Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání občanských sdružení CALLA, Hnutí DUHA, Památkářská obec českokrumlovská a Sdružení Jihočeské matky

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
U zimního stadiónu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel. 038/6720 160, fax: 038/6359 070
e - mail hakr@kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 24.8.2001
č.j. ŽPL/193/2001/Hk
vyřizuje: Ing. Petr Hakr

Rozhodnutí

Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání občanských sdružení Sdružení pro záchranu prostředí CALLA ze dne 23.4.2001, Hnutí DUHA ze dne 25.4.2001, Památkářská obec českokrumlovská ze dne 26.4.2001 a Sdružení Jihočeské matky ze dne 25.4.2001, proti rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí, č.j. ŽP - 0804a-01, ze dne 10.4.2001, ve věci vydání souhlasu s plánem otvírky a přípravy dobývání vltavínů v části výhradního ložiska v lokalitě Besednice - jih, která je součástí Přírodní památky Besednické vltavíny I. a přírodního parku Soběnovská vrchovina.

Výrok

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný odvolací orgán podle § 58 odst. 1 zák. Č. 71/1967 Sb., správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 67 písm. A) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích a podle § 79 a odst. 2 písm. B) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), přezkoumal napadené rozhodnutí v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 správního řádu a po zvážení všech známých skutečností a vyhodnocení důkazů rozhodl v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 správního řádu takto:

odvolání občanských sdružení Sdružení pro záchranu prostředí CALLA ze dne 23.4.2001, Hnutí DUHA ze dne 25.4.2001, Památkářská obec českokrumlovská ze dne 26.4.2001 a Sdružení Jihočeské matky ze dne 25.4.2001, proti rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí, č.j. ŽP-0804a-01, ze dne 10.4.2001, kterým byl vydán souhlas s plánem otvírky a přípravy dobývání vltavínů na vybraných pozemcích v části výhradního ložiska v lokalitě Besednice - jih, která je součástí Přírodní památky Besednické vltavíny I a přírodního parku Soběnovská vrchovina,

se    z a m í t a j í    a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Odůvodnění Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, byla dne 24.5.2001 postoupena odvolání shora jmenovaných občanských sdružení proti rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí, č.j. ŽP-0804a-01, ze dne 10.4.2001, kterým byl vydán souhlas s plánem otvírky a přípravy dobývání vltavínů (dále "POPD") v části výhradního ložiska v lokalitě Besednice - jih, která je součástí Přírodní památky Besednické vltavíny I. a přírodního parku Soběnovská vrchovina.

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též jen "odbor ŽPZL"), prostudoval celý spisový materiál a shledal následující skutečnosti.

Dnem 5.2.2001 bylo podáním žádosti RNDr. Jana Štýbra u Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí (dále též jen "OkÚ-RŽP), zahájeno řízení ve výše uvedené věci. K žádosti byla přiložena kopie snímku z katastrální mapy, geometrický plán zájmového území s vyznačením ložiska Besednice - jih a dotčených parcel a dále vyjádření vlastníků parcel k POPD. Jako důvody podání žadatel uvedl, že ložisko Besednice je již několik let systematicky drancováno nelegálními kopáči vltavínů, čímž státní rozpočet a Obec Besednice přichází každoročně o mnoho finančních prostředků ze zákonem stanovených odvodů z těžby vyhrazeného nerostu. Dotčená lokalita zaujímá přitom pouze velmi malou část Přírodní památky Besednic vltavíny.

Dopisem ze dne 12.2. pak oznámil OkÚ-RŽP zahájení řízení účastníků a dále občanským sdružením, která předem požádala o informování ve smyslu § 70 odst. 2 zákona.

K účasti v řízení podalo přihlášku kromě výše již uvedených občanských sdružení také občanské sdružení Ochrana v Plzni, které se však účastníkem nestalo, neboť se nepřihlásilo v zákonné osmidenní lhůtě.

Ostatní občanská sdružení (t.j. Sdružení Jihočeské matky, Památkářská obec českokrumlovská, Sdružení CALLA a Hnutí DUHA) sdělila svůj nesouhlas těžbou vltavínů v dotčené lokalitě vzhledem k tomu, že se jedná o výjimečnou lokalitu světového významu s výskytem těchto minerálů a není veřejným zájmem provádět jejich těžbu. Občanská sdružení neuznávají za dostatečný důvod pro povolení těžby skutečnost, že ložisko je drancováno nelegálními kopáči. Hnutí DUHA navíc vyslovilo požadavek na vypracování biologického hodnocení podle § 67 odst. 1 zákona.

Dne 10.4.2001 OkÚ-RŽP výše citované rozhodnutí, kterým vyslovil souhlas s POPD na vybraných pozemcích v části výhradního ložiska v lokalitě Besednice - jih, která je součástí Přírodní památky Besednické vltavíny I, a dále vyslovil nesouhlas s dobýváním vltavínů na ostatních parcelách uvedených v předložené dokumentaci.

V odůvodnění prvoinstanční orgán uvedl, že na základě znalosti skutečného stavu přírody a krajiny na pozemcích určených k těžbě vltavínů v k.ú. Besednice, které jsou v různém rozsahu devastovány nelegální těžbou fyzickými osobami, skládkou odpadů a dalšími zásahy, nepožadoval OkÚ-RŽP na investorovi provedení biologického hodnocení, t.j. hodnocení vlivu na faunu a flóru, neboť funkcí pozemků poškozených těžbou dostatečným způsobem nahradí okolní biotopy.

Prvoinstanční orgán sdělil, že nesouhlasil s POPD na některých parcelách z důvodu, že tyto nejsou nelegální těžbou výrazně dotčeny, přičemž zájem orgánu ochrany přírody je zachovat podstatu řešeného zvláště chráněného území.,t.j. Přírodní památky Besednické vltavíny I.

Proti rozhodnutí podala všechna zúčastněná občanská sdružení odvolání. Sdružení CALLA uvedlo, že trvá na svém nesouhlasném stanovisku a upozornilo, že podalo návrh k MŽP na rozšíření ochrany lokality a její převedení do kategorie národní přírodní památky.

Sdružení Jihočeské matky sdělilo názor, že obec by měla ve spolupráci s Policií ČR plnit svou povinnost a zamezit na svém katastrálním území. Vydané rozhodnutí považuje odvolatel za legalizaci stávajícího tristního stavu, kdy v této zemi neexistuje vymáhatelnost práva.

Dle tvrzení v odvolání Památkářské obce českokrumlovské bylo prvoinstanční rozhodnutí vydáno v rozporu s účelem zákona i nařízení OkÚ-RŽP, kterým byla zřízena PP Besednické vltavíny I.

Hnutí DUHA rovněž sdělilo, že trvá na svém původním vyjádření a uvedlo, že přírodní památka vyžaduje přísnou ochranu a ostrahu, aby nebyla plundrována černými kopáči. Dále odvolatel vyslovil domněnku, že orgán ochrany přírody sice nepovolil těžbu v rozsahu žádaném investorem, ale pravděpodobně by byla postupně otvírána další ložiska s tím, že je okolí také poddolováno a dobývání vltavínů je perspektivní. K podaným odvolání se vyjádřila dopisem ze dne 15.5.2001 Obec Besednice, která podporuje rozhodnutí OkÚ-RŽP. Starosta obce ocenil, že byla pochopena snaha obce, která po dlouholetých zkušenostech s černou těžbou rozhodla o vytěžení části území, které je pro nelegální těžbu nejdostupnější a je na obecním pozemku. Přitom právě na žádost obce byla z důvodu ochrany před černou těžbou památka v roce 1995 vyhlášena, avšak od té doby vede obec marný boj s organizovanou skupinou černých kopáčů. Pro mnohé z nich je tato těžba jediným zdrojem příjmů a jimi vykopané vltavíny jsou prodávány do zahraničí. Obec Besednice přitom vydává každoročně nemalé částky za neustálé zahrnování vykopaných jam, jež jsou hloubeny až do 5 m, z části jsou zaplavovány spodními vodami a stávají se tak nebezpečnými pro místní obyvatele i návštěvníky.

Dle sdělení pana starosty byla v případě zadržení osob provádějící nelegální těžbu řešena taková věc v přestupkovém řízení, přičemž obviněný buď zaplatil pokutu a opět prováděl nelegální kopání, nebo se mu nepodařilo rozhodnutí o pokutě ani doručit. V jednom případě byl jeden z kopáčů zadržen včetně vytěžených vltavínů, které měl při sobě, avšak při soudním řízení byl zbaven viny a osvobozen.

Pan starosta si v dopisu dále stěžuje, že po celou dobu, kdy je dotčená lokalita devastována, což trvá zhruba 10 let, nikdo (kromě policie ČR) obci v této věci nepomohl, a to ani po publikování tohoto problému ve sdělovacích prostředcích (tisk, televize).

K odvolání podal své stanovisko rovněž investor, který uvedl, že PP Besednické vltavíny byla zřízena za účelem ochrany ložiska před nelegální těžbou, přičemž zřízení bylo iniciováno Obcí Besednice a nikoli občanskými iniciativami či Národním muzeem. Rozloha přírodní památky je cca 20 ha, těženo a rekultivováno má být pouze 5% této plochy.

Dále RNDr. Štýbr konstatuje, že ani jedno z občanských sdružení, která podala odvolání, se nezúčastnilo projednávání v rámci řízení týkajícího se dané věci, t.j.těžby části ložiska.

Investor dále napadá jednotlivá sdružení a vysvětluje svůj pohled na pozadí celé věci. K vyjádření též přiložil dopis, který rozeslal na různé odborné instituce s tím, že nabízí bezplatné exkurze pro zájemce o studium geologie vltavínonosných sedimentů.

V rámci odvolávacího řízení byly odvolávacímu orgánu doručeny další dokumenty, které byly přiloženy ke spisu. Jedná se zejména o odborné posudky (znalecký posudek RNDr. Nováka z 21.5.2001, odborné stanovisko RNDr. Houzara z Moravského zemského muzea v Brně z 14.5.2001, stanovisko AOPK ČR, střediska České Budějovice, za dne 21.5.2001 a stanovisko RNDr. Jiřího Litochleba z Národního muzea v Praze ze dne 1.05.2001), v nichž je vysloven převážně nesouhlas s plánovanou těžbou a důvody tohoto nesouhlasu.

Dále bylo odvolacímu orgánu postoupeno prvoinstančním orgánem vyjádřením proděkana geologické sekce UK Praha ze dne 31.5.2001 a vyjádření Czech national committee - The European association for conservation of the geological heritage ze dne 6.6.2001, v němž tato organizace mj. doporučuje střety s ilegálními těžiteli řešit v rámci platných předpisů na ochranu přírody.

Odbor ŽPZL poté dopisem ze dne 16.7.2001 seznámil účastníky se skutečností, že výše uvedené dokumenty byly přiloženy ke spisu a uvědomil je, že mají možnost se s těmito podklady pro rozhodnutí, resp. s celým obsahem spisu, seznámit a popř. se k nim a ke způsobu jejich zjištění vyjádřit či navrhnout jejich doplnění ve smyslu ust. § 33 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Na tuto výzvu reagoval pouze žadatel, který odvolacímu orgánu předal dne 30.7.2001 přípis, v němž mj. uvádí, že na jeho žádost o vědeckou spolupráci na komplexním geologickém zpracování ložiska Besednice - jih, kterou rozeslal v 15 doporučených dopisech, obdržel pouze jedinou odpověď, přičemž např. osoby a instituce, jejichž posudky byly přiloženy ke spisu (viz. výše) na tuto výzvu nereagovaly.

Dále RNDr. Štýbr upozornil na skutečnost, že 20.12.2000 byla podána žádost k Obvodnímu báňskému úřadu v Plzni o povolení hornické činnosti v dané lokalitě, přičemž OBÚ svolala jednání 30.1.2001 a k účasti vyzval kromě účastníků i Sdružení Jihočeské matky a Sdružení CALLA. Tato sdružení se však do řízení nepřihlásila. Své tvrzení dokládá žadatel kopií dopisu OBÚ ze dne 15.1.2001.

Odvolací orgán zvážil veškeré dostupné informace a všechny (často velmi protichůdné) argumenty, které byly v průběhu celého řízení vzneseny a dospěl k následujícím závěrům.

V současné době se nejeví žádná reálná možnost ochrany, odvolávací orgán žádný přijatelný způsob nenachází a také žádný z odpůrců těžby nic podobného nenavrhuje.

Marná, byť usilovná snaha obce o "plnění své povinnosti ve spolupráci s Policií ČR a zamezení nelegální těžbě na svém katastrálním území" je zřejmá. Ponechání dané lokality ve stávajících podmínkách by zcela nepochybně znamenalo její postupnou nezadržitelnou likvidaci. Je evidentní, že není v silách takovéto malé obce uvedené škodlivé činnosti zabránit a nelegální těžbě čelit, což se ostatně v průběhu let dostatečně potvrdilo.

Možnost zisku z nelegální těžby a prodeje vltavínů je pro některé osoby příliš lákavou vidinou, aby bylo možné za současné právní situace jim v této činnosti definitivně zabránit. Podobných příkladů, kdy se nedaří zamezit nelegální činnosti, by bylo možno jmenovat více.

Přírodní památka Besednické vltavíny byla zřízena zejména za účelem ochrany proti nelegální těžbě, přičemž již v samotném nařízení, kterým byla vyhlášena, je zakotvena možnost provádění těžebních prací se souhlasem orgánu ochrany přírody. Právě takový souhlas byl prvoinstančním rozhodnutím vydán, takže nelze hovořit o tom, že by toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem či nařízením OkÚ-RŽP, kterým byla PP Besednické vltavíny I zřízena.

K návrhu na převedení chráněného území do kategorie národní přírodní památky odvolací orgán sděluje, že tuto variantu zvážil, avšak neshledal ji jako přínosnou, neboť by tím nedošlo k zásadnímu zvýšení možnosti ochrany proti nelegální těžbě.

V ust. § 67 odst. 1 zákona se uvádí, že "ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných části druhé, třetí a čtvrté tohoto zákona (dále jen "investor"), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen "biologické hodnocení"), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu".

Z uvedeného vyplývá, že je plně na zvážení orgánu ochrany přírody, zda provedení biologického hodnocení nařídí či nikoli. V daném případě orgán ochrany přírody usoudil, že takové hodnocení není z výše popsaných důvodů potřeba, a proto jeho provedení nenařídil.

Dále vzal odvolací orgán v úvahu skutečnost, že těžbou bude narušena skutečně jen velmi malá část zvláště chráněného území a jak přesvědčil při obhlídce místa kterou provedl, aby se seznámil se situací v řešené lokalitě, je právě tato plocha nejvíce poničena zásahy neoprávněných osob.

Navíc tato lokalita není jediná - ložisek vltavínonosných sedimentů je na území jihočeského kraje více, takže vytěžením nedojde k natolik nenahraditelné ztrátě, že by z toho důvodu bylo nutné těžbu zcela vyloučit.

Dle sdělení investora také budou vybrané kameny uloženy na Obecním úřadu v Besednici, kde budou tvořit trvalou veřejně přístupnou expozici.

Odbor ŽPZL rovněž hodnotí a považuje za důležitou nabídku investora ke spolupráci při vědeckém zhodnocení a geologickém zpracování řešeného ložiska. Tato nabídka nepochybně nadále platí a bude záležet především na odborných institucích či vědeckých pracovnících, zda této ojedinělé možnosti využití.

K dispozici budou mít celý profil těženého ložiska příštích zhruba 5 let, přičemž je jisté, že investor ve vlastním zájmu bude se zájemci spolupracovat a bude v rámci možností vycházet vstříc.

Lze také souhlasit s tím, že lepší podmínky pro výzkum uložení těchto zajímavých minerálů in situ se zřídkakdy naskytnou.

Odvolávací orgán považuje za zásadní argument skutečnost, že během těžby a rekultivace, které jsou naplánovány na dobu zhruba 7 let, bude zcela znemožněna nežádoucí a nelegální činnost tzv. černých kopáčů. Lze přitom předpokládat, že během této doby k určitým změnám poměrů v našem právním systému pak v oblasti neživé přírody, takže provádění podobné protiprávní činnosti nebude možné, resp. budou existovat účinnější mechanismy, které umožní vzniku takové situace zabránit.

Vzhledem k tomu, že odvolací orgán je přesvědčen, že povolení legální těžby je v dané situaci přece jen lepším řešením než ponechání lokality svému osudu, rozhodl, jak je uvedeno výše.

PhDr. Jan Stráský ředitel Krajského úřadu

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz