Sdružení Calla
  Dnes je 3. října 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Rozklad ministrovi životního prostředí proti rozhodnutí MŽP, odbor výkonu státní správy II v Českých Budějovicích ze dne 14. 12. 2001, Č.j. 510/1864/01/Ve.

Obecní úřad Besednice
Náměstí 52, 382 81 Besednice
IČO: 00245798,DIČ: 083-245798,tel/fax: 0336/323128
Bankovní spojení: ČS a.s. 0580015339/0800

Ministerstva životního prostředí
Jeronýmova 1
České Budějovice
370 01

Váš dopis ze dne:
Čj: Vyřizuje:Jaroslav Klein,starosta@besednice.cz
Dne: 3. ledna 2002

Věc: Rozklad ministrovi životního prostředí proti rozhodnutí MŽP, odbor výkonu státní správy II v Českých Budějovicích ze dne 14. 12. 2001, Č.j. 510/1864/01/Ve.

Vážený pane ministře,

MŽP, odbor výkonu státní správy II. v Českých Budějovicích, na základě podnětů občanských sdružení Jihočeské matky, Calla, Duha a Památkářské obce českokrumlovské, zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ohledně navrhované těžby části výhradního ložiska vltavínonosných sedimentů Besednice - jih. Jako důvod je v rozhodnutí uvedeno, že Krajský úřad jako odvolací orgán neprovedl řádné vyhodnocení důkazů, která výše uvedená sdružení předložila. Jedná se o několik listin, ve kterých několik odborníků z řad geologické veřejností vyjádřilo nesouhlas se zamýšlenou těžbou. Bohužel neznáme jejich obsah, ale jsme přesvědčeni, že ani jeden z nich se neseznámil se situací přímo na místě. Po seznámení se se skutečným stavem věci někteří později změnili svůj názor. Naopak Obec Besednice nechala zpracovat posudek soudním znalcem v oboru geologie a jeho závěr si dovolím citovat:

/Ložisko vlavínonosných štěrů Besednice bylo obvyklým způsobem připravováno k osvojení. Po určitých kompromisech byl na jeho části stanoven dobývací prostor a v současné době se jedná o povolení hornické činnosti v tomto dobývacím prostoru. Jedná se o území nejzávažněji poznamenané divokou těžbou, které již nepředstavuje prostředí původního ložiska. Snahu zachovat tento unikátní geologický fenomen pro budoucnost je třeba realizovat na jiné části ložiska. Jinou argumentaci, uváděnou v posudcích a vyjádřeních, které jsem měl možnost prostudovat považuji za nepřesvědčivou a pouze účelovou. Z důvodů uváděných v tomto doporučení a v celém posudku doporučuji ve stanoveném dobývacím prostoru hornickou činnost povolit./

Proti těžbě nevystoupila žádná organizace, která může pravomocně hodnotit, zda bude či nebude těžbou narušeno životní prostředí. K zamýšlené těžbě, která nebude průmyslová, jak je neustále zdůrazňováno oponenty, ale z hlediska životního prostředí velmi šetrná, se vyjádřili pouze náhodně oslovení jednotlivci a organizace. Krajský úřad Jihočeského kraje nemusel tudíž hodnotit takzvané důkazy, které jsou zavádějící a v řadě věcí nepřesné a opakuji napsané od stolu.

Pane ministře, naše obec již zhruba 8 let vlastně supluje povinnost státu tento nerost chránit. Po celou dobu našeho marného boje s nezákonnou těžbou nám nikdo nepomohl. Vltavíny jsou protizákonně vyváženy do zahraničí bez užitku pro stát a potažmo i obec. Podotýkáme, že ložisko Besednice není prvním ložiskem, které je takto drancováno. Zcela bylo zničeno ložisko Jankov, ložisko Vrábče - Nová Hospoda a v současné době je nelegálně dotěžováno ložisko Slavče. V zahraničí mizí tuny vltavínů a státní rozpočet a rozpočty obcí z tohoto území přichází ročně o desítky milionů korun. A v této situaci úředníci Vašeho ministerstva řeší zda byl či nebyl porušen správní řád při žádosti o legální těžbu. Celá tato kauza s přípravou těžby trvá již 3 roky. Za dobu již byly vynaloženy nemalé prostředky s její přípravou a po celou tu dobu ani jeden z kompetentních orgánů nevydal žádné záporné stanovisko. Pokud skutečně dojde k tomu, že celá záležitost vrátí k prvoinstančnímu orgánu a začne se jednat znovu a za předpokladu, že se opět ona občanská sdružení ke každému rozhodnutí odvolají, nebude již co těžit a ani chránit a to je zřejmě cílem.

Žádám Vás pane ministře, aby jste zvážil, zda rozhodnutí II odboru je správné a komu vlastně prospěje. Případně aby jste jmenoval komisi skutečných odborníků, kteří by posoudili zda legální vytěžení a následná rekultivace 0,95 ha zdevastovaného obecního pozemku poškodí životní prostředí, zájem státu a obce či nikoli.

S pozdravem,
Jaroslav Klein
starosta obce Besednice
Ministerstvo životního prostředí České Republiky
RNDr. Miloš Kužvart
ministr životního prostředí

V Besednici dne 2. 1. 2002

Věc: Rozklad proti rozhodnutí MŽP odboru výkonu státní správy II č.j. 510/1864/01/Ve

Vážený pane ministře

Před 3 lety se na mě, jako držitele oprávnění k hornické činnosti, obrátila obec Besednice s tím, že by bylo vhodné vytěžit ložisko vltavínonosných štěrkopísků, které se nachází na jejich katastrálním území a které je řadu devastováno nelegálními kopáči vltavínů. Obec tím přichází o část povinného odvodu z vyhrazeného nerostu, který by v případě legální těžby pomohl v jejich rozpočtu.

Získal jsem od Ministerstva životního prostředí předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru v rozsahu CHLÚ a Obvodní báňský úřad v Plzni stanovil dobývací prostor o rozsahu cca 3 ha.

Po zpracování plánu přípravy a otvírky dobývání jsem požádal OBÚ v Plzni o povolení k hornické činnosti a doložit všechny požadované dokumenty, které správní řízení vyžaduje.

Protože v roce 1995 byla na popud obce Besednice, ve snaze ochránit ložisko před nelegální těžbou, Okresním úřadem v Českém Krumlově stanovena Přírodní památka Besednické vltavíny I v rozsahu 22 ha, požádal jsem referát ochrany přírody a krajiny OkÚ v Českém Krumlově o souhlas s těžbou v části výhradního ložiska. Okresní úřad zčásti vyhověl mé žádosti a povolil těžbu v nejdevastovanější části ložiska, na pozemích obce Besednice. Proti tomuto rozhodnutí se odvolaly občanské organizace. Získaly odborná vyjádření od několika geologů, které vyzněly tak, že ložisko Besednice je ložisko světového významu a nelze jej v žádném případě těžit.

Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodnutí Okresního úřadu potvrdil. Následně vydal Obvodní báňský úřad v Plzni povolení k hornické činnosti. Proti tomuto rozhodnutí se opět odvolalo občanské sdružení Jihočeské matky, takže v současné době řeší těžbu ložiska Český báňský úřad.

Občanské organizace napadly rozhodnutí Krajského úřadu a Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy II v Českých Budějovicích zrušilo z důvodů porušení správního řádu - nedostatečné zhodnocení odborných vyjádření - toto rozhodnutí. Věc se tak vrací zpět na Okresní úřad do Českého Krumlova.

Vltavíny se profesionálně zabývám od roku 1987. Studoval jsem na Př.fak.UK mineralogii u prof. Rosta, který prvý napsal zásadní práce o tektitech, i u prof. Boušky, který zpopularizoval vltavíny pro širší veřejnost. Jako odb. geolog Geoindustrie jsem se podílel na geologickém průzkumu vltavínů před r. 1989, 10 let jsem držitelem oprávnění MŽP ke geologickému průzkumu ložisek nerostných surovin. Myslím si, že jsem dostatečně seznámen s problematikou jihočeských vltavínů. Ložisko Besednice - jih je jistě významné výskytem hluboce skulptovaných vltavínů ale vltavíny tohoto typu se nacházejí na řadě jiných lokalit. Mimo to je část ložiska určená k těžbě tak devastována a překopána nelegálními těžaři, že její ochrana z hlediska ochrany přírody je absurdní. Fotodokumentace těžebních šachtic s rozrážkami, pořízená Policií ČR při zásazích proti černým kopáčům vltavínů je toho důkazem.

Z vlastních prostředků chráním 2 roky toto ložisko před nelegálními kopáči tím, že jsem pronajaté soukromé pozemky na vlastní náklady oplotil a likviduji jámy po černě těžbě.

Byrokratický přístup některých státních úředníků, kteří se striktně řídí předpisy bez ohledu na skutečný stav věci vede k tomu, že přírodní bohatství naší republiky je bezohledně drancováno. To se netýká jen vltavínů ale i severočeských granátů, achátů, araukaritů, kambrických trilobitů a celé řady dalších unikátů. Se vším se setkávám na veletrzích a výstavách drahých kamenů celého svět.

Žádám Vás pane ministře, aby jste objektivně posoudil celý případ těžby ložiska Besednice - jih a rozhodl podle svého uvážení - vytěžit 5 % přírodní památky legálním způsobem, nebo nechat napospas nelegálnímu dobývání.

Děkuji
RNDr. Jan Štýbr

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz