Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Názor občana

Zasláno do redakcí jihočeských listů 7.3.2001

Jaká je podstata sporu o výstavbu golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou?

V poslední době se v tisku objevily články, zabývající se kontraverzním záměrem výstavby golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou. Některé z těchto zpráv jsou značně neobjektivní, nevystihují podrobněji podstatu problému a vyvolávají u širší veřejnosti nutně dojem, že jde o neodůvodněný odpor některých složek ochrany přírody a občanských sdružení bez konkrétních argumentů proti realizaci uvedeného záměru. Pro pochopení problému je nezbytné uvést alespoň velmi stručnou přírodovědnou a krajinářskou charakteristiku tak specifické lokality, jakou je prostor Podskalské a Poříčské louky, kde má být golfové hřiště vybudováno.

Podskalská a Poříčská louka přestavují z přírodovědného a krajinářského hlediska lidskou činností relativně velmi málo dotčenou enklávu s velmi specifickými hydrogeologickými poměry, v nichž se uplatňuje zejména vysoká hladina podzemní vody v prostoru mezi řekou Vltavou a výše položenými rybníky (Munický, Zvolenov), dále pak špatné odtokové poměry území, dané zejména prakticky nulovým spádem území. Tyto poměry způsobují, že pozemky nebylo možné v minulosti zemědělsky intenzivněji využívat. Ve středověku se zde nacházely rybníky, po jejich zrušení bylo provedeno několik víceméně neúspěšných pokusů o odvodnění. Ještě v nedávné minulosti nebyla plocha intenzívně zemědělsky využívána a systém dříve vybudovaných odvodňovacích stok nebyl udržován.

S uvedenou charakteristikou vodního režimu lokality úzce souvisí i ekologická charakteristika, neboť v důsledku vysoké hladiny podzemní vody a relativní nedotčenosti hospodářskou činností se na Podskalské a Poříčské louce zachovaly ekosystémy, vázané na pestrou mozaiku podmáčených luk, mokřadů, rozptýlených ploch porostů dřevin a přilehlých rybníků. Hodnotu ekosystémů potvrzuje i biologické hodnocení, provedené v roce 2000 Jihočeskou univerzitou, při kterém byl zjištěn výskyt několika zvláště chráněných druhů obojživelníků a hmyzu.

V prostoru Podskalské a Poříčské louky se dále nachází 68 exemplářů dubu letního, které zde byly vysazeny při krajinářských úpravách okolí zámku Hluboká v minulých stoletích. Stromy jsou vzhledem ke svému stáří v relativně dobrém zdravotním stavu a kromě značného významu dendrologického a krajinně - estetického jsou významné i jako potenciální biotop zvláště chráněných druhů hmyzu. Stromy jsou v současné době chráněny v kategorii "Památný strom" s příslušnými ochrannými podmínkami, stanovenými zákonem. Uvedené biologické hodnocení považuje výstavbu golfového hřiště za v zásadě možnou při splnění řady omezujících podmínek, z nichž nejdůležitější jsou zachování stávajícího vodního režimu lokality, minimální používání herbicidů a hnojiv, šetrné pročištění vodotečí v určitém období, vymezení ochranných pásem vodotečí a památných stromů a kosení travního porostu mimo hrací dráhy na výšku minimálně 15 cm. Velmi významná je i krajinářská a kulturní charakteristika lokality, neboť se jedná o součást ploch, které byly v minulých stoletích uměle, ale nesmírně citlivě upravovány za účelem optimálního začlenění zámku Hluboká do okolní krajiny.Vytvořená hodnota kompozice krajinných prvků je srovnatelná s hodnotou Lednicko-valtického areálu a každý prvek, necitlivě narušující krajinářský fenomén Podskalské a Poříčské louky s průhledy na zámek Hluboká může tuto hodnotu nevratně poškodit. Z těchto důvodů se k záměru výstavby golfového hřiště na základě předem nespecifikovaných zásahů do kompozice krajinných prvků negativně vyjadřuje i Památkový ústav v Č.Budějovicích.

Záměrem investora je v lokalitě vybudovat 18 jamkové golfové hřiště s mezinárodními parametry a do současné doby předložil zadávací dokumentaci (tedy nikoli prováděcí projekt), která nespecifikuje veškerá technická opatření, potřebná k vybudování golfového hřiště s příslušnými parametry. Je však zcela zřejmé, že nebude možné zajistit velmi přesně specifikované technické požadavky na kvalitu ploch jamkovišť, odpališť a hracích drah při současném stavu silně podmáčené plochy bez zásadních technických opatření, tj.plošného drenážování těchto ploch a odtoku vody mimo plochy. Tento zásah by pochopitelně znamenal vážné narušení nejen stávajících ekosystémů, ale i rychlé odumíraní dubů, které jsou velmi citlivé na změnu vodního režimu a jejichž kořenový systém je přizpůsoben stávající úrovni podzemní vody. Údaje o možném odvodnění ploch jsou v uvedeném materiálu buď zcela zamlženy, nebo podány formou různých dodatků zcela rozporuplně. Dalším problémem je systematické používání velkých dávek hnojiv a pesticidů, které je při provozu golfového hřiště navržených parametrů zcela běžné a které by bylo v rozporu se závěry biologického hodnocení, ochranou podzemních a povrchových vod,ekosystémů a památných stromů. Zpracovatel zadávací dokumentace však dosud neupřesnil druh a množství používaných prostředků, naopak pouze obecně uvádí, že tyto prostředky se budou používat minimálně.

Třetí okruh problémů představuje výstavba obslužných staveb a zařízení, o které se zadávací dokumentace nezmiňuje, nelze si však reálně představit stavbu golfového hřiště s příslušnými parametry bez výstavby kompletního zázemí pro klientelu, jehož součástí bude výstavba budovy golfového klubu, společenských místností, restaurace, sociálního zařízení, parkovišť a přístupových komunikací. Tyto stavby v prostoru nebo na okrajích Podskalské a Poříčské louky by mohly zásadním způsobem narušit spolu s terénními úpravami a výstavbou nových vodních ploch zejména dochovanou jedinečnou kompozici přírodních prvků.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace jasně nespecifikuje všechny zásahy v lokalitě, spojené s budoucí výstavbou golfového hřiště a investor nereaguje na požadavky jejího upřesnění a snaží se úporně záměr výstavby hřiště prosadit, existuje reálná obava, že postupuje způsobem, typickým pro prosazování záměrů, které mohou být svým rozsahem kontraverzní, tj.usiluje o schválení záměru v lokalitě na základě nespecifikovaných zásahů, poté dopracuje projektovou dokumentaci v zamýšleném rozsahu a procesem dodatečných změn projektu a povolení bude záměr realizován v plném rozsahu.

Nedostatečná úroveň zadávací dokumentace k záměru výstavby golfového hřiště byla i hlavním důvodem zrušení původních souhlasných rozhodnutí, vydaných prvoinstančními orgány ke stavbě golfového hřiště Ministerstvem životního prostředí ČR a referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu Č.Budějovice.

K posílení důvěry k investorovi a vlastníkovi pozemků rozhodně nepřispěly některá rozhodnutí a zásahy, které jsou prováděny na ploše Podskalské a Poříčské louky v poslední době. Kromě nesporně záslužné likvidace ploch nepůvodních výsadeb keřů a odstranění zbytků staveb dostihové dráhy byly provedeny některé zásahy, hrubě porušující závěry biologického hodnocení. Městským úřadem v Hluboké nad Vltavou byla na stejné pozemky vydána dvě zcela rozporná územní rozhodnutí, z nichž jedno bylo vydáno na stavbu devítijamkového golfového hřiště se striktní podmínkou neprovádění zemních prácí a respektování ochranných pásem památných stromů, druhé rozhodnutí pak na terénní úpravy za účelem zvýšení výnosu travních porostů, v kterém je povoleno na určitých plochách odtěžení zeminy, položení drenážních vrstev a odvedení vody do hlavního drenážního systému, přičemž některé plochy, navržené pro terénní úpravy zasahují do ochranných pásem památných stromů. Tyto práce jsou v současné době na ploše Poříčské louky prováděny a jsou pozoruhodné nejen tím, že se většinou týkají ploch, určených v zadání stavby pro golfové hřiště pro jamkoviště a odpaliště, ale i tím, že generálním projektantem těchto terénních úprav je společnost MANE-ENGINEERING, která zajišťuje investorskou činnost pro výstavbu golfového hřiště a že tyto plochy byly již v loňském roce vyjmuty ze zemědělského půdního fondu. V rámci terénních úprav byly v rozporu se závěry biologického hodnocení jednorázově pročištěny odvodňovací stoky v zimním období a sedimenty byly nevhodně uloženy na březích vodotečí, kde byly také pokáceny některé dřeviny bez příslušného povolení.

Výše uvedená činnost svědčí o tom, že jde o úpornou snahu prosadit záměr výstavby golfového hřiště za každou cenu a vyloučit ze správních řízení dotčení zájmu ochrany přírody a krajiny. Některá ironická a zlehčující sdělení typu : "Ekologové se obávají, že golfové míčky poškodí stoleté duby" a další zkreslené informace vytváří dojem, že odpůrci stavby golfového hřiště proti záměru vystupují z důvodu zásadní averze proti golfu jako sportu, poškozujícího životního prostředí. Existuje již mnoho golfových hřišť, jejichž výstavba je pro přírodu a krajinu přínosem, neboť pro ně byly využity zemědělské pozemky, z hlediska druhové diverzity a krajinného rázu bezvýznamné a stavba golfového hřiště je pro krajinu spíše přínosem. Z výše uvedené charakteristiky vyplývá, že v případě Podskalské a Poříčské louky se jedná z hlediska ochrany přírody a krajiny a památkové péče o závažnou problematiku a že záměr vybudování golfového hřiště v této lokalitě je značně problematický. Soustavná snaha tyto problémy obcházet, opomíjet a zlehčovat legitimní snahu chránit přírodní, kulturní a historické hodnoty krajiny však nikdy k řešení nepovede.

Ing.Vladimir Šámal, odborný pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny, středisko České Budějovice

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz