Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti na ložisku vltavínonosných štěrkopísků Besednice podle plánu otvírky, přípravy a dobývání Besednice - jih.

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PLZNI
Hřímalého 11, 301 00 PLZEŇ

Naše značka: 3174-511.4/Skl/Kav/01
Vyřizuje/linka: Ing. Skála
V Plzni, 6. 11. 2001

Věc: Rozhodnutí o povolení hornické činnosti na ložisku vltavínonosných štěrkopísků Besednice podle plánu otvírky, přípravy a dobývání Besednice - jih.

Na základě Vaší žádosti ze dne 20. 12. 2000 doložené plánem otvírky přípravy a dobývání ložiska vltavínonosných štěrkopísků Besednice - jih, výsledku ústního jednání provedené dne 30. 1. 2001 na Obecním úřadu Besednice a doplnění žádosti vydává Vám Obvodní báňský úřad v Plzni podle ust. § 17 odst. 4) a § 41 odst. 2) psím. b) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění později vydaných předpisů

p o v o l e n í

k provádění hornické činnosti na ložisku vltavínonosných štěrkopísků Besednice podle předloženého plánu otvírky přípravy a dobývání Besednice - jih a za dodržení těchto podmínek:
 1. Těžební, skrývkové, a ostatní související práce budou prováděny uvnitř stanoveného dobývacího prostoru podle postupu prací uvedeném v plánu otvírky přípravy a dobývání Besednice - jih, a to na pozemcích č. 1454/1, 3845/1 a 1452/3 (kde bude provedeno odlesnění a dočasná přeložka komunikace) a pozemcích č. 1454/2, 1452/3 a 3845/5 (pozemky pro těžbu) v k.ú. Besednice souladu s rozhodnutí OkÚ Český Krumlov vydaném dne 10. 4. 2001 pod č.j. ŽP-0804a-01 o souhlasu s plánem přípravy, otvírky a dobývání vltavínů v části výhradního ložiska lokality Besednice - jih v přírodní památce Besednické vltavíny I. a přírodní parku Soběnovská vrchovina.
 2. Hranice stanovené dobývacího prostoru Besednice budou vyznačeny v terénu.
 3. Pozemky na kterých mají být prováděny těžební, skrývkové, a ostatní související práce budou před zahájením prací majetkoprávně vyřízeny podle platných předpisů. Na pozemcích lesního půdního fondu mohou být tyto práce prováděny pouze v rozsahu rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa vydaném Okresním úřadem v Českém Krumlově dne 21. 3. 2001 pod č.j. ŽP-0981/01/Bř.
 4. V terénu budou vytýčeny hranice pozemků odňatých plnění funkcí lesa.
 5. Před uplynutím doby dočasného odnětí tj. do 31. 3. 2009 urychleně provést na odňatém pozemku půdní úpravy tak, aby pozemky mohly být bez dalších opatření zalesněny.
 6. Při provádění těžební činnosti u hranice dobývacího prostoru budou vytvářeny závěrné svahy v souladu s plánem otvírky přípravy a dobývání.
 7. Pro vypouštění důlních vod do veřejné vodoteče se stanovují max. přípustné hodnoty v ukazatelích NL - 30 mg/l a NEL - 0,2 mg/l.
 8. Před odtokem z retenční nádrže bude osazena norná stěna.
 9. Pře zahájením těžebních prací musí být vypracován plán havarijních opatření ve smyslu vyhlášky č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
 10. Před zahájením těžebních prací bude požádán Okresní úřad Český Krumlov, ref. ŽP o stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. ve znění později vydaných předpisů a žádost bude obsahovat náležitosti uvedené ve společném vyjádření k plánu OPD, včetně plánu rekultivace na lokalitě Besednice - jih vydané dne 20. 11. 2000 pod č.j. ŽP-7473/00-Ja,Pš,Hč/,Vr Okresní úřadem v Českém Krumlově v odstavci 3) vodního hospodářství tj.
  • 3x projektovou dokumentaci se zakreslením trasy odvedení důlních vod
  • vyjádření správce toku tj. Státní meliorační správa, územní pracoviště Č. Krumlov, Vyšehrad 169
  • stanovisko orgánu hygienické služby
 11. Rekultivace vytěženého prostoru bude probíhat podle předloženého plánu, který je součástí plánu otvírky přípravy a dobývání Besednice - jih.
 12. V průběhu provádění těžby podle plánu otvírky, přípravy a dobývání Besednice - jih bude zachována přístupová cesta do areálu lesa "Besednická Hora", lesní hájovny, ke stavebním a rekreačním objektům na východní straně dobývacího prostoru besednice.
 13. Okresnímu úřadu Český Krumlov bude před zahájením těžebních prací předložen hydrogeologický posudek možného ovlivnění stávajících vodních zdrojů (soukromé a veřejné vodní zdroje).
 14. Okresní hygienické stanici v Českém Krumlově budce v termínu do 30 dnů od zahájení prací předložen doklad o dodržení stanovených hygienických limitů hluku na hranici areálu ve směru k obytné zástavbě.
 15. Do jednoho měsíce od zahájení těžby bude OHS České Budějovice předložen doklad o dodržení hygienických normativ z hlediska hlučnosti v pracovním prostředí.
 16. Tvorba fondu na sanace a rekultivace bude prováděna v souladu s plánem otvírky přípravy a dobývání Besednice - jih tak, aby při dotěžení zásob suroviny uvedené v plánu OPD byl vytvořen fond na sanace a rekultivace ve výši odpovídající nákladům na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžební činností včetně inflačního nárůstu.
 17. Toto rozhodnutí má platnost do vydobyti zásob ložiska vltavínonosných štěrkopísků Besednice v rozsahu tohoto rozhodnutí a předloženého plánu otvírky přípravy a dobývání Besednice - jih.
Odůvodnění:

Vedení G - plus, Dr. Jan Štýbr podáním ze dne 20. 12. 2000 požádalo OBÚ v Plzni o povolení hornické činnosti na ložisku vltavínonosných štěrkopísků Besednice v rozsahu plánu otvírky přípravy a dobývání Besednice - jih, který je zpracován v souladu s vyhl. 104/88 Sb. v platném znění. Plán OPD je zpracován tak, že těžební činnost bude prováděna v hranicích stanoveného dobývacího prostoru Besednice a na pozemcích majetkoprávně vypořádaných.

Žádost o povolení hornické činnosti byla doložena:
 • Plnou mocí majitelů pozemků
 • Marie a Jiří Plzovi, 382 81 Besednice 102
 • Alena a Josef Zamanovi, Školní 243, 382 81 Besednice, kteří zmocnili firmu G - plus, Dr. Jan Štýbr k jednání ve všech věcech souvisejících s pronajatou částí pozemků kromě právních úkonů směřujících k převodu vlastnického práva k pozemkům.
 • Smlouvou o smlouvě budoucí mezi obcí Besednice a firmou G - plus, Dr. Jan Štýbr ve věci pronájmu pozemků, na kterých má být prováděna hornická činnost a jsou v majetku obce Besednice.
Na základě výše uvedené podání OBÚ v Plzni svolal ústní jednání na 30. 1. 2001. Dotčené orgány státní správy a účastnící řízení byli upozorněni v souladu s ustanovením § 18 odst. 3) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění později vydaných předpisů, že svoje stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že se k později podaným stanoviskům nebo námitkách nemusí přihlédnout.
Na základě provedeného jednání spojeného s místním šetření OBÚ v Plzni přerušil řízení rozhodnutí ze dne 15. 2. 2001 č.j. 572/01 z důvodu doplnění podání o doklady uvedené ve vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

Organizace doplnil žádost o:
 • Rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov č.j. ŽP-0804a-01 ze dne 10. 4. 2001, kterým byl vydán souhlas s plánem přípravy, otvírky a dobývání vltavínů v části výhradního ložiska lokality Besednice - jih v přírodní památce Besednické vltavíny I. a přírodním parku Soběnovská vrchovina ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů včetně opravy chyby v rozhodnutí.
 • Rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeský kraj č.j. ŽPZL/193/2001/Hk, kterým bylo v odvolacím řízení výše uvedené rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov potvrzeno.
 • Stanovisko Okresní hygienické stanice v Českém Krumlově č.j. 3616-241/2001 ze dne 17. 10. 2001 - souhlas s návrhem projektové dokumentace "Těžba vltavínů, Besednice".
 • Rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov ze dne 21. 3. 2001 č.j. ŽP-0981/01/Bř o dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa a výši poplatku za odnětí.
 • Stanovisko Povodí Vltavy s.p. České Budějovice ze dne 7. 2. 2001 č.j. 950/01/143 k plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska vltavínonosných štěrkopísků Besednice - jih.
 • Podmínka pod bodem č. 1) byla splněna (příčný řez doplněn o kóty a plán otvírky, přípravy a dobývání doplněn o projekt "Sociálního a hygienické zázemí" zpracovaný ČK PROJEKT spol. s.r.o. Český Krumlov v říjnu 2001).
 • Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaný Městský úřadem Kaplice dne 21. 2. 2001 pod č.j. 201/01 - zem./Chv.
 • Podmínky souladu nebyly převzaty do výroku tohoto rozhodnutí z důvodu nesouhlasu OkÚ Český Krumlov s prováděním těžby na těchto pozemcích.
Pozvánkou ze dne 15. 1. 2001 pod č.j. 3878-511.4/Skl/Kav/00 byly k řízení o povolení hornické činnosti pozvány občanská sdružení:
 • Calla - sdružení pro záchranu prostředí
 • Jihočeské matky
Občanské sdružení Jihočeské matky se dopisem ze dne 22. 1. 2001 přihlásilo za účastníka řízení, ale na ústní jednání se nedostavilo a nezaslalo žádné vyjádření.
Výše jmenovaná občanské sdružení svoje námitky k hornické činnosti uplatnily v řízení vedeném Okresním úřadem v Českém Krumlově, který vydal souhlas s plánem otvírky přípravy a dobývání vltavínů na vybraných pozemcích v části výhradního ložiska v lokalitě Besednice - jih, která je součástí Přírodní památky Besednické vltavíny I a přírodního parku Soběnovská vrchovina. Vydáním tohoto souhlasu bylo podmíněno povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Besednice v podmínce pod bodem č. 3 rozhodnutí o stanovení DP Besednice, které vydal OBÚ v Plzni dne 8. 9. 1998 pod č.j.2318/Skl/Kav.
Souhrnné vyjádření k plánu OPD, včetně plánu rekultivace na lokalitě Besednice - jih bylo vydáno okresním úřadem Č. Krumlov pod č.j. ŽP-7473/00-Ja,Pš,Hč,Vr dne 20. 11. 2000 a doplněno dne 24. 1. 2001 č.j. ŽP-7473/01-Ja,Pš,Hč,Vr.
Na základě výsledku ústního jednání a doplnění žádosti vydal OBÚ v Plzni povolení k provádění hornické činnosti na ložisku vltavínonosných štěrkopísků Besednice za dodržení výše uvedených podmínek, které zajišťují ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Obvodní báňský úřad v Plzni současně schválil návrh na vytvoření finančních rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených dobýváním, který je součástí plánu otvírky přípravy a dobývání v souladu s ustanovením vyhl. č. 104/88 Sb. ve znění později vydaných předpisů.
Společně s tímto rozhodnutím se zasílá jedno ověřené pare plánu otvírky přípravy a dobývání.
Za vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti byl vyměřen správní poplatek ve výši 1000,- Kč ve smyslu zák. č. 368/92 Sb. v platném znění, který vedení organizace zaplatilo kolkovou známkou.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho oznámení k Českému báňskému úřadu v Praze prostřednictvím Obvodního báňského úřadu v Plzni /§ 53 a násl. zákona č. 71/67 Sb./

Ing. Jan Otýs, předseda úřadu

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz