Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Podnět k zastavení činnosti dle v CHÚ " Přírodní památka Besednické vltavíny"

Česká inspekce životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
Na Břehu 267
P R A H A
190 00

V Českých Budějovicích dne 26. 3. 2002

Věc: Podnět k zastavení činnosti dle § 66 zákona č. 114/192 Sb. v CHÚ " Přírodní památka Besednické vltavíny"


V souladu s ust. ods.2 § 80 zákona č. 114/1992 Sb. a § 66 tohoto zákona, podává Sdružení CALLA podnět k zastavení činnosti v chráněném území "Přírodní památka Besednické vltavíny".
Přírodní památka Besednické vltavíny byla zřízena nařízením Okresního úřadu v Českém Krumlově k ochraně ložiska vltavínonosných štěrkopísků. Těžební práce a další jakékoliv terénní práce, jež by mohly umožnit těžbu a sběr vltavínů, lze v PP vykonávat jen s předchozím souhlasem Okresního úřadu v Českém Krumlově. Na základě žádosti firmy G - PLUS RNDr.Jan Štábe o souhlas s plánem přípravy, otvírky a dobývání vltavínů v části výhradního ložiska mající zároveň statut CHÚ PP Besednické vltavíny, vydal dne 10.4.2001 Okresní úřad v Českém Krumlově částečně kladné rozhodnutí aj. ŽP-0804a-01. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala ke Krajskému úřadu - Jihočeského kraje občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky, Hnutí Duha a památkářská obec českokrumlovská. Odvolání byla odůvodňována rovněž nesouhlasnými stanovisky odborných institucí k záměru průmyslové těžby vltavínů a peticí místních občanů. Odvolací orgán napadené rozhodnutí potvrdil dne 24.8.2001 rozhodnutím aj. ŽPZL/193/2001/Hk. Občanská sdružení využila institutu přezkoumání rozhodnutí dle § 65 ods. 1 zákona č. 71/1967 Sb. a podalo Ministerstvu životního prostředí žádost o přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dne 14.12.2001 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II zrušilo svým rozhodnutím čj. 510/1864/01/Ve rozhodnutí Krajského úřadu jihočeského kraje a věc vrátilo správnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí.
Souběžně s tímto procesem správního řízení dle zákona č. 114/1992 Sb. vydal dne 6.11. 2001 Obvodní báňský úřad v Plzni pod č.j. 3174-511.4/Skl./Kav/01 povolení k provádění hornické činnosti na ložisku vltavínonosných štěrkopísků Besednice - CHÚ PP Besednické vltavíny. Proti tomuto souhlasu podalo OS Jihočeské matky v zákonné lhůtě odvolání k Českému báňskému úřadu v Praze, který napadené rozhodnutí potvrdil.
Mezi tím podala Obec Besednice a Rndr. Jan Štýbr rozklad ministrovi životního prostředí proti rozhodnutí MŽP, odboru výkonu státní správy II.
Dne 19.3. 2002 jsme při návštěvě CHÚ PP Besednické vltavíny zjistili, že došlo k odlesnění pozemků 1454/2 a kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku 1452/3. Vzhledem k tomu, že charakter prací odpovídá postupu před zahájením těžebních prací.Dle informace na Okresním úřadě v Českém Krumlově a výsledku šetření ČIŽP, OI České Budějovice provedeného na základě podnětu občana Besednice, není tento postup protizákonný. I přes tuto skutečnost jsme přesvědčeni, že vlastník pozemku a investor porušili zákon tím, že nevyčkali rozhodnutí ministra životního prostředí ve věci potvrzení či zamítnutí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy II. Žádáme proto o zastavení činnosti dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb. a to i z důvodu, že rozhodnutí o vynímečném kácení stromů rostoucích mimo les dle § 8 bylo vydáno Obcí Besednice bez předchozího souhlasu Okresního úřadu Český Krumlov, jak to upravuje vyhláška o postupu kácení v případě, že se jedná o pozemky ve vlastnictví obce.


Za Sdružení CALLA
Vladimír Molek


Příloha:

Spis

Na vědomí:

ČIŽP, oblastní inspektorát České Budějovice
Sdružení Jihočeské matky
Hnutí Duha
Památkářská obec českokrumlovská

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz