Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Pozvánka na workshop
"Význam, využití a ochrana pískoven v jihočeské krajině"

pořádá Calla - Sdružení pro záchranu prostředí pořádá pod záštitou Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského

30. 11. 2006 - Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Program a pozvánka jsou ke stažení zde (doc, 845 kB) - vytiskněte si přihlašovací formulář, můžete se přihlásit také poštou či faxem.

PROLOG:

Těžba štěrkopísku se v současné době výrazně podílí na utváření krajinného rázu jižních Čech. V některých případech vzniká dokonce nový typ krajiny, zcela odlišný od jejího původního vzhledu i funkce. Přitom se nutně nemusí jednat o činnost, která by byla v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Opuštěné pískovny a štěrkopískovny se totiž v naší krajině často stávají útočištěm řady druhů rostlin a živočichů, často i vzácných a ohrožených, nebo zvyšují stanovištní rozmanitost krajiny. Pro začlenění pískovny do krajiny má samozřejmě prvořadý význam způsob těžby a následné obnovy území.

Workshop je určen pro pracovníky státní správy a samosprávy, firem zabývajících se těžbou a rekultivacemi, nevládních neziskových organizací, případně i další zájemce, kteří se touto problematikou zabývají. Počet účastníků workshopu je omezen na 40 osob.

Cíle:

Workshop si klade za cíl seznámit účastníky s významem pískoven pro přírodu a krajinu jižních Čech. Měl by sloužit k výměně informací mezi lidmi, kteří se ve své práci věnují těžbě štěrkopísku z různých pohledů. Proto jsou mezi přednášejícími zástupci akademické sféry, nevládních organizací, soukromého sektoru i státní správy. Budeme se zabývat konkrétními příklady obnovy území po těžbě i možnostmi, jak v opuštěných pískovnách vytvořit vhodné podmínky pro některé druhy či skupiny živočichů a rostlin.

Jednou z podstatných součástí workshopu by mělo být také srovnávání technických rekultivací a přirozené obnovy těchto těžbou narušených míst. Chtěli bychom na konkrétních příkladech ukázat, že existují řešení přijatelná pro podnikatelské subjekty, státní správu i nevládní organizace. Těžbu štěrkopísku samozřejmě zasadíme i do legislativního rámce. Budeme hovořit o právní úpravě těžby a obnovy území i roli nevládních organizací v ochraně opuštěných štěrkopískoven.

PROGRAM WORKSHOPU:

 • 7:15 - 8:30 Registrace
 • 8:00 - 8:10 Zahájení

Blok 1: Význam pískoven pro ochranu přírody a krajiny

 • 8:10 - 8:30 Tomáš Matějček: Těžba písku v krajinně - ekologických souvislostech
 • 8:35 - 8:55 Klára Řehounková: Přirozená obnova vegetace v pískovnách
 • 9:00 - 9:15 Jiří Řehounek: Pískovny jako útočiště živočichů v krajině
 • 9:20 - 9:40 Přestávka

Blok 2: Praktické příklady a zkušenosti

 •   9:40 - 10:00 Petr Hesoun: Ochrana drobných pískoven na okraji městské aglomerace na příkladu Jindřichova Hradce
 • 10:05 - 10:25 Miroslav Hátle: Obecné zásady pro kultivaci těžeben štěrkopísku v CHKO Třeboňsko
 • 10:30 - 10:50 Ladislav Rektoris: Pískovny jako náhradní stanoviště pro ohrožené druhy rostlin
 • 10:55 - 11:15 Josef Hlásek: Pískovny a druhová rozmanitost bezobratlých na příkladu vážek
 • 11:20 - 11:40 Hana Chobotská, Jan Ševčík: Význam pískoven pro ochranu obojživelníků
 • 11:45 - 12:05 Josef Rajchard: Avifauna nádrží po tězbě štěrkopísku v CHKO Třeboňsko
 • 12:10 - 12:30 Petr Heneberg: Těžba písku - poslední šance břehulí v Česku?
 • 12:35 - 13:40 0běd

Blok 3: Těžba štěrkopísku a legislativa

 • 13:40 - 14:10 Michal Bernard: Zkušenosti z aplikace horního práva v ČR
 • 14:15 - 14:30 Vladimír Molek: Role nevládních neziskových organizací v ochraně pískoven
 • 14:35 - 15:30 Diskuse a výměna zkušeností
 • 15:30 - 15:35 Zakončení workshopu

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Workshop je (včetně oběda a občerstvení) bezplatný.

Místo konání:
Zasedací místnost Odboru životního prostředí,
Krajský úřad Jihočeského kraje,
B. Němcové 49/3 České Budějovice
(podívejte se zde na www.mapy.cz)

Doprava:
MHD České Budějovice:
od nádraží linky č. 16, 19 (výstup na zastávce U vodárny)
Jízdní řády MHD ČB - online (idos)

Odeslání závazné přihlášky: do 20. 11. 2006

Workshop je financován ze zdrojů:
EU - Programu Transition Facility, Evropského sociálního fondu, Ministerstva životního prostředí a Telefónica O2 a je součástí aktivit Krajské sítě environmentálních center Krasec


nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz