Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Odvolání proti rozhodnutí Úřadu města České Budějovice

Sdružení pro záchranu prostředí
Poštovní schránka 223,370 04 České Budějovice
tel./fax: 038 / 73 10 166, e-mail: calla@ecn.cz
Internet: http://www.ecn.cz/calla
sídlo: Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice

Referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice
prostřednictvím
Odboru ochrany životního prostředí Úřadu města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2,
České Budějovice
370 92

V Českých Budějovicích dne 7. 3. 2000

Věc: Odvolání proti rozhodnutí Úřadu města České Budějovice č.j.OŽP / 54/ 2000 doručeného dne 29. 2. 2000

V souladu s ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Sb. odvolává se sdružení pro záchranu prostředí CALLA, jakožto účastník řízení v duchu ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb. proti vydanému rozhodnutí - závaznému stanovisku odboru ochrany přírody Úřadu města České Budějovice č.j. OŽP/54/2000.
Napadeným rozhodnutím vydal správní orgán souhlas dle odst. 1 a 2 § 4 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do významného krajinného prvku dle § 3 cit. zákona, kterým je v tomto případě niva a tok řeky Malše.

S vydaným rozhodnutím nesouhlasíme z těchto důvodů :

  • Ve výrokové části rozhodnutí uvádí správní orgán , že se jedná o zásah do významného krajinného prvku niva řeky Malše s tím, že zásah spočívá v odtěžení pravého břehu Malše a úpravě koryta řeky, tj, nespecifikuje zásah do vlastní nivy toku, nýbrž zásah do toku, který přitom neuvádí jako předmětný významný krajinný prvek, který může být předmětným zásahem poškozen a ohrožena či poškozena jeho ekologicko stabilizační funkce.
  • Citování odst. 1 § 4 zákona č. 114/1992 Sb. ve výrokové části spatřujeme jako nadbytečné, neboť podmínky k vydání závazného stanoviska upravuje odst. 2 § 4 tohoto zákona. Naopak odst. 1 § 4 ukládá povinnost ochranu systému ekologické stability a jeho vytváření charakterizuje jako veřejný zájem.
  • Správní orgán , jakožto příslušný orgán ochrany přírody se dne 4. 8. 1999 pod č.j. ŽP 966/99-Ně vyjádřil k záměru výstavby protipovodňového opatření negativně a to mimo jiné důvodu neřešení protipovodňové ochrany variantně a na celém toku s využitím otevřené nivy mimo zastavěné území a neprojednání záměru s veřejností. Na toto vyjádření reagoval zpracovatel projektové dokumentace fy VH-Tres spol. s.r.o. dne 17. 8. 1999 dle našeho názoru subjektivním a tendenčně pojatým rozborem námitek, na které však odbor životního prostředí Úřadu města České Budějovice nereagoval a ani v napadeném rozhodnutí se o něm nezmiňuje. Co tedy vedlo správní orgán ke změně stanoviska, když v rámci správního řízení dle zák. č. 114/1992 Sb. nebyl předložen jiný nebo další posudek?
  • V odůvodnění je uvedeno, že k zásahu do nadregionálního biokoridoru obdržel správní orgán vyjádření RŽP Okresního úřadu v Českých Budějovicích. Domníváme se, že toto vyjádření nesplňuje obsahové a právní náležitosti závazného stanoviska dle odst. 2§ 4 zákona č, 114/1992 Sb. a nelze jej akceptovat jako podklad rozhodnutí ve smyslu ust. § 32 zákona č. 71/1967 Sb.
  • Správní orgán nepřihlížel ve svém rozhodnutí k vyjádření účastníků řízení, v tomto případě občanských sdružení Calla, Jihočeské matky a Jihočeské sdružení ochránců přírody, požadující vypracování a zveřejnění nezávislého odborného posudku zohledňující celé povodí řeky Malše ve vztahu k hydrogeologickým a ekologickým aspektům.
  • Nebylo přihlédnuto ani k požadavku těchto sdružení požadovat provedení stavby jako celku ve všech etapách dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu stavby na životní prostředí a to nejen z důvodu získání objektivních alternativních variant, včetně případné varianty nulové a tzv. referenční, ale i z důvodu seznámení veřejnosti a možnosti jejího zapojení do procesu EIA. Přes zamítavé stanovisko OkÚ České Budějovice k možnosti posuzovat stavbu dle zák. č. 244/1992 Sb. nevyužil orgán ochrany přírody odst.2 § 2 tohoto zákona.
  • Správní orgán dostatečně nevyužil vyjádření odborného orgánu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko České Budějovice, ze dne 1. 11. 1999 č.j. 1799/Ša. Rovněž tato organizace vyslovila zásadní nesouhlas s takto pojatým záměrem protipovodňových opatření a hodnotí jej jako nesystémový, nekomplexní a technokratický přístup ve vztahu k vládním zásadám o protipovodňových opatřeních, programu revitalizace říčních systémů a obnově ekostabilizačních prvků v povodí řeky Malše.
  • Přesto, že správní orgán uložil investorovi předložit nezávislé posouzení nezbytnosti zásahu do významného krajinného prvku a břehových porostů soudním znalcem z oboru hydrologie a krajinné ekologie, nevyužil těchto podnětů podaných účastníky řízení a odbornou organizací AOPAK v souladu s ust. § 33 zákona č. 71/1967 Sb. v průběhu vedení správního řízení, čímž mohlo dojít k objektivnímu posouzení a spolehlivě zjištěného stavu věci, jak ukládá § 3 a § 4 tohoto zákona a k ovlivnění vlastního rozhodnutí.Správní orgán je dle odst.1 § 32 zákona č. 71/1967 Sb. povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí. Správní orgán je povinen se v odůvodnění rozhodnutí vyrovnat s námitkami a vznesenými připomínkami účastníků řízení.
Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí Úřadu města České Budějovice takto neučinil, odvoláváme se proti jeho rozhodnutí .

Za sdružení Calla Vladimír Molek

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz