr hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) bylo vydáno už v lednu 2013, umožňují české zákony právní ochranu zúčastněným obcím a spolkům až v následujícím správním řízení, kterým je právě napadené rozhodnutí SÚJB [2]. Podnět na přezkum postupu MŽP ministr Chalupa smetl ze stolu.

Hlavní důvody pro žalobu [3] jsou:

  1. Závažné nedostatky procesu EIA ze strany MŽP.  Ministerstvo ignorovalo závěry ze zjišťovacího řízení, které samo vydalo v roce 2009 a po výměně ministrů již na nich netrvalo. Navazující dokumentace ani posudek tak neobsahují všechny náležitost dle zákona. Nebyly zhodnoceny dopady konkrétních uvažovaných typů reaktorů na životní prostředí, zhodnocena schopnost zařízení odolat různým potenciálním vnějším ohrožením (pád dopravních letadel, teroristický útok apod.), předložen způsob bezpečné likvidace vyhořelého jaderného paliva včetně doložení místa pro výstavbu hlubinného úložiště a další [4].
  2. Připomínky, které žalující organizace podaly v procesu EIA, byly ze strany MŽP vyhodnoceny nedostatečně či jen formálně, samotné stanovisko MŽP [5] není řádně odůvodněné.
  3. Konkrétní vyjmenované rozpory postupu SÚJB při řízení se správním řádem – jednání úřadu připomínalo spíše postup konzultačního orgánu firmy ČEZ a ne správního orgánu.

    Celkově šlo o formální proces hodnocení vlivů nových reaktorů na životní prostředí, do nějž se promítali politické změny ve vedení ministerstva. Hodnocení probíhalo metodou černé skříňky, tedy jen možných hypotetických vlivů konkrétních technologií. A to i přesto, že tehdy uvažované typy reaktorů byly výrazně odlišné konstrukce, generací a různých výkonů se zásadně rozdílnými dopady na životní prostředí.  Výsledné podmínky stanoviska MŽP pak SÚJB ani nepřevzal do svého povolení. Pokud by měla být zahájena příprava nových reaktorů v Temelíně, musí hodnocení vlivů na životní prostředí proběhnout znovu.

Monika Machová Wittingerová z Jihočeských matek říká: „Celý proces povolování výstavby nových bloků v Temelíně připomíná frašku. Již proces EIA měl závažné nedostatky. Následná řízení probíhají ve stejném duchu, pod taktovkou ČEZ, za vydatné podpory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.“

Pavel Vlček za Občanskou iniciativu pro ochranu životního prostředí připomíná: „Ani poučení z Fukušimy nevedlo bohužel v České republice k tomu, aby povolovací proces k novým jaderným blokům probíhal korektně. Například není možné posuzovat vlivy stavby bez znalosti konkrétního typu reaktoru a rozhodnutí o něm posouvat až na dobu po ukončení tohoto procesu. Od Fukušimy sice na jedné straně přibývají požadavky na bezpečnost nových jaderných elektráren, na druhé straně k nim však mohou probíhat takto degradovaná povolovací řízení.“

Edvard Sequens z Cally doplnil: „Že proces hodnocení vlivů na životní prostředí považujeme za zmanipulovaný a budeme jej žalovat, jsme avizovali již před dvěma lety. Zákony to umožňují až skrze vydaná navazující řízení a tím bylo rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokud se nyní pro Temelín uvažuje s reaktory korejské nebo jiné asijské výroby, je jasné, že se musí celé hodnocení zopakovat.“

 

Další informace mohou poskytnout:

Pavel Doucha, Frank Bold  Legal tel.: 608 873 437, e-mail: pavel.doucha(zavinac)frankboldlegal.com
Monika Machová Wittingerová, Jihočeské matky, tel.: 603 516 603, e-mail: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel.: 777 006 241, e-mail: pavel.vlcek(zavinac)oizp.cz
Edvard Sequens, energetický expert Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Poznámky:

[1] Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o povolení umístění dvou jaderných zařízení, 3. a 4. blok v lokalitě Temelín ze dne 22. 10. 2014, č. j. SÚJB/OLNZ/22296/2014
[2] Odst. (10) § 23 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: „Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů, postupem podle soudního řádu správního.“
[3] Žaloba proti rozhodnutí SÚJB, http://www.temelin.cz/images/PDF/zaloba_sujb.pdf
[4] „Jihočeské matky a Calla požadují přezkoumání souhlasného stanoviska k Temelínu“, http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2013&php=tz130204.php
[5] Stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 18. 1. 2013, č. j. 2561/ENV/13 a 2562/ENV/13


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz