Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 19. prosince 2011

Lyžařský areál na Hraničníku by zničil chráněnou přírodu

Calla zaslala jihočeskému krajskému úřadu nesouhlasné vyjádření k plánům na stavbu lanovky a sjezdovky na šumavský Hraničník v rámci hodnocení vlivů tohoto záměru na životní prostředí1). Kromě vysoce kapacitní lanovky mezi Klápou a vrcholem Hraničníku, která má přepravit 1540 až 2700 osob za hodinu, restaurace a rozhledny na vrcholu, je nově naplánována i sjezdovka s umělým zasněžováním. Hodnotitelé sami dospěli k závěrům o významných dopadech na chráněnou přírodu. Calla projektu vytýká zejména:

  • Záměr je v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neboť umisťovat takové stavby s velkým a významně negativním dopadem na přírodu je zakázáno. Mezi vrcholy Smrčina a Hraničník se nachází jedna z nejvíce zachovalých oblastí na jihovýchodní Šumavě s vzácnými lesními ekosystémy. Masív Smrčiny pokrývá nejrozsáhlejší horský smíšený les na Šumavě, ve kterém zůstal zachován vyšší podíl buku a jedle oproti jiným částem Šumavy, kde jednoznačně převládá smrk. S ohledem na přírodní hodnoty bylo toto území zahrnuto do 1. a 2. zóny Národního parku Šumava.
  • Projekt je v rozporu s evropským systémem ochrany Natura 2000. Ve všech variantách má významný negativní vliv na celistvost vyhlášené Ptačí oblasti Šumava a Evropsky významné lokality Šumava. Zvláště kritické je ohrožení populace tetřeva hlušce v jádrovém území jeho výskytu nejen provozem lanovky se sjezdovkou, ale i souvisejícím pohybem návštěvníků. Prof. Bejček jako zpracovatel příslušné části hodnocení identifikoval i další závažná negativa na přírodní stanoviště i chráněné druhy.
  • Záměr má negativní vliv na územní systém ekologické stability, dotčeno bude nadregionální biocentrum Smrčina i lokální biocentrum v nivě potoka Rasovky.
  • V rozporu se zákonem nejsou vyhodnoceny kumulativní dopady projektu se souběžným rozšířením silnice Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková nebo s realizací výstavby v Nové Peci, kterou umožňuje schválený územní plán obce – 25 ha pro individuální bydlení a 10 ha pro občanské vybavení, rekreaci a sport.
  • Protože lanovka bude dopravovat i horská kola či běžkaře a předpokládán je vznik i dalších outdoorových aktivit, negativní dopad bude na mnohem širší území a to prakticky na celý pravý břeh Lipna na jedné straně a Trojmezenskou horu na straně druhé. Tento vliv nelze efektivně regulovat, naopak požadavky na využití území pro rekreační aktivity budou narůstat a to s výrazně negativním vlivem na přírodu celé oblasti.

Podle výsledků průzkumu veřejného mínění společnosti STEM z roku 2008, který byl zaměřen na problematiku Šumavy, si 73 procent Jihočechů (to reprezentovalo 460 tisíc obyvatel regionu) myslí, že ochrana přírody v kraji má mít přednost před nejrůznějšími rozvojovými projekty2).
Edvard Sequens ze sdružení Calla doplnil: Zatímco negativní vlivy záměru na životní prostředí jsou nesporné a zásadní, jsou úvahy o nastartování rozvoje šumavských obcí, pokud se jej podaří prosadit, jen čistě spekulativní.  Přičemž, v době, kdy se ukáže reálnost představ o ekonomickém pozdvižení oblasti, budou již dopady na přírodu rozsáhlého území na dlouhou dobu nezvratné.“

Další informace poskytne:

Edvard Sequens – tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 

Přílohou: Vyjádření sdružení Calla k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí k záměru „Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“

Poznámky:

  1. Dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“, zpracoval EIA Servis, s. r. o. České Budějovice pod vedením autorizované osoby RNDr. Vojtěcha Vyhnálka, CSc. . Kompletní dokumentace je k dispozici na: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHC520
  2. Výzkum STEm pro Ministerstvo životního prostředí publikovaný 23. září 2008 je k dispozici na: http://sumava.drosera.cz/info/studieadokumenty/0809stem_sumava.pdf
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz