Sdružení Calla
  Dnes je 17. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Podnět k opatření proti nečinnosti podle § 50 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Krajský úřad – Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76

V Táboře 21. listopadu 2001

Věc: Podnět k opatření proti nečinnosti podle § 50 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Dne 12.10. 2001 zahájil Okresní úřad České Budějovice – Referát životního prostředí jako orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen OPK) ve smyslu § 18 odst. 3 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, (dále jen SpŘ) správní řízení ve věci stanovení omezení činnosti Ing. Josefu Půrovi z důvodu zasahování do zvláště chráněných druhů v rámci terénních úprav podle § 66 OPK (čj.: RŽP 8569/2001-246-Za). Dne 30. 10. 2001 se v této věci uskutečnilo místní šetření.

Podle § 50 SpŘ správní orgán, který by byl jinak oprávněn rozhodnout o odvolání, sám ve věci rozhodne, pokud správní orgán příslušný k rozhodnutí nerozhodne ve lhůtě stanovené v § 49 odst. 2 SpŘ. Pro řízení ve věcech ochrany přírody platí speciální úprava lhůt pro rozhodnutí. Ust. § 83 odst. 3 OPK stanoví v jednoduchých věcech povinnost rozhodnout bezodkladně, v ostatních případech orgán státní ochrany přírody rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Jak již bylo shora uvedeno, předmětné řízení bylo zahájeno dne 12.10. 2001 a do dnešního dne nevydal Referát životního prostředí meritorní rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že tím došlo ke skutečnosti předpokládané v § 50 SpŘ, a to přesto, že šedesátidenní lhůta pro vydání rozhodnutí, předpokládaná dle § 83 odst. 3 ještě neuplynula.

Lhůty, stanovené v ust. § 83 odst. 3 OPK jsou stanovené jako nejzazší, tzn. správní orgán je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do šedesáti dnů od zahájení řízení, je však zároveň povinen: "...svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů ..." a je rovněž: "...povinen chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich povinností. "

Je-li orgán ochrany přírody a krajiny povinen dohlížet na dodržování zájmů státu formulovaných v zákoně o ochraně přírody a krajiny, lze kvalifikovat jako nezákonnost, jestliže neodůvodněně odkládá vydání rozhodnutí, jež má zabránit nedovoleným změnám obecně nebo zvláště chráněných částí přírody a má přimět účastníka řízení, Ing. Josefa Půra, k plnění jeho povinností.

Vzhledem k tomu, že se již uskutečnilo místní šetření, není podle mého názoru žádný důvod vydání rozhodnutí odkládat. Z telefonátu s příslušnou pracovnicí Referátu životního prostředí Ing. Zacharievovou vyplynulo, že rozhodnutí podle § 66 OPK bude sice vydáno do šedesáti dnů ode dne zahájení řízení, ale nikoli tak, aby byl splněn účel § 66 OPK, nýbrž "až si na to udělá čas". Takový postup je v příkrém rozporu se zásadami správního řízení a je mařením účelu zákona.

Podle vyjádření oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích ze dne 7. 11. 2001 (č.j.: 2/OP/7569/01B1553) je činností Ing. Josefa Půra dotčena vodoteč s výskytem kriticky ohroženého velevruba malířského a další biotopy zvláště chráněných druhů živočichů. Jestliže se obsah tohoto vyjádření v řízení vedeném Referátem životního prostředí potvrdil, je bezdůvodné odkládání vydání rozhodnutí podle § 66 porušením zásady správního řízení, zakotvené v § 3 odst. 1 zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení. Správní orgány jsou podle tohoto ustanovení povinny chránit práva a zájmy občanů a organizací, tedy v tomto případě i Ing. Josefa Půra, který vinou liknavosti RŽP OkÚ dále pokračuje v činnosti poškozující biotopy zvláště chráněných druhů živočichů, za což posléze musí být sankcionován ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.

Z uvedeného lze dovodit, že se v tomto konkrétním případě jedná o řízení, který je možno vzhledem k definici § 83 odst. 3 OPK podřadit pod pojem "jednoduchá věc". Referát životního prostředí provedl místní šetření, k dispozici je i vyjádření ČIŽP a ke zjištění skutečného stavu věci není zapotřebí provádět další procesní úkony. RŽP OkÚ by měl tedy, ve smyslu § 83 odst. 3 OPK rozhodnout bezodkladně.

Z uvedeného je patrno, že ačkoliv od zahájení řízení Referátem životního prostředí neuplynulo dosud šedesát dnů, lhůta pro vydání rozhodnutí v tomto konkrétním případě už vypršela, neboť pro to byly splněny všechny podmínky. Proto je Krajský úřad Jihočeského kraje oprávněn a zároveň povinen v dané věci využít ust. § 50 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení a ve věci rozhodnout.


S pozdravem
Mgr. Pavel Doucha

Ekologický právní servis Tábor
Kostnická 1324
390 01 TÁBOR

Na vědomí:
Okresní úřad České Budějovice, referát životního prostředí, Mánesova 3, České Budějovice,
přednostka Okresního úřadu v Českých Budějovicích JUDr. Renata Frelichová, Mánesova 3, České Budějovice,
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Jeronýmova 1, České Budějovice,
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, oddělení ochrany přírody, Žižkova 1, České Budějovice.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz