Sdružení Calla
  Dnes je 17. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Vyjádření k řízení

Okresní úřad České Budějovice
Referát životního prostředí
Mánesova 3
České Budějovice
371 03

V Českých Budějovicích dne 29. 1. 2001

Věc: Vyjádření k řízení dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ke stavbě v k.ú. Hluboká nad Vltavou" Golfové hřiště s 18 ti jamkami v lokalitě Podskalská a Poříčská louka"

Ve smyslu ust. ods. 3 §70 zákona č. 114/1992 Sb., po předchozím splnění zákonných podmínek dle ust. ods. 2 §70 cit. zákona a v souladu s § 33 zákona č. 71/1967 Sb., zasíláme vyjádření k řízení dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. k umístění stavby "Golfové hřiště s 18-ti jamkami v lokalitě Podskalská a Poříčská louka".

Považujeme za nadbytečné opakovat jednotlivé aspekty vedoucí nás k závěru, že pro předmětnou lokalitu Podskalská a Poříčská louka je navrhované využití neakceptovatelné. Tím ale nevylučujeme podporu alternativnímu umístění golfového hřiště v k.ú. Hluboká nad Vltavou na lokalitě, kde by nedošlo k narušení krajinného rázu a trvalé zatravnění by posílilo ekologicko stabilizační funkci území. Takto charakterizovaným územím by mohla být např. oblast okolo dvora Vondrov, ovšem za předpokladu, že orgány ochrany přírody i město budou investiční záměr posuzovat z hlediska veřejného zájmu a ne především jako cílené a předem připravené využití konkrétních pozemků pro konkrétního investora.

Při formování našeho vyjádření vycházíme proto z hlediska správního řízení především z rozhodnutí referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Českých Budějovicích č.j. RR 837/00-334-Ze ze dne 12.12.2000, kterým se ruší rozhodnutí Městského úřadu Hluboká nad Vltavou ze dne 15.9.2000 čj. 548/5/99/Sm-328 a z rozhodnutí ministra životního prostředí čj. M/100686/00, SRK/626/P-1038/00 a stanoviska České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice čj. 2/OP/451/01B78 ze dne 16.1.2001. Zde musíme ovšem konstatovat, že již podklady uváděné správním orgánem na oznámení o zahájení řízení ze dne 13.12.2000 a charakterizované jako "veškeré podkladové materiály, ze kterých bude správní orgán vycházet", jsou nedostatečné právě z důvodu obnoveného řízení a nerespektují požadavky na úplnost, aktuálnost a obsahovou stránku předkládané dokumentace dle výše uvedených rozhodnutí správních orgánů.

Opomeneme-li "návaznost" vydaného odvolacího rozhodnutí referátu regionálního rozvoje čj. RR 837/00-334-Ze ze dne 12.12.2000 a zahájení řízení dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 13.12.2000, pak nelze opomenout řízení a stanoviska RŽP k tzv. devíti jamkovému hřišti, zejména pak stanovisko čj. RŽP 9906-1/2000-246-Za ze dne 6.12.2000, kterým orgán ochrany přírody vyslovuje nejen souhlas se změnou využití území, ale neoprávněně provádí i " výklad k § 70 zákona č. 114/1992 Sb".Tímto postupem došlo nejen k vyloučení občanských sdružení z územního řízení, ale orgán ochrany přírody předřadil zájmy investora před zájmy veřejnými, v tomto případě zájmy ochrany přírody a krajiny, neboť pro vydání svého stanoviska nejen, že nevyužil odborného posouzení AOPAK České Budějovice, ale svým stanoviskem ze dne 7.11.2000 čj.9906/2000-200 Sí, nepřímo naznačil investorovi cestu, jak se vyhnout případným správním řízením z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.

Po stránce odborné a věcné vycházíme ze stanoviska Ing. Salašové ze dne 17.6.1999, které je součástí Biologického hodnocení, ze všech vyjádření Českého památkového ústavu a Agentury ochrany přírody a krajiny České Budějovice vydaných k věci v průběhu roku 1999 - 2000 a posouzení vlivu stavby golfového hřiště na krajinný ráz zpracovaný ČVUT Praha, duben 2000 , jakož i aktualizace tohoto posouzení ve vztahu ke "změně" zadání z 28.1.2001. Změnou uspořádání hracích drah a vypuštění nových výsadeb nedochází oproti původnímu návrhu sice ke střetům s památnými stromy a jejich ochrannými pásmy, což lze kvalifikovat jako slabý zásah do přírodních hodnot krajinného rázu, avšak ke snížení významu kulturní dominanty a se silným zásahem do hodnot kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu dojde. Stejně tak nový návrh nepotlačuje silný zásah do estetických a harmonických vztahů v krajině.

Z těchto důvodů nesouhlasíme s umístěním stavby golfového hřiště do lokality Podskalská a Poříčská louka dle předložené situace, neboť její realizací by došlo ke snížení a změně krajinného rázu dle ust. § 12 zák. č. 114/1992 Sb.

V souladu s ust. dost. 2 §32 a dost. 1 § 33 tohoto zákona č. 71/1967 Sb. předkládáme Posouzení návrhu zpracovaného ČVUT Praha , autorem Doc. Ing. Arch. Ivanem Vorlem,CSc z dubna 2000 a ledna 2001 jako podkladový materiál pro správní řízení . Zároveň žádáme respektovat ust. ods.2 § 33 cit. zákona a předložit podklady rozhodnutí k vyjádření Požadujeme, aby správní orgán respektoval stanoviska odborných organizací Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích a Agentury ochrany přírody a krajiny České Budějovice vydaná v této věci. V této souvislosti požadujeme rovněž akceptovat stanovisko ČIŽP oblastního inspektorátu České Budějovice, oddělení ochrany přírody, ze dne 16.1.2001.

Za Sdružení CALLA Vladimír Molek

Příloha:

Na vědomí:
  • Sdružení Jihočeské matky
  • Sdružení DUHA
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České Budějovice
  • Státní památkový ústav České Budějovice
  • Česká inspekce životního prostředí, obl. inspektorát České Budějovice

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz