Sdružení Calla
  Dnes je 17. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Podnět k přezkoumání rozhodnutí Městského úřadu Hluboká nad Vltavou o využití území pro Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou ze dne 9. 8. 2000

Okresní úřad v Českých Budějovicích
Referát regionálního rozvoje
Mánesova 3
371 03 České Budějovice

V Táboře dne 14. listopadu 2001
Podnět k přezkoumání rozhodnutí Městského úřadu Hluboká nad Vltavou o využití území pro Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou ze dne 9. 8. 2000 (č.j.:2639/2/00/Sm-328) podle § 65 a násl. zákona o správním řízení.
Dne 9.8. 2000 vydal Městský úřad v Hluboké nad Vltavou, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodnutí o využití území pro účel "Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou".
Na základě podrobného prozkoumání tohoto rozhodnutí jsme došli k závěru, že bylo vydáno v příkrém rozporu se zákonem a navrhujeme orgánu vyššího stupně, aby ho postupem podle § 65 a násl. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení

ZRUŠIL
Odůvodnění:
1) Rozhodnutí stavebního úřadu v Hluboké nad Vltavou o využití území pro účel Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou bylo vydáno na základě jednání, které lze kvalifikovat jako obcházení zákona.

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ing. Josefa Půra, vlastníka předmětných nemovitostí, ze dne 23.6. 2000. Účelem navrhovaných úprav mělo být dle dokumentace pro územní řízení (Průvodní zpráva akce Terénní úpravy – Podskalská a Poříčská louka) "zlepšení půdní struktury a zkvalitnění lučního porostu tak, aby mohl poskytovat odpovídající výnos", tedy zlepšení stavu předmětných nemovitostí za účelem jejich efektivnějšího zemědělského využití.

Jsme přesvědčeni, že cílem navrhovaných úprav nikdy nebylo zemědělské využití předmětných nemovitostí, ale příprava lokality pro realizaci golfového hřiště tak, aby nebylo nutné vést jiná správní řízení, které by jinak musel investor golfového hřiště absolvovat za účelem získání jeho povolení. K tomuto závěru vedou navrhovatele následující důkazy a skutečnosti:

a) předmětem terénních úprav na Podskalské a Poříčské louce jsou pozemky totožné s pozemky navrhovanými pro využití pro projekt osmnáctijamkového golfového hřiště, které je předmětem územního řízení, jež v současné době vede stavební úřad v Hluboké nad Vltavou.

Rozhodnutí o umístění stavby (terénní úpravy) Golfové hřiště s 18-ti jamkami Hluboká nad Vltavou, které vydal stavební úřad v Hluboké nad Vltavou dne 15. 9. 2000 pod č.j.: 548/5/99/Sm-328 1 hovoří o umístění stavby na pozemcích v k.ú. Hluboká nad Vltavou parc. č. 1330/1, 1424/1, 1424/2, 1424/10, 1424/11, 1424/15, 1424/20, 1424/21 a 1424/29.

Rozhodnutí tímto podnětem napadené, tedy rozhodnutí stavebního úřadu v Hluboké nad Vltavou o využití území pro účel Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou určuje pro provedení terénních úprav pozemky v k.ú. Hluboká nad Vltavou parc. č. 1330/1, 1424/1, 1424/2, 1424/10, 1424/11, 1424/15, 1424/20 a 1424/21. Vyjma pozemku parc. č. 1424/29 jsou předmětem obou rozhodnutí tytéž nemovitosti,

b) samotné terénní úpravy nade vší pochybnost odpovídají terénním úpravám, které by bylo nutno provést pro realizaci záměru golfového hřiště. Tento fakt přímo vyjadřuje ve svém rozhodnutí ze dne 27.8. 2001 Ministerstvo životního prostředí (č.j. 510/1098/01-O 62/2001) cit: "Vydání těchto rozhodnutí, vedoucích fakticky k zahájení prací na výstavbě části golfového hřiště s osmnácti jamkami, k jehož umístění měl být teprve vydán orgánem ochrany přírody souhlas podle § 12 odst. 2 zákona.....".

Stejným způsobem hodnotí situaci i Česká inspekce životního prostředí ve svém stanovisku ze dne 7. 11. 2001, které bylo vydáno pod č.j.: 2/OP/7569/01B1553 cit: "Na Podskalské a Poříčské louce je stavba golfového hřiště, což je zcela zřejmé z vytvořených pískových bunkrů ...", nebo dále: "Vlastní stavba golfového hřiště je zřízena a dotýká se biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, jak je interpretováno jejich výskytem a lokalizací v biologickém hodnocení, o němž byl investor tzv. terénních úprav informován v řízení o terénních úpravách z nichž de facto vznikla stávající nepovolená stavba golfového hřiště."

Z těchto vyjádření, z porovnání dokumentace rozhodnutí tímto podáním napadeného a dokumentace ke stavbě osmnáctijamkového golfového hřiště a rovněž i z posouzení situace v předmětné lokalitě je patrno, že cílem povolených terénních úprav nebylo deklarované "zlepšení půdní struktury a zkvalitnění lučního porostu tak, aby mohl poskytovat odpovídající výnos", ale příprava ploch pro golfové hřiště,

c) dne 24. 10. 2000, tedy více než dva měsíce poté, co nabylo rozhodnutí stavebního úřadu o využití území pro účel Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou právní moci, podal investor golfového hřiště Hluboká Invest a.s. v zastoupení společností MANE ENGINEERING s.r.o. u stavebního úřadu v Hluboké nad Vltavou návrh na vydání územního rozhodnutí o využití území pro účel Devítijamkové golfové hřiště Hluboká nad Vltavou. Na základě tohoto návrhu vydal stavební úřad v Hluboké nad Vltavou dne 4.1. 2001 pod č.j.: 4331/4/00/Sm-328 rozhodnutí o využití území pro účel devítijamkové golfové hřiště Hluboká nad Vltavou a to parcel v k.ú. Hluboká nad Vltavou p.č. 1424/1, 1424/19 a 1424/21. Vzhledem k tomu, že příprava ploch pro golfové hřiště byla povolena na základě rozhodnutí o využití území pro terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka, nebylo nutno v rámci rozhodnutí o využití území pro účel Devítijamkové golfové hřiště Hluboká nad Vltavou povolovat žádné další terénní úpravy. Tímto způsobem obešel investor golfového hřiště v součinnosti s vlastníkem pozemků probíhají území řízení o využití území a umístění stavby (terénní úpravy) Golfové hřiště s 18-ti jamkami Hluboká nad Vltavou a obešel i probíhající řízení podle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

d) nepřímým důkazem obcházení zákona ze strany navrhovatele je podle našeho přesvědčení i fakt, že zpracovatelem dokumentace pro územní řízení o využití území pro účel terénních úprav byla firma MANE ENGINEERING s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 7, tedy stejná firma, která zastupuje investora ve řízeních o povolení osmnáctijamkového golfového hřiště,

e) dalším důkazem toho, že zde došlo k obcházení zákona, a že tedy skutečným cílem řízení o využití území pro účel Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou, nebylo už od počátku deklarované zemědělské využití této lokality, ale právě naopak, že všem zainteresovaným stranám, včetně dotčených orgánů státní správy (!) bylo známo, že jeho skutečným cílem je vytvořit předpoklady pro realizaci golfového hřiště, které pak bylo následně legalizováno územním rozhodnutím o využití území pro účel Devítijamkové golfové hřiště Hluboká nad Vltavou, je i vyjádření OkÚ RŽP čj.: RŽP 6185/2000-246-Za ze dne 10.7. 2000 k řízení o vydání rozhodnutí o využití území pro účel Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou. V tomto stanovisku Referát životního prostředí vyjadřuje svůj souhlas s navrženými terénními úpravami, které ovšem označuje jako terénní úpravy ve prospěch golfového hřiště a nikoli jako terénní úpravy za účelem zlepšení zemědělského využití předmětných nemovitostí, tak jak bylo navrhovatelem oficiálně deklarováno!

Teorie práva (Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995) definuje jako obcházení zákona (in fraudem legis) jednání, které "spočívá v tom, že se někdo chová podle právní normy, ale tak, aby záměrně dosáhl výsledku právní normou nepředvídaného a nežádoucího."

Jednání navrhovatele je plně v souladu s touto definicí. Navrhovatel se sice choval v souladu s právní normou (tedy podal návrh na vydání rozhodnutí o využití území pro terénní úpravy), tímto svým jednáním ovšem záměrně sledoval jiný výsledek, než zákonem předvídaný (tedy nikoliv terénní úpravy samotné, ale realizaci golfového hřiště).

Jednání navrhovatele zcela odpovídá i této definici. Tímto podáním napadené rozhodnutí o využití území pro účel Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou sice není v přímém rozporu se zákonem, vede však v důsledku k tomu, že zákon dodržen nebude. Podkladem k vydání rozhodnutí o využití území pro golfové hřiště by mělo být posouzení z hlediska jeho vlivu na krajinný ráz podle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz citace z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí). Tomuto posouzení se navrhovatel vyhnul tím, že pojmenoval svůj záměr jako terénní úpravy.

2) Vydání napadeného rozhodnutí, tedy rozhodnutí stavebního úřadu v Hluboké nad Vltavou o využití území pro Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou ze dne 9.8. 2000 (č.j.: 2639/2/00/Sm-328) bránila překážka litispendence.

Dne 8. 2. 1999 podal navrhovatel Hluboká Invest a.s., Husova 523, České Budějovice, zastoupený firmou MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 7, České Budějovice návrh na vydání územního rozhodnutí ke stavebnímu úřadu v Hluboké nad Vltavou. Tímto dnem bylo v souladu s § 35 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) zahájeno územní řízení. Jak už bylo konstatováno pod bodem 1 tohoto podání, předmětem tohoto územního řízení jsou pozemky v k.ú. Hluboká nad Vltavou par. č. 1330/1, 1424/1, 1424/2, 1424/10, 1424/11, 1424/15, 1424/20, 1424/21 a 1424/29.

Dále, dne 23. 6. 2000, tedy takřka 16 měsíců po zahájení územního řízení uvedeného v předchozím odstavci, zahájil stavební úřad v Hluboké nad Vltavou na základě návrhu Ing. Josefa Půra, Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, územní řízení podle § 35 stavebního zákona. Předmětem tohoto řízení byly pozemky v k.ú. Hluboká nad Vltavou parc. č. 1330/1, 1424/1, 1424/2, 1424/10, 1424/11, 1424/15, 1424/20 a 1424/21.

Vyjma pozemku parc. č. 1424/29 byly předmětem obou řízení tytéž nemovitosti. V obou řízení se jednalo o stejný nárok, tj. vydání územního rozhodnutí ohledně stejného předmětu řízení. Z těchto skutečností vyplývá, že se jedná o závažnou procesní vadu tzv. překážku zahájeného řízení (litispendence), neboť územní rozhodnutí je rozhodnutí ve věci (ad rem), a existence jednoho zahájeného správního řízení brání, aby ohledně téhož předmětu běželo řízení jiné.
Bylo povinností stavebního úřad v Hluboké nad Vltavou uvědomit si konflikt těchto dvou návrhů na vydání územního rozhodnutí a řízení, k němuž byl návrh podán později (tj. řízení na základě návrhu Ing. Josefa Půra ze dne 23. 6. 2000) vůbec nezahajovat.


Účelem institutu litispendence je snaha zabránit tomu, aby se dva orgány nezabývaly stejnou věcí a nevydaly případně rozhodnutí sobě odporující. Přesně k této situaci zde došlo, neboť stavební úřad vedl k téže věci dvě územní řízení, z nichž jedno bylo ukončeno územním rozhodnutím, druhé dosud ne.

Jestliže stavební úřad toto nezvážil a územní rozhodnutí na základě návrhu Ing. Josefa Půra vydal, jedná se o neodstranitelnou vadu řízení, pro kterou je nutno rozhodnutí o využití území pro účel Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou zrušit.

Na základě uvedených skutečností považujeme za nezbytné rozhodnutí stavebního úřadu v Hluboké nad Vltavou postupem podle § 65 a násl. správního řádu zrušit, neboť trpí zcela zásadními právními vadami. Vzhledem k tomu, že se v současné době realizují v předmětné lokalitě na základě nezákonného rozhodnutí terénní úpravy, apelujeme na Okresní úřad v Českých Budějovicích, aby postupoval bezodkladně, neboť realizací terénních úprav dochází ke značné ekologické újmě.

Jsme si vědomi toho, že o přezkum tohoto rozhodnutí postupem podle § 65 a násl. správního řádu požádala už Česká inspekce životního prostředí, a to podáním ze dne 20. 2. 2001 (č.j.: 2/OP/1288/01B237). Proti nezákonnosti tohoto rozhodnutí se ohradilo i Sdružení pro záchranu prostředí Calla, Fráni Šrámka 35, České Budějovice. V této souvislosti nás velmi znepokojuje liknavost pracovníků Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Českých Budějovicích, neboť o tyto podněty dosud nebyly vyřízeny. Apelujeme tedy na Okresní úřad, aby v tomto zjednal urychleně nápravu. Liknavost příslušných pracovníků OkÚ České Budějovice je pak předmětem samostatného podání.

S pozdravem

Mgr. Pavel Doucha
Ekologický právní servis Tábor
Kostnická 1324
390 01 TÁBOR


Na vědomí: Sdružení pro záchranu prostředí Calla, Fráni Šrámka 35, České Budějovice,
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Jeronýmova 1, České Budějovice,
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, oddělení ochrany přírody, Žižkova 1, České Budějovice,
přednostka Okresního úřadu v českých Budějovicích JUDr. Renata Frelichová, Mánesova 3, České Budějovice,
Krajský úřad – Jihočeský kraj, kontrolní oddělení, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice


Poznámky:
1. Toto územní rozhodnutí bylo posléze v odvolacím rízení Okresním úradem zrušeno (rozhodnutím ze dne 12. 12. 2000, c.j.: RR/ 837/00-334-Ze, vec však byla vrácena prvoinstacnímu orgánu k novému projednání, z cehož vyplývá, že toto územní rízení stále v soucasné dobe probíhá.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz