Dnes je 18.7.2024  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Vyhledávání


Facebook Profil Cally na Facebooku
Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

button enviroskop.cz

Kompetence úřadů

V souvislosti s ochranou hmyzu je nutné zmínit, že téměř nicotně se legislativa zabývá ochranou hmyzu obecně, tedy nikoliv zvláště chráněných druhů. Pokud není daný druh uveden mezi chráněnými ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., je jeho ochrana skoro nulová, ač je například daný druh zařazen do tzv. Červeného seznamu ohrožených druhů. Právně závazné jsou totiž pro příslušné orgány pouze právní předpisy, kterými je buď vyhláška nebo zákon, popř. evropská směrnice či nařízení. Pokud tedy například obecní úřad při rozhodování o kácení dřevin vezme v potaz, že se v jeho kmeni nachází krasec lipový uvedený pouze v Červeném seznamu, nikoliv ve vyhlášce, je jen dobrou vůlí úřadu, když při rozhodování k jeho existenci přihlédne.

Orgánem ochrany přírody rozhodujícím o omezení nebo zákazu rušivé činnosti pro zvláštně nechráněné druhy podle § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten rozhoduje též o zajištění či použití prostředků k zabránění zraňování nebo úhynu živočichů či jejich biotopů podle § 5 odst. 3 téhož zákona (opět pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy). Obecní úřad s rozšířenou působností také rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle § 86 odst. 2 a ukládají pokuty za přestupky podle § 87 a za správní delikty podle § 88 zákona.

Krajské úřady povolují výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality podle § 45b odst. 1 zákona, dále zajišťují péči o EVL, označují EVL, vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení obnovy EVL nebo jejich předmětů ochrany podle § 45c odst. 2, a na jejich území vydávají i stanoviska podle § 4 odstavce 2 zákona. Dále  rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1 zákona, pokud se jedná o zvláště chráněné druhy, ukládají rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3 zákona, pokud se jedná o zvláště chráněné druhy, mimo to uzavírají dohody podle § 49 odst. 4, vydávají předchozí stanoviska k nezbytným zásahům do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů podle § 50 odst. 3, spolupracují s Ministerstvem životního prostředí při přípravě záchranných programů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 52, povolují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56, uzavírají dohody podle § 56 odst. 5 a vydávají předchozí souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů podle § 57.

Ústředním orgánem státní správy ochrany přírody je Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo vykonává především vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k ochraně hmyzu je nutné zmínit především příslušnost k podávání Evropské Komisi zprávy a informace ve věcích soustavy NATURA 2000, oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu podle § 45a odst. 4 a vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2 zákona, dále zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro EVL, předává je do ústředního seznamu a zveřejňuje je prostřednictvím internetu, podává žádosti o stanovisko Evropskou Komisi podle § 45i odst. 10 zákona, ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků, občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty zajišťuje a schvaluje záchranné programy podle § 52 zákona, stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť, evropsky významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na území České republiky, stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů podle § 48 a míst jejich přirozeného výskytu a dále bližší podmínky jejich ochrany.

 

a

 

 © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist