Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Souhlas pro golfové hřiště

Česká republika - Okresní úřad České Budějovice
Referát životního prostředí
Značka: Vyřizuje Ing. Zacharievová: RŽP 10027/02-246-Za

Mane engineering s. r.o.
Okružní 7
370 01 České Budějovice

Věc: Rozhodnutí ve věci umístění golfového hřiště s 18 jamkami ve smyslu ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny , v platném znění, v lokalitě Podskalská a Poříčská louka, v k.ú. Hluboká nad Vltavou

Okresní úřad České Budějovice, referát životního prostředí , jako orgán státní správy ochrany přírody, příslušný podle ust. § 77 zákona č. 0114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, v plném znění, (dále jen zákona)

Uděluje souhlas

Ve smyslu ustanovení §12 odst.2 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny , v platném znění, k umístění golfového hřiště v lokalitě Podskalské a Poříčské louky v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Současně stanovuje tyto podmínky:

1) V souvislosti s provozem golfového hřiště Hluboká jsou na Podskalské a Poříčské louce vyloučeny nové stavby, které by ovlivnily ráz krajiny a jejichž užívání by zvýšilo zátěž prostředí, a to včetně staveb, pro něž se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Jde zejména o klubovny, ubytovací, obchodní a stravovací zařízení a parkoviště.
2) Nebude prováděno plošné odvodnění pozemků golfového hřiště s výjimkou jamkovišť a odpališť

Odůvodnění:

Dne 16.11.1999 zahájil zdejší správní orgán z vlastního podnětu správní řízení podle ust. §12 zákona k výše uvedené věci. Podkladem zásadního významu pro zahájení řízení bylo písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy( dále jen biologického hodnocení), předložené investorem na základě rozhodnutí zdejšího orgánu ochrany přírody čj. 2469-2/99-246-Za ze dne 3.5.1999 podle ust. §67 zákona. Dne 15.12.1999 byl navrhovateli udělen rozhodnutím čj. 9843-1/246-Za souhlas s umístěním stavby podle ust.§12, odst.2 zákona. Zároveň byly stanoveny podmínky pro umístění hřiště podle ust. § 66 zákona. Proti tomuto rozhodnutí se v zákonné lhůtě odvolala občanská sdružení Calla a jihočeské matky. O odvolání rozhodlo MŽP ČR, odboru výkonu státní správy II, a to rozhodnutím čj. 810/316/2000/Br.-o15/2000 ze dne 26.6.2000. Odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil dle ust. §59 odst.2 zákona č. 71/1967 Sb. O správním řízení v platném znění( dále jen správního řádu), a to tím způsobem, že vlastní souhlas zůstal zachován, ale velmi podrobné podmínky pro umístění i provoz golfového hřiště, se kterými investor souhlasil a za nichž byl souhlas vydán, byly bez jakékoli konzultace se zainteresovanými subjekty změněny. Shora uvedenými občanskými sdruženími byl dán podnět k přezkumu pravomocného rozhodnutí MŽP, odboru výkonu státní správy II, podle ust.§ 65 správního řádu, tedy mimo odvolací řízení. Rozkladová komise ministra ŽP došla k názoru, že rozhodnutí MŽP,odboru výkonu státní správy II, bylo vydáno v rozporu se zákonem. Z tohoto důvodu svým rozhodnutím ze dne 6.10.2000, vydaným pod č.j.M/100686/00SRK/626/P-1038/00, změnil rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy II tak, že původní rozhodnutí RŽP OkÚ České Budějovice, v souladu s ust. §59 odst.3 správního řádu, zrušil a věc vrátil prvoinstančnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí.
V návaznosti na toto rozhodnutí přijal zdejší orgán ochrany přírody od investora dne 13.11.2000 nový doplněný návrh na zahájení řízení ve věci umístění golfového hřiště podle ust. §12 zákona. Zdejší správní orgán oznámil dopisem č.j.11 177/2000-246-Za ze dne 13.12.2000 zahájení správního řízení, a to s těmito podklady:

Zadání stavby, tedy záměr investora, zpracovaný formou jednoduché projektové dokumentace p.Kamilem Pilátem.

 • Biologické hodnocení, zpracované Jihočeskou universitou v Českých Budějovicích, biologickou fakultou v roce 1999.

 • Biotopové mapování, zpracované Ing. Pavlem Popelou v letech 1993-94

 • Plán územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES), zpracovaný Ing. Popelou v roce 1999

 • Vlastní spis orgánu ochrany přírody k uložení biologického hodnocení

 • Souhlas vlastníka pozemků, Ing. Půra, se stavbou hřiště

 • Vyjádření zpracovatele ÚSES ke stavbě hřiště

 • Výpis z katastru nemovitostí

 • Návrh hnojení hřiště a ošetřování pesticidy, dodáno investorem


Současně si zdejší správní orgán vyžádal další dokumenty, a to:

 • Výpis z obchodního rejstříku firem Mane engineering srov.o. a Hluboká Invest a.s.

 • Plnou moc k zastupování pro firmu Mane engineering s.r.o. od investora

 • Souhlas Města Hluboká nad Vltavou, jakožto vlastníka části pozemků

 • Zákres památných stromů a jejich ochranných pásem

Dne 22.2.2000 obdržel zdejší správní orgán další podklady, a to:

 • Golf Hluboká, posouzení vlivu stavby golfového hřiště v lokalitě Podskalská a Poříčská louka v k.ú. Hluboká nad Vltavou na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, zpracovatel ČVUT v Praze, fakulta architektury, duben 2000

 • Posouzení míry vhodnosti introdukce golfového hřiště z aspektů zachování krajinných specifik v k.ú. Hluboká nad Vltavou, zpracovatel Architektonický atelier Štěpán, leden-duben 2000

 • Dodatek č.1 k projektu na stavbu golfového hřiště , obsahující další specifika, upravující podmínky stavby a provozu hřiště, zpracovatel p. Kamil PILÁT

Zdejší správní orgán rozhodnutím č.j.11 177-2/2000 -246-Za ze dne 26.2.2000 přerušil probíhající správní řízení, a to z důvodu chybějících podkladů, které si již dříve vyžádal. Dne 30.3.2000, po obdržení příslušných podkladů, vydal rozhodnutí ve věci pod č.j.11 177-3/2000-246-Za. Tímto rozhodnutím udělil souhlas se stavbou hřiště podle ust.§ 12, odst.2 zákona. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala občanská sdružení a rozhodlo o něm v odvolání MŽP ČR, odbor výkonu státní správy II rozhodnutím č.j. 510/1098/01-O 62/2001 ze dne 27.8.2001. Napadené rozhodnutí bylo odvolacím orgánem zrušeno s tím,že prvoinstanční orgán neměl správní řízení ve věci golfu znovu zahajovat, ale na základě výše uvedeného rozhodnutí rozkladové komise Ministra ŽP ze dne 6.102000, pokračovat v řízení zahájeném dne 16.11.1999.

Zdejší správní orgán akceptuje aplikaci institutu překážky litispendence, nicméně je zjevné, že formulace o zahájení řízení je věcí čistě procesního charakteru a nemá vliv na vlastní rozhodnutí. Dále měl zdejší správní orgán vycházet z nedostatečného okruhu shromážděných podkladů, ale v rozsahu, který navrhuje odvolací orgán , by množství a stupeň podrobnosti podkladů odpovídal spíše řízení stavebnímu, které řízení o vlivu stavby na krajinný ráz, ve smyslu ust. § 12 zákona nemůže suplovat. Jde zejména o jednotlivé dílčí stavby podléhající stavebnímu či vodoprávnímu řízení. Dle názoru zdejšího správního orgánu nemůže odvolací orgán určovat rozsah projektové dokumentace k vydání rozhodnutí, jak ve svém rozhodnutí v odvolání činí, neboť toto je věc investora a prvoinstančního orgánu. Jestliže správní řízení vedené k posouzení vlivu hřiště na krajinný ráz, je z hlediska správního řádu, ve smyslu ust. §40, řízením o předběžné otázce vzhledem k územnímu řízení, je nesmyslné, aby podkladem pro toto řízení, vedené podle ust.§12 zákona, byla územní rozhodnutí, vydaná stavebním úřadem pro záměry související se stavbou vlastního golfového hřiště. - tedy pro jeho zázemí, které navíc investor žádným způsobem nedeklaruje. V příkrém rozporu s rozsahem požadovaných podkladů se pak jeví výtka směrovaná k okruhu účastníků řízení. Dle odvolacího orgánu není účastníkem řízení např. vlastník pozemků, či zemědělská vodohospodářská správa , jejichž účast je hodnocena jako nadbytečná. Zdejší správní orgán se domnívá, že tvrzení odvolacího orgánu jsou v příkrém rozporu s ust. §14správního řádu, neboť jejich práva mohou být dotčena. V rozboru důkazních prostředků nastiňuje odvolací orgán určitou hierarchii jejich závažnosti, dle jeho názoru má např. stanovisko sdružení CALLA, či AOPAK ČR větší důkazní hodnotu než důkazy ostatní, přičemž není jasno, z jakého měřítka hodnot odvolací orgán vycházel. Dle našeho názoru je toto stanovení pořadí důležitosti důkazů v rozporu s ust.§34,odst.5 správního řádu.

Zdejší orgán ochrany přírody se tímto rozhodnutím zabývá podrobněji z toho důvodu, že rozpory v hodnocení důkazů ze strany prvoinstančního a odvolacího orgánu a rozdílné názory na aplikaci správního řádu i vlastního zákona 114/1992 Sb.,se táhnou celou kauzou golfového hřiště, a jeví se větší překážkou pro pravomocné ukončení řízení, než praktické zhodnocení odborných materiálů.

Dne 10.10.2001 oznámil zdejší orgán ochrany přírody Okresního úřadu České Budějovice, a to na základě předchozího rozhodnutí odvolacího orgánu, tedy Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy II, vydaného pod č.j. 510/1098/01-0 62201 dne 27.8.2001, že pokračuje ve správním řízení ve výše uvedené věci, zahájeném dne 16.11.1999 po č.j. 9843/99-246-Za podle ust.§18,odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, v platném znění a podle § ust.ů 12 zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, k udělení souhlasu s umístěním 18-ti jamkového golfového hřiště v lokalitě Podskalská a Poříčská louka v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré materiály shromážděné zdejším správním orgánem v průběhu předchozích řízení, vedených v téže věci, měli již všichni účastníci řízení k dispozici a vzhledem ke znalosti poměrů na místě samém, upustil zdejší orgán ochrany přírody od ústního jednání a místního šetření a stanovil současně lhůtu na vyjádření do 26.10.2001.

Zdejší správní orgán současně vzal na vědomí další podklady zaslané Sdružením CALLA, tedy články k problematice golfových hřišť, ovšem s výhradou, že obsahují pouze věci obecně se týkající problematiky a část studie ČVUT. K výše uvedenému rozhodnutí v odvolání, které označilo materiály za poněkud chaotické je nutno podotknout, že jednotlivé materiály byly v průběhu dvou předchozích správních řízení předkládány postupně, neboť mnohé z nich reagovaly na připomínky účastníků řízení a na vývoj těchto řízení. Orgán ochrany přírody Okresního úřadu České Budějovice znovu prostudoval veškerou dokumentaci a vzal v úvahu i všechny připomínky vznesené v průběhu správního řízení. Došel k závěru, že dokumentace je pro vyhodnocení možného dotčení krajinného rázu ve smyslu ust.§ 12 odst. 2 zákona dostačující, a golfové hřiště lze do krajiny umístit, aniž by k narušení krajinného rázu došlo. V tomto smyslu bylo vydáno rozhodnutí , souhlas s umístěním golfového hřiště, 11. 12. 2001 pod č.j.8451-1/2001-246-Za. Proti tomuto rozhodnutí podala občanská sdružení CALLA a Jihočeské matky ve lhůtě odvolání. Vzhledem ke skutečnosti, že vlastník pozemku prováděl v téže době stavebním úřadem povolené terénní úpravy zaměřené k odvodnění některých míst,zaslalo Sdružení CALLA v rámci odvolacího řízení zdejšímu orgánu ochrany přírody studii RNDr. Boženy Šeré. Posoudila probíhající terénní úpravy jako věc dotýkající se zájmů ochrany přírody, ovlivňující prvky ÚSES, významné krajinné prvky , památné stromy a chráněné rostliny i živočichy. Zdejší správní orgán proto zaslal tuto studii k vyjádření zpracovateli biologického hodnocení k posouzení , neboť některá tvrzení se nám jevila jako závažná. Zprava zpracovatele biologického hodnocení však vyhodnotila tuto studii jako nesprávně zpracovanou a neodpovídající skutečnosti. Autorka se navíc vyjadřovala k problematice nespadající do její odbornosti soudní znalkyně v oboru krajinné ekologie. Odvolacímu orgánu byly obě vzájemně si odporující studie postoupeny se spisovou dokumentací.

Odvolací orgán, tedy MŽP ČR, odbor výkonu státní správy II si vyžádal veškeré podklady, současně však požádal ministra životního prostředí, aby již nemusel ve věci rozhodovat. Jako důvod uvádí, že jde o případ v mnohých ohledech vynímečný. Jde o stavbu, s jejímž posuzování vlivu na přírodu a krajinu chybějí zkušenosti, případ, který je dále silně medializován a který je provázen podezíráním správních orgánů, včetně odboru výkonu státní správy II, z podjatosti a neobjektivnosti. Celou situaci dále považuje za složitou i z toho důvodu, že Okresní úřad České Budějovice zaujímá nesouhlasný postoj k dosavadnímu způsobu rozhodování OVVS II. Ministr životního prostředí žádosti vyhověl a věc byla postoupena MŽP, odboru výkonu státní správy III se sídlem v Plzni. Zdejší orgán ochrany přírody zde uvádí celý průběh odvolacího řízení z toho důvodu, že byl opakovaně obviňován v průběhu všech řízení z neschopnosti rozhodnout ve věci vcelku jednoduché a z toho, že je jediným zdrojem průtahů tohoto správního řízení od jeho počátku v roce 1999.

MŽP ČR, OVSS III, vydal rozhodnutí dne 24.6.2002 pod č.j. 520/479/02. Jím rozhodnutí prvoinstančního orgánu zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Investor celé akce oznámil dopisem ze dne 15.102002, že jeho záměr zřídit na Podskalské a Poříčské louce golfové hřiště trvá, a to i přes škody na lokalitě způsobené srpnovými povodněmi. Zdejší orgán ochrany přírody z tohoto důvodu pokračuje ve správním řízení ve věci, zahájeném v roce 1999. Podklady považuje za dostačující pro posouzení dopadu stavby golfového hřiště na krajinný ráz ve smyslu ust.§ 12 zákona a § 34 správního řádu a nemá v úmyslu pořizovat další odborné materiály či stanoviska. K dnešnímu dni žádné nové materiály neobdržel ani od účastníků řízení. Rovněž již nebude svolávat ústní jednání ve věci ani místní šetření, neboť situace na místě samém je všem zúčastněným dobře známa. Jen málokterá lokalita v působnosti zdejšího okresního úřadu se těší takovému zájmu občanských sdružení i veřejnosti.

Z průběhu celé kauzy je zjevné, že argumenty všech zúčastněných stran se již pouze opakují a zdejší správní orgán nemá v úmyslu vést další polemiku, neboť považuje stanoviska všech zúčastněných subjektů za zcela jasná a v průběhu celého řízení několikrát písemně potvrzená. Dále se tedy bude postupně zabývat podmínkami výroku rozhodnutí současného a nejčastějšími spornými body, kterými se opakovaně zabýval i v rozhodnutích předchozích.

Odvolací orgán, tedy MŽP ČR,OVSS III, ve svém rozhodnutí vyslovil právní názor, kterým je nadále prvoinstanční orgán vázán a který ve výrokové části současného rozhodnutí Okresního úřadu České Budějovice akceptován, ač ne zcela. Důvodem je formulace první podmínky. Citujeme:

"V souvislosti s provozem golfového hřiště Hluboká nad Vltavou jsou na pozemcích mimo současně zastavěné území obce vyloučeny nové stavby, které by ovlivnily ráz krajiny a jejichž užívání by zvýšilo zátěž prostředí, a to včetně staveb, pro něž se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Jde zejména o klubovny, sportovní ubytovací, obchodní a stravovací zařízení a parkoviště".

Podmínka uvedená MŽP ČR,OVSS III je dle našeho názoru formulována tak nešťastně, že ve své podstatě zakazuje účastníku řízení, Městu Hluboká nad Vltavou, rozvoj města na všech plochách mimo zastavěné území obce, čímž jde rozhodně nejen přes rámec zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona stavebního, ale narušuje i práva obce jako samosprávného subjektu. V tomto bodě výroku zdejší orgán ochrany přírody nahradil kontroverzní požadavek o zákazu veškerých staveb mimo zastavěné území města formulací o zákazu staveb v lokalitě Podskalské a Poříčské louky. Dle našeho názoru takováto podmínka splňuje účel zákazu staveb v inkriminovaném území a nepostihuje kvůli emotivně vyjádřeném zákazu výstavbu v celém městě, což snad ani nebylo odvolacím orgánem zamýšleno. Záměr města akceptovat v obvodu své působnosti golfové hřiště, navíc zájem deklarovaný územním plánem, by dle našeho názoru neměl být důvodem k represím, které by zastavily jeho veškerý další rozvoj. Důvodem k zákazu v takové šíři nemůže být ani skutečnost, že se tento záměr projevil až nečekaně kontroverzním z hlediska projednávání příslušnými subjekty státní správy.

Pro úplnost zde ještě uvádíme, že podmínky byly v rozhodnutí MŽP ČR,OVSS III vázány na ust.§12 zákona, což prvoinstančním orgán akceptuje rovněž, ačkoliv právě tato aplikace § 12 zákona, tedy uložení souhlasu s podmínkami nám byla MŽP ČR OVSSII vytýkána v jiných správních řízeních, vedených podle stejného § zákona o ochraně přírody.

Nejčastější připomínky se týkaly možnosti, že stavba a provoz hřiště naruší ochranné podmínky zvláště chráněných druhů živočichů, zejména těch, které jsou vázané na staré duby. Ačkoliv tento problém zcela s posouzením umístění hřiště ve smyslu ust. §12 zákona, budeme se jím rovněž, byť zcela stručně, zabývat.

V současné době je již vydána MŽP ČR v Praze výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii silně a kriticky ohrožených, a to rozhodnutím pod č.j. MŽP/19202/02-OOP/5079/02Ř26 ze dne 1.8.2002. Řeší problematiku druhové ochrany v lokalitě velmi komplexně, včetně podmínek směřovaných k zachování stanovišť výskytu zvláště chráněných druhů. Vzhledem ke skutečnosti, že stavební úřad je povinen ve svých závazných rozhodnutích podmínky obsažené ve výše uvedeném rozhodnutí MŽP v Praze akceptovat, nebude se zdejší orgán ochrany přírody v tomto svém rozhodnutí zabývat podmínkami druhové ochrany. Takovéto podmínky by přesahovaly rámec ust.§12 zákona a věc je dle našeho názoru výše uvedeným rozhodnutím ošetřena stran zájmů chráněných zákonem 114/1992 Sb. dostatečně.

Nejčastější námitky občanských sdružení se dále týkaly vodního režimu, jako jednoho z limitujících faktorů zachování dubů na lokalitě. Vzrostlé dřeviny ovlivňují krajinářský charakter lokality zásadním způsobem. Velmi podrobně se jimi zabývá biologické hodnocení i materiál zpracovaný ČVUT. Zdejší orgán ochrany přírody se však domnívá, že lokální odvodnění jamkovišť a odpališť ani mírní změna reliefu do vodního režimu nezasáhne, neboť záměr nepočítá s vyššími uměle vytvořenými terénními vlnami než je půl metru. Pro své tvrzení má zdejší správní orgán nejen podporu hydrogeologické části biologického hodnocení, ale jeho správnost v podstatě potvrdil i srážkově zcela netypický průběh letošního roku. Když z pochopitelných důvodů nebudeme brát jako měřítko výši vodní hladiny v letošním srpnu, kdy byla celá lokalita zalita vodou, je i z dnešního pohledu na obě louky patrno, že nejvíce se na vodním režimu projevuje kolísání hladiny v řece Vltavě a tím návazně i ve štěrkovém kolektoru, který tvoří převážnou část podloží Podskalské a Poříčské louky. Kolísání vody je patrné i vizuelně a je zřejmé, že výše hladiny v řece má větší vliv na vodní režim lokality, než místní odvodnění, která se neprojevují vůbec. Na zásobení kořenového systému dubů vodou bude mít i v dalších letech zřejmě největší vliv stav vody ve Vltavě v závislosti na množství srážek. Navíc závlahový systém, se kterým je počítáno, může vyrovnat vodní bilanci i v případě přísušku, byť se dnes jeví tato možnost jako velmi nepravděpodobná. Je nutno navíc počítat i s faktem, že hřiště je budováno v místě bývalého rybníka. Nejde zde tedy v žádném případě o původní, neporušenou přírodu a biotop,jak je uváděno v argumentech občanských sdružení a posudku ČVUT. Přirozenější část biotopu, svým druhovým složením přírodě bližší,byla vytvořena v době, kdy péče o lokalitu, včetně kosení luk a údržbu melioračních příkopů a stok byla naprosto zanedbávána. Tato část, včetně části tzv. žluťuchové louky, není záměrem hřiště nijak zasažena. K vytvoření herní plochy je využito pouze té části Podskalské a Poříčské louky, která je již delší dobu využívána současným vlastníkem jako,louka kulturní.

Jak uvádí ve svém posudku zpracovatel plánu ÚSES Ing. Popela, nedojde stavbou hřiště k poškození nebo zničení žádné skladebné části územního systému ekologické stability.

Občanská sdružení i některé posudky argumentují střídavě zachovalou, neporušenou přírodou a střídavě možností , že bude nenávratně zničen unikátní park vytvořený lidskou rukou, přičemž argumenty obojího druhu často vyznívají účelově. Zdejší orgán ochrany přírody nijak nesnižuje význam takto vytvořené části krajiny vysoce estetické i přírodní hodnoty. Považujeme však za neadekvátní tvrzení, že různě zelené plochy v parku, nízké terénní vlny, případně malé vodní plochy, mohou mít zásadní vliv na krajinný ráz místa, které je z přírodního hlediska charakteristické zejména skupinami vzrostlých dřevin a rozsáhlými vodními plochami v okolí. Kromě jiného jsou v těsné blízkosti luk sádky, o jejichž existenci nepadlo v celém řízení ani slovo, byť jejich plocha těsně navazuje na zájmovou lokalitu.

Kromě biologického hodnocen í se také žádný posudek nezabýval stavem lokality za éry fungování dostihové dráhy. Chybí tak vyhodnocení, jak byly ovlivněny podmínky zvláště chráněných druhů a jaké bylo druhové složení porostů v době, kdy se na téže lokalitě pohybovalo větší množství lidí, kdy stála tribuna a dostihová dráha, volně se parkovalo na louce a krásu parku dotvářely nepůvodní pámelníkové ploty. Orgán ochrany přírody může pouze vyslovit politování, že se enormní zájem o krajinný ráz místa a problematiku druhové ochrany živočichů a rostlin neprojevil na téže lokalitě již v dřívějších letech. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na invenstorem zamýšlený rozsah terénních úprav souvisejících se stavbou golfového hřiště, jeví se argumentace občanských sdružení účelovou.

Další častý argument se týká možnosti narušení ochranných pásem památných stromů a možného negativního vlivu hnojení a použití pesticidů. Na ochranná pásma památných stromů je pamatováno v druhé, upravené verzi master planu. Záměrem investora není zlikvidovat vzrostlé stromy, neboť tvoří charakteristickou součást lokality a značnou měrou se podílejí i na její atraktivitě pro daný účel.

Návrh hnojení a použití pesticidů i dalších opatření souvisejících s provozem hřiště které investor předložil, jdou dle našeho názoru nad rámec námi projednávaného správního řízení. Soubor těchto opatření by však měl být projednán v rámci správních řízení navazujících.Zdejší správní orgán je toho názoru, že v řízení, ve kterém se rozhoduje zda lze stavbu v zájmovém území umístit, není možno současně řešit i věci související s provozem této stavby. Pokud vyslovujeme v tomto rozhodnutí souhlas s umístěním stavby dle ust.§ 12 zákona, počítáme samozřejmě i s existencí dalších správních řízení, které ve věci povede příslušný stavební úřad, pro který je orgán ochrany přírody dotčeným orgánem státní správy. Znovu opakujeme, že orgán ochrany přírody nemůže ve svém rozhodnutí řešit věci, které mu nepřísluší a které spadají do kompetence stavebního úřadu a stavebního zákona.

Podmínkami, stanovenými v tomto rozhodnutí i výše uvedeným rozhodnutím MŽP ČR v Praze ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, je reagováno na převážnou část připomínek odborného orgánu ochrany přírody( AOPAK ČR, středisko České Budějovice) Připomínky k provozu hřiště nebude zdejší správní orgán v tomto rozhodnutí řešit. Viz výše uvedené.

Připomínky Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích jsou ve své podstatě velmi podobné s podmínkami občanských sdružení a vyjadřují se zejména k dotčení krajinného rázu. Zdejší orgán ochrany přírody však musí poukázat na skutečnost, že Státní památkový ústav není účastníkem řízení ani dotčeným orgánem státní správy. Je nám pochopitelně známo, že existuje záměr vyhlásit památkovou bonu, která by zahrnovala i Podskalskou a Poříčskou louku, ale tento záměr nebyl realizován. Argument změněných pohledů ze zámku nelze brát příliš v úvahu. Z pater přístupných veřejnosti brání většímu rozhledu na obě louky vzrostlé stromy. Patra výše umístěná zase nejsou veřejnosti přístupná. Ostatně i nejvýraznější prvky, tedy vodní a pískové plochy, nejsou nijak velké a lze je umístit v konečném řešení tak, že ani tento pohled nebude nijak narušen.

Závěrem lze shrnout, že pro tuto fázi projednávání záměru vybudovat na Podskalské a Poříčské louce golfové hřiště, považuje zdejší správní orgán podklady a odborné posudky za dostačující pro rozhodnutí ve věci. Rovněž podmínky stanovené tímto rozhodnutím a výše citovaným rozhodnutím MŽP ČR v Praze považuje za dostatečné k tomu, aby byla zajištěna ochrana krajinného rázu ve smyslu ust. §12 zákona i další zájmy ochrany přírody.

Na základě všech výše uvedených skutečností, rozhodl orgán ochrany přírody Okresního úřadu České Budějovice, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II, se sídlem v Českých Budějovicích, a to do 15 dnů od jeho doručení, podáním učiněným u referátu životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice.

Vladislav Heřmanský
Pověřený vedením R ŽP OkÚ České Budějovicenahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz