Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Stížnost na postup pracovníků Referátu regionálního rozvoje ve věci přezkoumání územního rozhodnutí o využití území pro účel Devítijamkové golfové hřiště Hluboká nad Vltavou

Krajský úřad – Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice


V Táboře dne 15. listopadu 2001

Stížnost na postup pracovníků Referátu regionálního rozvoje ve věci přezkoumání územního rozhodnutí o využití území pro účel Devítijamkové golfové hřiště Hluboká nad Vltavou ze dne 4.1. 2001 (č.j.: 4331/4/00/Sm-328) a územního rozhodnutí o využití území pro účel Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou ze dne 9.8. 2000 (č.j.:2639/2/00/Sm-328).

Dne 27. 6. 2001 podalo Sdružení pro záchranu prostředí Calla se sídlem Fráni Šrámka 35 České Budějovice ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích Žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení. Předmětem této žádosti je územního rozhodnutí o využití území pro účel Devítijamkové golfové hřiště Hluboká nad Vltavou ze dne 4.1. 2001 (č.j.: 4331/4/00/Sm-328) a územního rozhodnutí o využití území pro účel Terénní úpravy Podskalská a Poříčská louka Hluboká nad Vltavou ze dne 9.8. 2000 (č.j.:2639/2/00/Sm-328). Žádost je formulovaná jako podnět pro přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení dle § 65 a násl. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

Tato žádost byla Krajským úřadem k 10. 9. 2001 (tedy takřka po dvou a půl měsících!) postoupena k přímému vyřízení Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu České Budějovice. Ačkoliv od té doby uplynuly takřka další dva měsíce, nebyla žádost Okresním úřadem dosud meritorně vyřízena. Dle sdělení Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ze dne 16.10. 2001 (č.j.: RR 684/01-Hod-334-VÚP) provedl tento orgán pouze jediný úkon v rámci předběžného šetření – zjistil, že spisový materiál k věci byl stavební úřadem v Hluboké nad Vltavou postoupen Referátu životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice. Referát regionálního rozvoje dále sděluje, že v šetření žádosti Sdružení Calla bude pokračovat až po postoupení spisového materiálu referátem životního prostředí.

Na základě tohoto sdělení jsem dne 31. 10. 2001 jako právní zástupce Sdružení Calla navštívil spolu s p. Vladimírem Molkem odpovědného pracovníka referátu regionálního rozvoje Ing. Hodinu, za účelem zjištění bližších informací o dalším postupu referátu ve věci. Ing. Hodina nám sdělil, že opravdu nehodlá podnikat do doby postoupení spisu referátem životního prostředí ve věci žádné další kroky, a to přesto, že jsme mu sdělili, že tento postup pokládáme za nezákonný a upozornili jsme ho na to, že na základě napadených rozhodnutí probíhají terénní práce, kde mohou způsobit značnou ekologickou újmu.

Ačkoliv se na vyřízení podnětu Sdružení Calla nevztahují lhůty pro vydání správního rozhodnutí uvedené v § 49 zákona o správním řízení, musí orgán, který takový podnět obdrží, postupovat v souladu se zásadami správního řízení, jež jsou zakotveny v § 3 tohoto zákona.

V jeho odstavci 3. se říká, že: "Správní orgány jsou povinny svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů." Jsem toho názoru, že je-li spis potřebný k vyřízení žádosti Sdružení Calla k dispozici u stejné instituce, pouze jiného referátu, který se navíc nachází ve stejné budově, nelze jednání Ing. Hodiny označit jinak, než jako zbytečné průtahy.

V dalších odstavcích § 3 zákona o správním řízení se říká, že cit.: "Správní orgány jsou povinny postupovat v řízení v úzké součinnosti s občany a organizacemi" a "...postupují v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy.
Jsou povinny chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací ...". Považuji za porušení těchto ustanovení jednání referátu regionálního rozvoje, když se podnětu občanského sdružení, který upozorňuje na nezákonnost rozhodnutí, jež může v důsledku přinést značnou újmu ekologickou i materiální, staví takto liknavě.

Na základě uvedeného nadřízenému orgánu navrhuji, aby urychleně zjednal ve věci nápravu a případně využil analogii k ust. § 50 zákona o správním řízení. Vyřízení této stížnosti očekávám ve smyslu ust. § 6 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

S pozdravemMgr. Pavel Doucha
Ekologický právní servis Tábor
Kostnická 1324
390 01 TáborNa vědomí:
Sdružení pro záchranu prostředí Calla, Fráni Šrámka 35, České Budějovice,
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Jeronýmova 1, České Budějovice,
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, oddělení ochrany přírody, Žižkova 1, České Budějovice,
přednostka Okresního úřadu v českých Budějovicích JUDr. Renata Frelichová, Mánesova 3, České Budějovice.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz