Sdružení Calla
  Dnes je 3. října 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

RNDr. Václav Novák, bývalý kurátor sbírky vltavínu JČM a geolog JČM zpracovává pro sdružení CALLA soudně znalecký posudek ve prospěch respektování PP Besednické vltavíny

Znalecký posudek

ve věci navrhované průmyslové těžby vltavínů na lokalitě PP Besednické vltavíny. O znalecký posudek žádá CALLA, Sdružení pro záchranu prostředí, pošt. Schr. 223, 370 04 České Budějovice, se sídlem Fráni Šrámka 35, 370 04 České Budějovice, dopisem za dne 18.5.2001. Má být posouzena problematika reálné ochrany PP Besednické vltavíny, návrhu průmyslové těžby, významu lokality a postupu RŽP OkÚ český Krumlov. Dohodnutý termín odevzdání posudku je 21.5.2001

I. Význam lokality

Občasné pády velkých kosmických těles na povrch planety Země v její geologické historii byly v některých případech doprovázeny vznikem sklovité taveniny,. Jež se v malých kapkách rozptýlila do širokého okolí místa pádu. Tyto kapky ztuhlého přírodního skla, event. Opracované následujícími exogenními geologickými pochody, se nazývají tektity. Vyskytují se na několika místech planety a jsou většinou hnědočerné a neprůhledné. Vyjímkou ve světovém měřítku jsou jihočeské vltavíny, zelená průhledná odrůda tektitů.

Vltavínové kapky byly při svém dopadu hladké a vyznačovaly se aerodynamickými tvary. Nárazem při dopadu se většinou rozbily.

Některé však nárazu odolaly a dnes v nich spatřujeme tzv. Celotvary. Tvar původního rozptylového pole dopadu vltavínů neznáme. Od doby pádu před 15 mil. Let byla převážná část vltavínů přemístěna vodním transportem a uložena jako součást přívalových deltových a jezerních písčitých štěrků, takže dnes vltavíny nacházíme hlavně v místech, kde jsou zachovány relikty neogénu. Z hlediska rozšíření jihočeských vltavínů je okolí Besednice nejižnější lokalitou jejich výskytu.

Po svém uložení do písčitých štěrků a event. Jílů byly vltavíny dlouhodobě vystaveny působení podzemních vod, které je zvolna rozpouštěly. Hojné vnitřní nehomogenity, jako např. Příměs obtížně rozpustných jehličkovitých útvarů lechatelieritu, způsobily vytvoření charakteristického jamkovitého povrchu vltavínů, tzv. Skulptace.

Jihočeské vltavíny jakožto příjemně zelené, průhledné a bohatě skulptované tektiny představují jedinečný a světově ojedinělý přírodní výtvor. Shodou příznivých okolností se právě na lokalitě Besednice vyskytuje mimořádně velký počet celotvarů (destičky, kapky, tyčinky) s bohatou "ježatou" skulptací. Odborně jsou hodnoceny jako "nejkrásnější české vltavíny" (Ševčík J., 1990, Sborník referátů 5. Konference o vltavínech, str. 85 -91).

Význam lokality spočívá v tom, že mimořádně vědecky zajímavý a esteticky přitažlivý světově ojedinělý přírodní jev je na ní extrémně dobře vyvinut a zachován. Proto by lokalita měla být chráněna před primitivní neznalostí nebo chamtivostí. Měla by být dlouhodobou, časově neomezenou součástí vědecké, estetické a kulturní nadstavby společenského vědomí.

II. Návrh průmyslové těžby

Vltavíny, jak jsou charakterizovány v odstavci I, mají charakter drahých kamenů (tedy kamenů použitelných do šperku) a jsou drahé kameny příjímány v odborných a obchodních kruzích i v široké veřejnosti. Jako drahé kameny splňují zejména požadavky na příjemný vzhled, dostačující trvanlivost a poměrnou vzácnost výskytu. Vltavíny se zasazují do šperků v přírodním stavu a v zahraničí i ve výbrusech.

Pro zpracování do šperku jsou vltavíny získávány individuálním nepovoleným sběrem. Tento způsob je šetrný k materiálu v tom smyslu, že umožňuje získat i tenké a velmi křehké ukázky vltavínů bez poškození. Z doslechu jsem informován o tom, že jediný pokus státu jako oprávněného vlastníka vltavínů o jejich průmyslovou těžbu (na lokalitě Ločenice) nepřineslo pozitivní výsledky (vysoké náklady, malá výtěžnost, neodborné zacházení s vytěženou surovinou).

Průmyslovou těžbou, tedy "ve velkém), kdy se do práce berou naráz velké dávky hornin, bude nepochybně velké množství vzácných ukázek zničeno. Jestliže žadatel o těžbu poukazuje na to, že lokalita je nelegální těžbou drancována, má jistě pravdu, s tou výhradou, že při legální těžbě bude tomu právě tak, jen ještě ve větším měřítku.

Pro domácí trh jsou zjevně zajištěny, a to i v dlouhodobém výhledu, velké zásoby vltavínů, získaných zajisté nelegálním individuálním sběrem. Ale to už se teď asi nedá nic dělat. Je to sice únik státního majetku, leč oproti navrhované průmyslové těžbě nejspíš únik drobnějšího rázu. Pro domácí trh tedy není nutno vltavíny průmyslově těžit. Těžbu pro vývoz vltavínové suroviny do zahraničí nedoporučuji. Nepokládám za vhodné vyvážet do zahraničí, navíc s pochybnou možností kontroly, to nejlepší z materiální, vědecké a kulturní podstaty země. Tato země a její lid zdaleka není v takové materiální nouzi, aby se vývoz její podstaty dal nějak ospravedlnit.

III. Reálná ochrana PP Besednické vltavíny a postup RŽP OkÚ Český Krumlov

Z nařízení Okresního úřadu v Českém Krumlově byla dnem 29. Listopadu 1995 vyhlášena přírodní památka (PP) Besednické vltavíny. V článku 1, odst. 2 tohoto nařízení uvádí správní orgán, že "posláním PP Besednické vltavíny je ochrana ložiska vltavínonosných štěrkopísků se zbytky vltavínů ...."V článku 2, odst. 1 tohoto nařízení stanoví správní orgán jakožto ochranou podmínku, že těžební práce lze v PP Besednické vltavíny vykonávat jen s předchozím souhlasem Okresního úřadu v Českém Krumlově". Není výslovně uvedeno, zda je míněna těžba štěrkopísku, vltavínů nebo např. Lesní těžba. Lze se však domnívat, že těžbou není míněna těžba štěrkopísku a vltavínů. Ochrana ložisek nerostných surovin se totiž provádí podle zvláštních předpisů a není přípustné je chránit pod záminkou, že jde o přírodní památku.

V článku 4, odst. 2 jsou vyjmenovány zákonné předpisy, podle nichž lze postihovat event. Nelegální činnost v PP Besednické vltavíny, vykonávanou bez předchozího souhlasu Okresního úřadu v Českém Krumlově. Není pochyb o tom, že po vyhlášení PP besednické vltavíny byla uplatňována vůle zainteresovaných stran, to jest okresního úřadu, policie a obce, vyhlášenou PP řádně podle předpisů spravovat. Bylo zřízeno oplocení, označení, oznámení a zjištění narušitelné, protiprávní jednání bylo vyšetřeno a pachatelé předáni justičním orgánům. Žel, dobrá vůle všech vyjmenovaných orgánů ve spojení s právní silou příslušných orgánů se jeví jako nedostačující a nelegální činnost v PP Besednické vltavíny přes všechna opatření pokračuje v neztenčené míře i nadále.

Rozhodnutím Okresního úřadu v Českém Krumlově ze dne 10.4.2001 byl proto vydán souhlas k otvírce a těžbě ložiska vltavínů v části PP Besednické vltavíny. Příslušný správní orgán tímto rozhodnutím rezignoval na svůj díl odpovědnosti za ochranu přírodní památky, resp. Vyjádřil vůli zachránit alespoň část materiální podstaty státního majetku pro soukromou firmu, jejíž zisky z těžby budou řádně zdaněny. Význam lokality sice spočívá v něčem jiném, než ve vytěžení nerostné suroviny (viz odst. I), avšak za daných okolností se řádná a úplná ochrana lokality Besednické vltavíny jako části materiální, vědecké a kulturní podstaty země nejeví reálná.

Ze všech možných dílčích možností ochrany je však ochrana vytěžením možností nejhorší.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. Září 1990, čj. Spr. 1407/90 pro základní obor drahé kovy a kameny - zkoušení pravosti a ryzosti, ekonomika. Znalecký úkon je zapsán pod poř. Č. 172/2001 znaleckého deníku.

Znalečné účtuji podle připojené likvidace.

V Č. Budějovicích 21.5.2001

RNDr. Václav Novák

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz