Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Odvolání proti rozhodnutí o využití území

Okresnímu úřadu v Českých Budějovicích
prostřednictvím
Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou
stavební úřad
373 41

V Českých Budějovicích dne 12.2.2001

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o využití území, které bylo vydáno dne 4.1. 2001 pod č.j. 4331/4/00/Sm-328 ze dne 4.1.2001.

Sdružení Calla podává s souladu s ust. § 53 a násl . zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení toto odvolání proti shora uvedenému rozhodnutí o využití území pro devítijamkové golfové hřiště na pozemcích p.č.1424/1, 1424/19 a 1424/21 v k.ú. Hluboká nad Vltavou.

Na základě žádosti společnosti MANE ENGINEERING s.r.o. ze dne 24.10.2000 zahájil stavební úřad MÚ Hluboká nad Vltavou řízení o využití území pro devítijamkové hřiště pro investora Hluboká Invest a.s.Důvodem žádosti je nové využití území dle schválené ÚPD. V žádosti je uvedeno, že vznik hřiště nebude mít vliv na rozsah travních ploch, které zůstanou zachovány , nedojde ke změně vzhledu prostředí, nebudou prováděny jakékoliv terénní úpravy , nedojde ke změnám odtokových poměrů, nedojde k zásahu do podzemních vod a budou respektována ochranná pásma památných stromů a tzv. žluťuchová louka.

Po předchozím vyžádání stanoviska referátu životního prostředí OkÚ v Českých Budějovicích, který se změnou využití souhlasil vyjádřením č.j.RŽP 9906-1/2000-246 Za ze dne 6.12.2000 . Svým stanoviskem RŽP OkÚ v Českých Budějovicích zároveň oznámil, že v rámci řízení o změně ve využití území nebude zahajovat vlastní správní řízení ve smyslu ust.zák. č. 114/1992 Sb. Z těchto důvodů není proto ani důvod k postupu podle ust. §70 zákona.

RŽP OkÚ tímto postupem překročil svou pravomoc, neboť mu nepřísluší hodnotit, zda jsou s plněny podmínky pro účast občanských sdružení v územním řízení. To spadá jednoznačně do působnosti příslušného stavebního úřadu. RŽP OkÚ si navíc vyložil příslušnou pasáž § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v rozporu s pravidly logického uvažování. V § 70 se jasně říká, že místně příslušná jednotka občanského sdružení má po splnění dalších podmínek právo být informována o všech zahajovaných správních řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Je zřejmé, že jde o široce pojatou definici, neboť k postupu podle § 70 postačí zjištění, zda zde existuje pouhá potencionální možnost dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny. Rozhodně nelze okruh řízení, o nichž mají být občanská sdružení informována, zúžit na řízení vedená orgány státní správy ochrany přírody a krajiny. RŽP OkÚ tak zcela nesprávně posoudil situaci, když konstatoval, že ve věci není nutné zahajovat správní řízení podle zák. č. 114/1992 Sb., a tudíž není nutné informovat o zahájení řízení příslušná občanská sdružení.

Na podkladě těchto stanovisek dotčených orgánů státní správy vydal MěÚ Hluboká nad Vltavou pod č.j. 4331/4/00/Sm-328 ze dne 4.1.2001 územní rozhodnutí o využití území na devítijamkové golfové hřiště. V tomto rozhodnutí, které nám správní orgán odmítl poskytnout v duchu podané žádosti dle zák. č. 123/1998 Sb., jsou stanoveny podmínky, včetně respektování ochranných pásem památných stromů, neprovádění terénních úprav a skrývky ornice. K tomuto řízení se nevyjadřovala odborná organizace Agentura ochrany přírody a krajiny.

V souvislosti s šetřením podnětu Sdružení CALLA ve věci ohrožení památných stromů na Podskalské a Poříčské louce vstoupila ČIŽP do řízení o vlivu stavby 18-ti jamkového hřiště na krajinný ráz, vedeného RŽP OkÚ České Budějovice a dopisem ze dne 16.1.200l uvědomila naše občanské sdružení o vedeném územním řízení pro devítijamkové golfové hřiště.

Na základě těchto informací a s přihlédnutím ke vhodným klimatickým podmínkám, tj. odtání sněhu, jsme provedli dne 6.2.2001 místní šetření na lokalitě Poříčská louka. Zde bylo zjištěno, že kromě údržby melioračních stok, tj. odstraňování sedimentů a jejich ukládání podél břehů, jsou zahájeny práce na budování jamkovišť, tj. je provedena skrývka ornice a vyhloubení. Dále došlo k pokácení dřevin podél melioračních stok a v okrajových partiích remízů. Vzhledem k tomu, že tyto práce jsou v intencích rozsahu zadání 18-ti jamkového hřiště, dospěli jsme k závěru, že tímto postupem je v podstatě realizována první část stavby, jejíž projednání bylo z hlediska postupu správních orgánů a obsahu podkladových materiálů předložených investorem v roce 2000, zastaveno a vráceno k novému projednání.

Z uvedeného vyplývá, že neinformování Sdružení Calla o zahájeném správním řízení bylo v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., a tím byl porušen i § 14 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Na základě územního rozhodnutí o využití území nejenže mohly být, ale i skutečně byly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Z toho důvodu se cítí být sdružení Calla opomenutým účastníkem územního řízení. Vzhledem k tomu, že mu jako účastníkovi řízení rozhodnutí dosud nebylo v souladu s § 24 zákona o správním řízení doručeno, nemohlo ani nabýt právní moci a lhůta pro podání odvolání zůstala v souladu s § 54 odst. 2 zachována.

Proto podává sdružení Calla toto odvolání a navrhuje, aby bylo napadené územní rozhodnutí v souladu s § 59 odst. 3 pro rozpor se zákonem zrušeno a věc vrácena k novému projednání, v jehož rámci by sdružení Calla, jako účastník řízení, mohlo uplatnit své námitky.

Zároveň si dovolujeme upozornit na postup podle § 60 zákona o správním řízení, který ukládá odvolacímu orgánu povinnost přezkoumat i opožděné nebo nepřípustné odvolání z toho hlediska, zda neodůvodňuje obnovu řízení anebo změnu nebo zrušení rozhodnutí mimo odvolací řízení. Jsme totiž přesvědčeni, že neinformováním Sdružení Calla k nezákonnosti došlo a musí zde tedy existovat zákonný postup, jak dosáhnout nápravy této nezákonnosti.

Za Sdružení CALLA Vladimír Molek

Na vědomí:

  • Česká inspekce životního prostředí obl. inspektorát České Budějovice, odd. ochrany přírody
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České Budějovice
  • Státní památkový ústav České Budějovice
  • Referát regionálního rozvoje OkÚ v Českých Budějovicích
  • Referát životního prostředí OkÚ v Českých Budějovicích
  • Ministerstvo životního prostředí, odd. chráněných částí přírody
  • Občanské sdružení Jihočeské matky
  • Občanské sdružení Ekologický právní servis

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz