Sdružení Calla
  Dnes je 30. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu v Českých Budějovicích ve věci umístění golfového hřiště s 18 jamkami v lokalitě Podskalská a Poříčská louka, v k.ú. Hluboká nad Vltavou.

 Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy II
Jeronýmova 1
České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 7. 1. 2003
Prostřednictvím

Magistrátu města České Budějovice
 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu v Českých Budějovicích č.j. RŽP 10027/02-246-Za, doručeného dne 30. 12. 2002, ve věci umístění golfového hřiště s 18 jamkami ve smyslu ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v lokalitě Podskalská a Poříčská louka , v k.ú. Hluboká nad Vltavou


Dne 9.12.2002 vydal Referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice, jako orgán státní správy ochrany přírody dle § 77 zák. č. 114/1992 Sb. souhlas k umístění 18 jamkového golfového hřiště v lokalitě Podskalská a Poříčská louka.

Proti tomuto rozhodnutí podáváme dle ust.ods. 2 § 54 a § 53 zákona č. 71/1967 Sb. v zákonné lhůtě ( vzhledem k tomu, že nelze aplikovat poučení o odvolání z napadeného rozhodnutí s ohledem na ukončení činnosti okresních úřadů, podáváme odvolání prostřednictvím nového nástupního prvoinstančního orgánu ochrany přírody)

ODVOLÁNÍ

Navrhujeme, aby napadené rozhodnutí bylo postupem dle § 59 ods. 3 zák. č. 71/1967 Sb. zrušeno a to zejména z těchto důvodů:

Ze strany MŽP nebylo dosud ukončeno řízení dle ust. § 61 ods. 1 zák.č.71/1967 Sb. o podaném rozkladu proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí o udělení výjimky podle ust. § 56 ods.1 zák. č. 114/1992 Sb. č.j.MŽP 19202/02-OOP/5079/02/Ř26 ze dne 1.8.2002. Rozklad byl podán dne 21.8. 2002 Mgr. Pavlem Douchou, obecním zmocněncem OS Děti Země a CALLA. (viz.příloha)

  • Nebylo ukončeno šetření veřejného ochránce práv ve věci podnětu občanského sdružení Ekologický právní servis týkajícího se realizace záměru golfového hřiště v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Ze závěrečné zprávy k věci, vydané dne 2.9.2002 je však zřejmé, že došlo ze strany správních orgánů vedoucích příslušná řízení k pochybení. Tento postup je v rozporu se základními principy demokratického právního státu a navádí k účelovému obcházení zákona. (viz.příloha)
  • Dne 6.2.2002 vydal referát životního prostředí pod č.j.443/2002-246-Vot. Vyjádření ke stavbě 18 jamkového golfového hřiště pro územní řízení vedené stavebním úřadem Hluboká nad Vltavou. O skutečnosti, že toto řízení bylo zahájeno či ukončeno správním rozhodnutím nebylo OS dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. informováno, avšak dne 27.12.2002 svým rozhodnutím čj. 4728/1/02/Sm. odepřel stavební úřad poskytnout informaci OS Ekologický právní servis o tomto územním řízení. Nicméně správní orgán ochrany přírody rozhodující v té době o stavbě 18 jamkového hřiště dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. byl o této skutečnosti obeznámen a zatajil ji nejen v šetření veřejného ochránce práv, ale i v odvolacím řízení vedeném Ministerstvem životního prostředí , odborem výkonu státní správy III Plzeň proti rozhodnutí Okresního úřadu, referátu životního prostředí č.j.RŽP 8451-1/2001-246-Za ze dne 11.12.2001.tento způsob vedení územního řízení bez účasti dalších účastníků řízení za souhlasu orgánu ochrany přírody je totožný se způsobem obejití zákonu č. 114/1992 Sb .při výstavbě 9 jamkového hřiště.
  • Přesto, že v tomto případě, na rozdíl od předchozích třech vydaných správních rozhodnutí, akceptuje správní orgán ust. §59 odst.3 zákona č. 71/1967 Sb.,o závaznosti právního názoru odvolacího orgánu a formuluje podmínky v duchu závěrů rozhodnutí OVS III Plzeň č.j.520/479/02, neuplatňuje tento postup i v případě vztahu tohoto rozhodnutí k právním názorům vyslovených v rozhodnutí MŽP ze dne 27.8.2001 č.j.510/1098/01-O 62/2001 a to zejména z důvodu, že v těchto názorech se nic podstatného nezměnilo. Na druhé straně je zavádějící a dle našeho názoru nepřípustné, doslovné přejímání podmínek odvolacího řízení bez toho, že by v rozhodnutí tyto podmínky správní orgán dostatečně objasnil.
  • Správní orgán sice uvádí, že vzal na vědomí všechny předložené posudky, avšak opírá se opět o biologické hodnocení, na jehož nedostatky upozornil odvolací orgán na str. 5 a nadále ignoruje v rozporu s § 32 a § 34 zák. č.71/1967 Sb. ostatní posudky, zejména pak speciálně zpracované posouzení dopadu na krajinný ráz zpracovaný ČVUT Praha. Účastníkům řízení není známo, že by biologické hodnocení bylo v tomto smyslu doplněno či přepracováno, kromě tendenčního stanoviska k posudku Rndr. Boženy Šeré, který nebyl z jiné strany napaden a jehož závěry akceptujeme.
  • Uvedením podmínky týkající se výstavby 18 jamkového golfového hřiště bez dalšího zázemí nezbytného pro provoz tohoto typu sportoviště sice správní orgán vychází vstříc zadavateli, který nadále odmítá začlenit tyto stavby do zadání a ospravedlňuje zdůvodnění takto vydaný souhlasu dle § 12, avšak vyhýbá se další zodpovědnosti v následných správních řízení i kontrolní činnosti, ke které se mimo jiné tento orgán ochrany přírody zavázal např. při aplikaci herbicidů a hnojení a jejíž naplnění je i ve vztahu k reorganizaci státní správy nereálné .
  • Správní orgán přehlíží při své rozhodovací činnosti prvoinstanční rozhodnutí stavebního úřadu Hluboká nad Vltavou km 9 jamkovému hřišti a pozemkovým úpravám i když se v některých případech jedná o totožné pozemky.
  • Výhrady máme k polemice o vodním režimu na lokalitě, neboť ve vztahu k zabezpečení ochrany památných stromů není rozhodující občasné zamokření, které vyplývá nejen ze skutečnosti, že se jedná o bývalý rybník, ale vychází i z jarní a podzimní manipulace vodní hladinou sousední rybniční soustavy a rizikovost záplavového území. S touto skutečností se předmětné dřeviny dokáží a desetiletí již dokazují vyrovnat. Závažné nebezpečí představuje naopak odvodnění pozemku znamenající mimo jiné likvidaci a degradaci rozsáhlých ploch travního porostu představující nejen ochranu kořenového systému, ale i biotop chráněných druhů entomofauny a přes skutečnost, že se jedná o kulturní louky, likvidaci tohoto ekosystému. O dopadu takto realizovaných " místních meliorací" i v ochranném pásmu památných stromů se měli možnost přesvědčit i účastníci místního šetření svolaného v rámci odvolacího řízení dne 6.6.2002.

Závěrem musíme opět zdůraznit výsledky odvolacího řízení vedeného OVSSIII Plzeň, kdy tento orgán ochrany přírody na str.5 svého rozhodnutí upozorňuje na rizikovost při zakládání golfových hřišť´, cit." zakládání golfových hřišť na přirozených loukách v krajině, jejíž společenské hodnoty udává nenarušená příroda, je z hlediska ochrany veřejného zájmu negativní až destrukční. Příroda je v takových případech měněna na umělý útvar se sníženou biodiversitou a ekologickou stabilitou, zvyšuje se její entropická zátěž a krajina přichází o prostor, umožňující obecné užívání přírody." Přesto, že v případě golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou nedošlo k obvyklým modelacím terénu a výstavbě zázemí a dalším krajinářským úpravám, které investor v prvotních zadáních uvažoval, a to i díky tlaku a iniciativě občanských sdružení a odborných organizací , nelze do budoucna toto vyloučit. Není vinou občanských sdružení, že povolovací řízení nebylo dosud ukončeno. Tyto možnosti měl orgán státní správy hájící zájmy ochrany přírody již několikrát, avšak z důvodu nekonfliktnosti se vyhýbal přímým střetům s investorem. V této fázi již nejde pouze o posouzení vhodnosti či nevhodnosti umístění stavby dle zákona č. 114/1992 Sb., ale i o dodržování zákonnosti a důvěru v orgány státní správy, což průběh a vývoj řízení při povolování této stavby vážně zpochybňuje.

 


Za Sdružení CALLA
Vladimír Molek


nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz