Sdružení Calla
  Dnes je 24. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze dne 22. června 2023

Mezi schválenými návrhy hospodářského výboru požadovaný souhlas obcí s úložištěm chybí

Hospodářský výbor Parlamentu dnes projednal „Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu“ [1].  Poslanci výboru odhlasovali svoji podporu několika úpravám, které v případě přijetí na plénu z pohledu obcí vylepší vládní verzi.  Avšak návrh na souhlas dotčených obcí s umístěním úložiště, který by zajistil respektování zájmů obcí a jejich občanů, jak je požaduje i atomový zákon [2], mezi nimi není. Naopak by podle poslanců mělo dojít k omezení původně navrhované role Parlamentu spolupodepsat se pod rozhodnutí o umístění stavby konečného hlubinného úložiště.

Požadavek obcí na spolurozhodování o tak mimořádné stavbě je princip běžně používaný v mnoha demokraticky vyspělých zemích a rozhodně pak v těch, kde již pokročili v povolování úložiště, jako je Finsko [3] nebo Švédsko. Finsko i další státy navíc do rozhodnutí o úložišti rovněž zapojují své parlamenty.

V České republice představitelé obecních samospráv reálně nemají příliš možností, jak obhajovat zájmy svých občanů při rozhodování státu o úložišti, které výrazně zasáhne do života jejich i mnoha budoucích generací.  Posílení jejich práv by mohlo pozitivně posunout dnešní silně kontroverzní proces. Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti vnímají chybějící skutečné posílení práv obcí, jako nesplnění slibů, které tato vláda dala [4].

Pozitivně naopak vnímáme hospodářským výborem podpořené návrhy na možnost dalších kompenzací nad rámec atomového zákona pro vybrané obce (návrh předsedy výboru Adamce), požadavek na vyjádření Ministerstva životního prostředí, ale i občanů dotčených obcí k finálnímu výběru (návrh poslankyň Opltové, Decroix, Ochodnické a Mádlové) či prodloužení některých nesmyslně krátkých lhůt (návrhy všech výše zmíněných).

Dotčeným samosprávám se rovněž nelíbí, že Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) spustila proces povolování průzkumných území pro geologické práce před tím, než byl zákon přijat. Tato správní řízení tak proběhnou podle dnes platných zákonů a ne podle projednávaného zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu.

Výbor pro životní prostředí se bude „Návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu“ věnovat na své schůzi 29. června 2023.

Antonín Seknička, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Přestože poslanci hospodářského výboru podpořili konkrétní pozitivní návrhy zlepšující vládní návrh zákona o úložišti, stále nám zásadně chybí splnění slibů o účinném zapojení obcí do procesu rozhodování o hlubinném úložišti. A bohužel i ze spolurozhodující role Parlamentu se může stát jen čistě formální zapojení bez vlivu na vládní rozhodnutí. Poslanci ale stále mají šanci potřebné změny provést.“

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 56 členů (39 obcí a měst a 17 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz

 

Další informace může poskytnout:

Antonín Seknička, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a místostarosta obce Cejle
tel.: 733 309 796, e-mail: mistostarosta@cejle.cz


Poznámky:

[1] Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, tisk 367 - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=367&CT1=0
[2] Atomový zákon č. 263/2016 Sb., par. 108 odst. (4): „Postup při stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech, postup při povolování provozování úložiště radioaktivního odpadu a postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto procesech, stanoví zvláštní zákon.“.
[3] Finská právní úprava je popsána v materiálu Právní analýza návrhu zákona o hlubinném úložišti, Doucha Šikola advokáti s.r.o., březen 2022 - http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/dokumenty/odborne-studie/pravni-analyza-navrhu-zakona-o-hlubinnem-ulozisti.html
[4] „Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Budeme vyhodnocovat i jiná řešení, než je konečné umístění hlubinného úložiště v ČR.", Aktualizované Programové prohlášení vlády © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz