Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

 

Zpráva o výsledcích workshopu
"Význam, využití a ochrana pískoven v jihočeské krajině"

 

Pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského kraje uspořádalo sdružení Calla workshop, který byl určen především pro pracovníky státní správy a samosprávy, nevládních organizací a těžařských firem. Hlavním cílem workshopu bylo rozpoutání diskuse o různých aspektech těžby štěrkopísku v krajině a umožnit výměnu názorů mezi lidmi, kteří se touto problematikou z různých pohledů zabývají. Zájem účastníků z řad oslovených cílových skupin převýšil původně plánovanou kapacitu workshopu (48 přihlášených účastníků).

Přednášející odborníci z akademické sféry, státní správy i nevládních organizací se věnovali širokému spektru problémů i přínosů, které souvisejí s těžbou štěrkopísku. V prvním bloku odezněly příspěvky Těžba štěrkopísku v krajinně - ekologických souvislostech (Tomáš Matějček, Přf UK Praha a PřF UJEP Ústí n. L.), Přirozená obnova vegetace v pískovnách (Klára Řehounková, BF JU České Budějovice a sdružení Calla) a Pískovny jako útočiště živočichů v krajině (Jiří Řehounek, sdružení Calla).

Ústředním tématem druhého bloku se stala konkrétní opatření při těžbě štěrkopísku a následné rekultivaci, která mohou zmírnit dopady těžby na přírodu nebo dokonce vytvořit zajímavé biotopy pro některé druhy a skupiny organismů. Blok začal příspěvkem Problematika ochrany drobných pískoven na okraji městské aglomerace na příkladu Jindřichova Hradce (Petr Hesoun, MěÚ Jindřichův Hradec). Velmi užitečný a do detailů propracovaný byl následující příspěvek Obecné zásady pro kultivaci těžeben štěrkopísku v CHKO Třeboňsko (Miroslav Hátle, Správa CHKO Třeboňsko). Následovaly příspěvky, které se týkaly konkrétních opatření pro vybrané skupiny nebo druhy organismů - Pískovny jako náhradní stanoviště pro ohrožené druhy rostlin (Ladislav Rektoris, Správa CHKO Třeboňsko), Pískovny a druhová rozmanitost bezobratlých na příkladu vážek (Josef Hlásek, Správa CHKO Třeboňsko), Význam pískoven pro ochranu obojživelníků (Hana Chobotská, Správa CHKO Třeboňsko), Avifauna nádrží po těžbě štěrkopísku v CHKO Třeboňsko (Josef Rajchard, ZF JU České Budějovice) a Těžba písku - poslední šance břehulí v Česku? (Petr Heneberg, AV ČR). Největší zájem a diskusi vyvolal poslední z výše uvedených příspěvků, v němž jeho autor objasnil možnosti koexistence těžby a hnízdění ohroženého ptačího druhu, pro který se pískovny staly téměř výhradními hnízdními stanovišti.

Třetí blok začal příspěvkem na téma Zkušenosti z aplikace horního práva v ČR (Michal Bernard, Ekologický právní servis), který také vyvolal velkou diskusi. Zástupci různých zainteresivaných skupin si v ní vzájemně vyjasňovali svá stanoviska k důležitým právním normám a procesům, které jsou s nimi spojeny. Druhý blok zakončil příspěvek Role nevládních neziskových organizací v ochraně pískoven (Vladimír Molek, sdružení Calla).

Závěrečnou částí workshopu byla diskuse, do které se zapojila většina přítomných. Probírala se např. účast nevládních organizací ve správních řízeních, komunikace mezi těžařskými firmami, státní správou a dalšími účastníky řízení, nedostatky v legislativě nebo některá opatření pro záchranu vzácných druhů organismů v pískovnách (opět zejména břehule říční). Účastníci diskuse se shodli na tom, že česká legislativa zatím postrádá větší možnosti pro uplatnění přirozené sukcese v těžbou narušených územích. Všichni diskutující by také uvítali případné legislativní změny, které by tento způsob obnovy podpořily jako vhodnou alternativu těchnických rekultivací.

Přímé ohlasy účastníků workshopu i jejich vyplněné dotazníky vyznívaly většinou velmi pozitivně. Někteří účastníci vyzdvihovali samotnou možnost diskuse s ostatními lidmi, kteří se problematikou těžby štěrkopísku v krajině zabývají. Drtivá většina odevzdaných dotazníků pak hodnotila odbornou, praktickou i organizační úroveň semináře jako výbornou nebo dobrou.

 

Za pořadatele:
Klára Řehounková, Sdružení Calla
telefon: 387 311 381, email: klara.rehounkova@calla.cz

Workshop finančně podpořila Evropská unie - program Transition Facility a Telefónica O2. Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Zpráva nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. EU není zodpovědná za uvedené informace ani za jejich použití.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz