Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Podnět k obnově řízení

Městský úřad Hluboká nad Vltavou
stavební úřad
373 41

V Českých Budějovicích dne 8.2.2001

Věc: Podnět k obnově řízení ve věci využití území pro devítijamkové golfové hřiště k.ú. Hluboká nad Hlubokou

V souladu s ust. § 62 a 63 zákona č.71/1967 Sb. o správním řízení, podává Sdružení CALLA podnět k obnově řízení ve věci využití území pro devítijamkové golfové hřiště na pozemcích p.č.1424/1, 1424/19 a 1424/21 v k.ú. Hluboká nad Vltavou.

Na základě žádosti společnosti MANE ENGINEERING s.r.o. ze dne 24.10.2000 zahájil stavební úřad MÚ Hluboká nad Vltavou řízení o využití území pro devítijamkové hřiště pro investora Hluboká Invest a.s.Důvodem žádosti je nové využití území dle schválené ÚPD. V žádosti je uvedeno, že vznik hřiště nebude mít vliv na rozsah travních ploch, které zůstanou zachovány , nedojde ke změně vzhledu prostředí, nebudou prováděny jakékoliv terénní úpravy , nedojde ke změnám odtokových poměrů, nedojde k zásahu do podzemních vod a budou respektována ochranná pásma památných stromů a tzv. žluťuchová louka.

Po předchozím vyžádání stanoviska referátu životního prostředí OkÚ v Českých Budějovicích, který se změnou využití souhlasil vyjádřením č.j.RŽP 9906-1/2000-246 Za ze dne 6.12.2000 . Svým stanoviskem RŽP OkÚ v Českých Budějovicích zároveň oznámil, že v rámci řízení o změně ve využití území nebude zahajovat vlastní správní řízení ve smyslu ust.zák. č. 114/1992 Sb. Z těchto důvodů není proto ani důvod k postupu podle ust. §70 zákona. Na podkladě těchto stanovisek vydal MěÚ Hluboká nad Vltavou pod č.j. 4331/4/00/Sm-328 ze dne 4.1.2001 územní rozhodnutí o využití území na devítijamkové golfové hřiště. V tomto rozhodnutí, které nám správní orgán odmítl poskytnout v duchu podané žádosti dle zák. č. 123/1998 Sb.,jsou stanoveny podmínky , včetně respektování ochranných pásem památných stromů, neprovádění terénních úprav a skrývky ornice. K tomuto řízení se nevyjadřovala odborná organizace Agentura ochrany přírody a krajiny.

V souvislosti s šetřením podnětu Sdružení CALLA ve věci ohrožení památných stromů na Podskalské a Poříčské louce vstoupila ČIŽP do řízení o vlivu stavby 18-ti jamkového hřiště na krajinný ráz, vedeného RŽP OkÚ České Budějovice a dopisem ze dne 16.1.200l uvědomila naše občanské sdružení o vedeném územním řízení pro devítijamkové golfové hřiště.

Na základě těchto informací a s přihlédnutím ke vhodným klimatickým podmínkám, tj. odtání sněhu, jsme provedli dne 6.2.2001 místní šetření na lokalitě Poříčská louka. Zde bylo zjištěno, že kromě údržby melioračních stok, tj. odstraňování sedimentů a jejich ukládání podél břehů, jsou zahájeny práce na budování jamkovišť, tj. je provedena skrývka ornice a vyhloubení. Dále došlo k pokácení dřevin podél melioračních stok a v okrajových partiích remízů. Vzhledem k tomu, že tyto práce jsou v intencích rozsahu zadání 18-ti jamkového hřiště, dospěli jsme k závěru, že tímto postupem je v podstatě realizována první část stavby, jejíž projednání bylo z hlediska postupu správních orgánů a obsahu podkladových materiálů předložených investorem v roce 2000, zastaveno a vráceno k novému projednání.

Z těchto důvodů podáváme v souladu s ust. § 63 zákona č. 71/1967 Sb. žádost o obnovu řízení, neboť jsme přesvědčeni, že územní řízení pro devítijamkové golfové hřiště bylo vedeno v rozporu se zákonem a to zejména proto, že nebylo přihlédnuto ke splnění podmínek rozhodnutí ministra životního prostředí z rozhodnutí o přezkumném řízení a rozhodnutí referátu regionálního rozvoje OkÚ v Českých Budějovicích o odvolacím řízení k územnímu rozhodnutí vydanému pro 18-ti jamkové hřiště v roce 2000. Nesprávným postupem správního orgánu byla dle ods.c,§62 zák. č. 71/1967 Sb. účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení a požadovat dle ust. § 33 tohoto zákona využít k posouzení věci znaleckého posudku, včetně biologického hodnocení a hodnocení krajinného rázu. S ohledem na stávající průběh prací záviselo rozhodnutí rovněž na posouzení předběžné otázky ve vztahu k zájmům chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.

Na vědomí:

  • Česká inspekce životního prostředí. obl. inspektorát České Budějovice, odd. ochrany přírody
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České Budějovice
  • Státní památkový ústav České Budějovice
  • Referát regionálního rozvoje OkÚ v Českých Budějovicích
  • Referát životního prostředí OkÚ v Českých Budějovicích
  • Ministerstvo životního prostředí, odd. chráněných částí přírody
  • Občanské sdružení Jihočeské matky

Za Sdružení CALLA Vladimír Molek

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz