Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Stanovisko k problematice ochrany přírodní památky Besednické vltavíny I.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
organizační složka státu
Středisko České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II.
370 01 České Budějovice

Naše značka 949/01
Vyřizuje: Kunce, Albrecht
Č.Budějovice, dne 21.5.2001

Na Váš požadavek sdělujeme na základě našich podkladových materiálů a dostupných literárních údajů následující stanovisko k zamýšlené těžbě vltavínů v přírodní památce Besednické vltavíny I:

Přírodní památka Besednické vltavíny I byla zřízena nařízením Okresního úřadu v Českém Krumlově ze dne 20.11.1995 a to výslovně k ochraně ložiska vlatvínonosných sedimentů. Území přírodní památky zahrnuje celkem 97 parcel o celkové výměře 28 ha v katastrálním území Besednice.

Dle hodnocení naprosté většiny odborníků zabývajících se danou problematikou se vltavíny v této lokalitě nacházejí jen v území jejich primárního výskytu )v oblasti pádového pole), přičemž prodělaly jen minimální transport z místa, na které spadly (řádově desítky, maximálně stovky metrů). Svědčí o tom topografická a geomorfologická poloha naleziště a charakter sedimentů, v nichž jsou vltavíny uloženy. Vltavíny se zde nacházejí v šedozeleném až modravě zeleném jílu, který vznikl zvětráváním okolním moldanunbických žul a rul. Stáří sedimentů je svrchnomiocenní (torton - sarment) a činí zhruba 15 miliónů let. Kromě jemného jílovitého podílu (kaolinit, montmorillonit) obsahují hrubší podíl úlomkovitého křemene, muskovitu, živce aj., který je ostrohranný, což nasvědčuje jen velmi krátkému transportu. Vltavíny z této lokality jsou hluboce a výrazně skulptovány a matným povrchem a to v důsledku intenzívní koroze (leptání) v alkalickém prostředí jílových sedimentů.

Vzhledem k charakteru zdejšího výskytu vltavínů a jejich vlastnostem je lokalita u Besednic považována řadou našich předních odborníků - mineralogů - za unikátní naleziště, přesahující svým významem pro vědu rámec České republiky. Dle většiny odborníků, kteří se měli možnost vyjádřit k záměru těžby, patří naleziště Besednické vltavíny I do kategorie vědecky významných typových lokalit, které je nutné chránit před vytěžením. Lokalita umožňuje studovat s použitím nejmodernějších vědeckých metod genezi vltavínů a jejich charakteristické vlastnosti i vlastnosti přirozeného prostředí jejich uložení a to z různých hledisek celého spektra geologických věd.

Přírodní památka Besednické vltavíny I byla vyhlášena se záměrem ochrany vltavínů na jejich původním stanovišti s cílem zajistit dlouhodobou ochranu území před těžebními zásahy. Navržené řešení, kdy by předmět ochrany byl v chráněném území z důvodu "zajištění jeho ochrany" z lokality trvale odstraněn je z hlediska ochrany přírody naprosto absurdní a principiálně nepřijatelné, protože pak by ochrana lokality ztratila jakýkoliv smysl.

Jsme si samozřejmě vědomi problémů, které v souvislosti s nelegální těžbou vltavínů v tomto území existují, i toto že Okresní úřad povolil těžbu jen na menší části chráněného území. Jsme však přesvědčeni, že tím se problém nelegální těžby stejně nevyřeší a je vysoce nepravděpodobné, že žádosti o povolení těžby na dalších pozemcích v chráněném území budou v krátké době následovat.

Neschopnost státu a jeho orgánů místní samosprávy, zajistit ochranu vyhlášeného území před devastací nelegální těžbou nemůže být dle našeho přesvědčení argumentem pro vytěžení lokality. Rovněž zakonzervování části lokality překrytím betonovými panely (nebo obdobným technickým opatřením) považujeme v tomto terénně členitém a krajinářsky hodnotném území též nepřijatelné. Takové řešení by bylo akceptovatelné třeba na jiné vybrané typové lokalitě nacházející se například na rovinatých zemědělských pozemcích.

Na základě výše uvedených skutečností zásadně nedoporučujeme těžbu vltavínů na této lokalitě povolit. Vzhledem k legislativně "slabé" ochraně lokality v kategorii přírodní památka naopak podporujeme návrh na vyhlášení dotčené lokality v kategorii národní přírodní památka.

S pozdravem Mgr.Josef Albrecht, vedoucí střediska

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz