Sdružení Calla
  Dnes je 2. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Rozhodnutí rozkladové komise MŽP

MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŔEDÍ
Č.j.:M/100686/00
SRK/626/P-1038/00

Rozhodnutí:

Po přešetření podnětu občanského sdružení Jihočeské matky, se sídlem Česká 13,370 01 České Budějovice, a občanského sdružení CALLA-Sdružení pro záchranu prostředí, se sídlem Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice, k přezkoumání rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy II, ze dne 26.6.2000,č.j. 810/316/2000-Br-O 15/2000, mimi odvolací řízení, jsem na základě návrhu zvláštní (rozkladové) komise ustavené v souladu s ustanovením § 65 odst. 1, resp. § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), rozhodl
takto:

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy II, ze dne 26.6.2000, č.j. 810/316/2000- Br-O 15/2000, m ě n í m podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu tak, že jeho výrok zní: "Rozhodnutí Okresního úřadu České Budějiovce, referátu životního životního prostředí, ze dne 15.12.1999, č.j. RŽP 9843- 1/99-246, se podle ustanovení § 59 odst. 3 ruší a věc se vrací tomuto správnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí."

Odůvodnění:

Okresní úřad v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne 15.12.1999, č.j. RŽP 9843-1/99-246, podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyslovil souhlas k umístění stavby golfového hřiště s 18 jamkami v lokalitě Podskalské a Poříčské louky v k.ú. Hluboká nad Vltavou. Současně ve smyslu ustanovení § 66 zákona stanovil podmínky pro umístění stavby, zpracování projektové dokumentace a provádění vlastních stavebních prací a provozování hřiště. Kromě toho také zdůraznil, že vzhladem k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin je nutno v předstihu před vlastními pracemi požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení výjímky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin ve smyslu ustanovení § 48, § 49 a § 50 zákona

Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení občanské sdružení CALLA- Sdružení pro záchranu prostředí a občanské sdružení Jihočeské matky včas odvolali. Poukazují zejména na to, že podmínky stanovené v rozhodnutí svědčí o nedostatečně zpracovaném projektu jakožto výchozím podkladu pro biologické hodnocení a prakticky znamenají nereálnost výstavby golfového hřiště. Požadují, aby v rámci programu péče o krajinu byla v předmětné lokalitě realizována ekologicky a krajinářsky optimální varianta.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále jen "ministerstvo"), rozhodnutím ze dne 26.6.2000, č.j. 810/316/2000-Br-O 15/2000, změnilo výrok prvostupňového správního rozhodnutí tak, že podle ustanovení § 66 zákona nově formulovalo podmínky k umístění stavby a proovzování golfového hřiště takto:

  1. Hrací dráhy budou vedeny tak, aby nekolidoval s existujícími solitery, skupinami stromů a souvislými porosty (lesíky). V případě památných stromů (§ 46 zákona) nebudou hrací dráhy vedeny v menší vzdálenosti než 5 metrů od hranic jejich pásem.
  2. V souladu se závěry biologického hodnocení zpracovaného Biologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude z návrhu vypuštěno uvažované využití žluťuchové louky, tedy květnaté louky s výskytem prstnatce májového, ležící v západní části Poříčské louky.
  3. Pískové překážky (bunkry) a vodní překážky (jezírka) budou umístěny mimo hlavvní pohledové osy zámku Hluboká.
  4. Do prostoru Podskalské a Poříčské louky nebudou umísťovány žádné nové stavby (budovy klubu, provozní objekty, parkoviště apod.) narušující volné prostory klidných lučních partií v kontrastu s vysokými kulisami stromových skupin a soliterů nebo opticky narušující komponované průhledy na okolní architektonické dominanty.
  5. Odvodnění systematickou drenáží bude řešeno v prostorech odpadlišť a jamkovišť a v nutných případech v prostorech hracích drah a to tak. aby drenážní vody nebyly odváděny přímo na lokalitu Poříčské a Podskalské louky.
  6. Zdrojem závlahové vody nebude podzemní voda čerpaná z prostoru Podskalské a Poříčské louky.
  7. Rozvody závlahové vody a elektřiny budou řešeny podpovrchově, přičemž výkopy pro jejich uložení budou trasovány tak, aby nedošlo k poškození kořenových szstémů stávající stromové zeleně.
  8. Investor, resp. provozovatel golfového hřiště, bude zajišťovat péči o mimolesní zeleň nacházející se na ploše golfového hřiště, a to na základě podrobného plánu péče odsouhlaseného příslušným orgánem ochrany přírody. Součástí plánu bude i návrh dlouhodobé perspektivity ochrany stávajících skupin stromů a soliterů vycházejících z původního záměru rozvržení parku. V plánu je nutno uvažovat s likvidací sklizené biomasy mimo lokalitu Poříčské a Podskalské louky.
  9. Investor, resp. provozovatel golfového hřiště, zabezpečí monitoring stavu a kvality podzemních vod z hlediska výšky hladiny, obsahu živin v průsakových vodách a reziduí chemických přípravků použitých ke hnojení a chemické údržbě a ochraně trávních porostů golfového hřiště
  10. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny všechny vpředu uvedené zájmové plochy a s jejich lokalizací a průběhem budou seznámeni všichni dodavatelé prací.

Dále ve výroku stanovilo, že návrh monitoringu, plán péče o zeleň a koordinační situace zpracovaná v měřítku 1 : 2000 se zákresem existujících chráněných stromů, skupin a ostatní zeleně, vodotečí, stávající cestní sítě, hracích drah včetně jejich jednotlivých prvků a rozvodů vody a elektřiny budou nedílnou součástí projektové dokumentace k povolení stavby a dokumentace bude v předstihu před zahájením stavebního řízení předložena RŽP OkÚ v Českých Budějovicích k posouzení.

V odůvodnění svého rozhodnutí ministersvo vyslovilo názor, že žádný z odborných posudků, které byly podkladem rozhodnutí (tj. zejm. "Biologické hodnocení" zpracované Jihočeskou univerzitou a "Posouzení krajinného rázu" zpracované Ústavem urbanizmu fakulty architektury ČVUT), umístění golfového hřiště do předmětné lokality jednoznačně nevylučuje. Zdůrazňuje, že podmínky stanovené v prvostupňovém rozhodnutí však neodpovídají ustanovení § 66 zákona. Proto zásadně přepracovalo znění podmínek, aby odpovídalo zákonu, závěrům odborníkům podílejících se na zpracování biologického a komplexního hodnocení a aby nezasahovalo do kompetencí jiných správních orgánů. Ministerstvo je toho názoru, že uložit investorovi přepracovat návrh, aniž by byly určeny limitující podmínky, by mohlo vést k tomu, že by investor zvolil takový způsob řešení, který by opět nevyhověl požadavkům na zákonem stanovenou úroveň ochrany zájmů přírody v dané lokalitě.

Dopisem ze dne 7.7.2000 a ze dbe 20.7.2000 podala občanská sdružení CALLA-Sdružení pro záchranu prostředí (dále jen "občanské sdružení CALLA") a Jihočeské matky podnět k přezkoumání citovaného rozhodnutí ministerstva mimo odvolací řízení.

Občanské sdružení CALLA v podnětu mj. namítá, že odvolací správní orgán neakceptoval nejen odborná stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny, středisko České Budějovice, a Památkového ústavu v Českých Budějiovicích, ale nebral v potaz ani nezávislý posudek Ústavu urbanizmu fakulty architektury ČVUT v Praze. Je toho názoru, že odvolací správní orgán svým rozhodnutím nezaujal stanovisko orgánu státní správy, nýbrž stanovil investorovi podmínky, respektive mu pomohl vytvořit "nový projekt", což mu zákon neukládá, ani neumožňuje. V podnětu se občanské sdružení CALLA dovolává stanoviska zpracovatele hodnocení vlivu předmětné stavby na krajinný ráz doc.Ing.arch. Ivana Vorla, CSc., které přikládá. V tomto stanovisku se mj. uvádí, že dokumentace předložená investorem k územnímu řízení neposkytuje dostatečné informace o záměru výstavby a neodpovídá běžnému standardu dokumentace pro územní řízení. Upozorňuje na skutečnost, že při rozhodování podle § 12 zákona není žádná potřebná dokumentace požadována, a tudíž není dleč eho podmínky stanovit. Konstatuje, že odvolací orgán se tak dostává do polohy vlastní tvorby, což mu zákon neumožňuje. Napadá zejména podmínku č.4 a 5 druhostupňového rozhodnutí a shrnuje, že podmínky stanovené odvolacím orgánem na jedné straně překračující jeho pravomoc, neboť řeší otázky, které nejsou součástí dokumentace, a na druhé straně dostatečně nestanovuje podmínky, které by zajišťovaly zájmy ochrany přírody chráněné zákonem

Občanské sdružení Jihočeské matky v podnětu (nazvaném rozklad) namítá zejména, že stanovené podmínky jsou prakticky nerealizovatelné, neboť předložený projekt je v mnoha ohledech s těmito podmínkami v rozporu a že dodržování podmínek je nekontrolovatelné. Je toho názoru, že byly nedostatečně zohledněny námitky odborných pracovišť ochrany přírody a ochrany kulturního dědictví a vyslovuje obavu, že po vydání územního rozhodnutí už správní orgány nebudou schopny kontrolovat, zda jimi stanovené podmínky jsou dodržovány.

Podnět byl předložen k posouzení mé zvláštní (rozkladové) komisi. Na podkladě jejího návrhu jsem dospěl k závěru, že v daném případě je třeba podnětem napadené rozhodnutí změnit, neboť bylo vydáno v rozporu se zákonem.

Porušení zákona spatřuji především v tom, že odvolací správní orgán svým rozhodnutím zásadně změnil podmínky udělého souhlasu, čímž omezil účastníky řízení v jejich právu vyjádřit se věci, které zakotvuje ustanovení § 33 správního řádu. Obsahem tohoto zákonného oprávnění je možnost vyjáddřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjišťení, popřípadě navrhnout doplnění.Na tomto právu byli účastníci zkráceni, nemohli využít řádného opravného prostředku a byli tak postaveni do situace, že mohli dát toliko ponět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, v jehož rámci je však možno přezkoumat toliko zákonnost rozhodnutí, tedy stránku právní, nikoli však věcnou.

Kromě toho je nesporné, že správní orgán 2. stupně v rozporu s ustanovením § 3 odst.4, § 32 odst. 1, § 34 a 46 správního řádu nevycházel z přesně a úplně zjištěného a skutkového stavu, neboť podmínky, které svým rozhodnutím pro realizeci stavby stanovil, jsou v mnoha ohledech nejasné a neurčité. Z rozhodnutí není ani zřejmé, ke kterým konkrétním pozemkům se podmínky vztahují. V tomto smyslu je třeba přisvědčit námitkám podnětu, že stanovené podmínky na jedné straně nedostatečně zajišťují zákonné zájmy ochrany přírody a na straně druhé některé z nich zcela nadbytečně řeší i otázky, které překračují předmět řízení v dané věci. Rovněž tak je důvodná i námitka, že podmínky souhlasu se stavbou nelze stanovit, aniž by byla předložena nezbytná dokumentace.

Obavy občanského sdružení Jihočeské matky týkající se nerealizovatelnosti či nekontrolovatelnosti podmínek stanovených v rozhodnutí o souhlasu se stavbou nesdílím, neboť jsou neodůvoděné. V tomto ohledu má stěženější význam především ustanovení § 126 stavebního zákona, podle něhož, dotýká-li se řízení podle stavebního zákona zájmů chráněných zvláštními předpisy, rozhodne stavební úřad jen v dohodě, popřípadě se souhlasem orgánu státní správy, který chráněné zájmy hájí (dotčený orgán státní správy). Tento orgán je oprávněn svůj souhlas vázat na splnění podmínek stanovených ve svém rozhodnutí v souladu se zvláštním zákonem, tedy v daném případě zákonem o ochraně přírody a krajiny. Nedostatek souhlasu, popř. nerespektování podmínek stanovených orgánem ochrany přírody v jeho rozhodnutí, znemožňuje vydání rozhodnutí podle stavebního zákona.

Ustanovení § 66 odst. 1 stavebního zákona výslovně zakotvuje, že ve stavebním povolení stavební úřad zabezpečí stanovenými podmínkami mj. též dodržení požadavků dotčených orgánů státní správy, především i vyloučení nebo omezení negativních ůčinků stavby a jejího užívání na životní prostředí. Stanovisko orgánu ochrany přírody má pro rozhodování ve všech fázích řízení podle stavebního zákona zásadní význam. Jde o stanovisko "neopomenutelného dotčeného orgánu".

Závěrem shrnuji, že vady napadeného rozhodnutí jsou takového charakteru, že je nelze odstranit jinak než v rámci projednání a rozhodnutí věci na prvním stupni. Při tom bude nezbytné, aby investor v tomto řízení doplnil svoji žádost přesnou specifikací investičního záměru a předložením příslušných podkladových materiálů. Na tomto základě bude pak nepochybně možno nalézt takové řešení, které záměry žadatele uspokojí a přitom bude potřebnou měrou respektovat zájmy ochrany přírody v předmětné lokalitě. Rozhodl jsem proto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (podat rozklad).

V Praze 6.10.2000

RNDr.Miloš Kužvart, ministr životního prostředí

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz