Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Posouzení protipovodňových úprav podél Malše v Českých Budějovicích

Ing. Jiří Koťátko, Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s.

Tento příspěvek vychází z posudku, který vypracovala akciová společnost Vodní díla - technickobezpečnostní dohled (dále Vodní díla - TBD a.s.) pro Okresní úřad České Budějovice, referát životního prostředí, v červenci 2000.

Předmětem objednávky bylo posouzení studie "Protipovodňová ochrana - Havlíčkova kolonie - Mladé" zpracované firmou VH-TRES s.r.o. pro Úřad města České Budějovice v listopadu 1999 a vytypování dalších možných variant řešení minimalizujících negativní dopady na dotčenou lokalitu. Pracovníci VH-TRES s.r.o., jako zpracovatelé posuzované studie, zvolili určité technické řešení zadaného problému. Zásadních chyb se nedopustili a zadání objednatele studie splnili. Autoři studie mají na své technické řešení nezadatelné právo, které se týká i výpočtů a dílčích postupů. Předložená studie představuje technicky vhodnou úpravu s maximální snahou ke splnění zadání, tj. ochranu zástavby na Q100, resp. PV1888. Podrobnější hodnocení studie je v kap. 3.4 posudku a.s. Vodní díla - TBD. Pokud jde o hydrotechnické výpočty, považujeme za správný dosud používaný postup porovnávání různých variant řešení jednotným způsobem, tj. povodňovým modelem. Je však nezbytné správně prezentovat výsledky výpočtů ve vazbě na vstupní předpoklady.

Výsledky všech zatím provedených povodňových modelů potvrdily, že varianta navržená ve studii VH-TRES s.r.o., je z hydrotechnického hlediska z několika dosud prošetřovaných variant nejlepší. Pokud jsou však rozdíly ve vypočtených úrovních hladin pro návrhový povod-ňový průtok v řádu jednotek centimetrů, považujeme při hodnocení účinnosti variantních návrhů protipovodňových opatření výsledky prakticky za shodné.

Výběr nejvhodnější varianty je třeba provádět nejen z hlediska hydrotechnického (čím nižší hladina, tím lépe) a z hlediska spolehlivosti (čím menší závislost na lidském činiteli, tím lépe), ale i z hlediska ekonomického (čím levněji, tím lépe). Všechny varianty musí splňovat stejný cíl - zabránit proniknutí vody při návrhové povodni do zástavby města.

Přestože jedním z hlavních kritérií při volbě optimální varianty musí být i ekonomická náročnost, nebyly v dostupných podkladech nikde uvedeny náklady pro posuzované varianty. I ve studii VH-TRES s.r.o. byl doložen pouze odhad nákladů pro různé varianty dílčích technolo-gických celků, ne však výsledný celkový náklad pro předkládanou variantu (etapy I.- III.).

Jak již bylo řečeno, opatření navržená ve studii VH-TRES s.r.o. představují jednu z možných variant. Po předání studie VH-TRES s.r.o. však byly vydány další dokumenty souvise-jící s danou problematikou (Povodňový model a různé doplňující výpočty). Tyto materiály přinesly i určitý posun v názorech na nejvhodnější způsob ochrany předmětného úseku Malše proti povodním.

Z pohledu nových informací a názorů (na rozdíl od doby zadání studie VH-TRES s.r.o.) byl v rámci posudku a.s. Vodní díla - TBD z července 2000 (podle zadání ve smlouvě) vypraco-ván návrh dalších možností povodňové ochrany zájmového území. Navrhovaná opatření jsou popsána v kap. 4 a graficky znázorněna v situaci v příloze č. 1 uvedeného posudku.

Variantní řešení navržené v posudku a.s. Vodní díla - TBD z července 2000 nepočítá s kapacitním obtokem navrhovaným ve studii VH-TRES s.r.o., ale využívá již existujícího systému protipovodňových opatření kolem čtvrti Mladé. Vybudování kapacit-ního obtoku podle našeho názoru představuje řadu komplikací a vysoké náklady, které mohou ztěžovat a oddalovat realizaci a tím i ohrožovat včasnou ochrannou funkci navržených opatření.

Výhody řešení bez kapacitního obtoku:

 • Úspora nákladů na stavbu zcela nového vtokového objektu a dvou klapkových uzávěrů.
 • Úspora nákladů na přeložku kanalizace v pravém břehu Mlýnské stoky mezi vtokovým objektem a železničním náspem.
 • Stávající ochranná hráz v levém břehu Mlýnské stoky zůstane využita.
 • Mlýnská stoka bude i nadále plnit funkci dostatečně kapacitního koryta pro odvedení povrchové vody ze čtvrti Mladé i při vyřazení kanalizace při povodních.
 • Nevzniknou problémy s rušením zahrádek v trase obtokového kanálu v úseku pod železničním mostem a problémy se zásahem do pozemků nad železničním mostem při rozšiřování koryta Mlýnské stoky.
 • Rekonstrukce a zvětšení železničního mostu přes Mlýnskou stoku není vyvolána potřebou protipovodňové ochrany.
 • Nebude narušena přístupnost parku v pravém břehu u Malého jezu od Havlíčkovy kolonie.
Nevýhody řešení bez kapacitního obtoku:
 • Veškerý průtok v Malši musí projít pod železničním mostem, což představuje určité zvýšení hladiny vody (do 0,2 m) v území mezi železničním mostem a Velkým jezem.
 • Není vyřešena splavnost pro malé lodě. V případě potřeby je však řešitelná v rámci vorových propustí na Malém a Velkém jezu.
V posudku navržená povodňová opatření doporučujeme realizovat v tomto pořadí:
 1. Informovat obyvatele bydlící v zátopovém území Malše v Českých Budějovicích. Cílem je seznámit je s problematikou povodňové ochrany tohoto území a s přístupem k postupné realizaci ochranných opatření.
 2. Dopracovat 2D model proudění podle kap. 5 posudku a dořešit výběr optimální varianty povod-ňových opatření v zájmovém úseku Malše.
 3. Provizorní opatření k ochraně jednotlivých objektů (opatření č. 5, 6, 17) mohou jejich vlastníci realizovat kdykoli, a to čím dříve, tím lépe. K realizaci vhodného způsobu ochrany objektů potřebují mít k dispozici údaje o úrovni hladiny návrhové povodně.
 4. Rekonstrukce lávky pro pěší a odstranění technologické lávky (opatření č. 1).
 5. Probírka břehového porostu (opatření č. 3).
 6. Úprava koryta Malše (opatření č. 2).
 7. Vybudování ochranné hráze a mobilní stěny v pravém břehu u Malého jezu (opatření č. 7).
 8. Zřízení protipovodňových zídek (hrázek) v ul. Na Nábřeží (opatření č. 4).
 9. Vyrovnání koruny hráze v levém břehu Mlýnské stoky (opatření č. 8).
 10. Provizorní hrazení, příp. navýšení nivelety silnice v ul. Javorová a Jasanová (opatření č. 9).
 11. Úprava stavidel vtokového objektu na Mlýnské stoce (opatření č. 10).
 12. Snížení úrovně terénu a komunikací v inundačních polích žel. mostu (opatření č. 13).
 13. Odstranění technologické lávky před železničním mostem (opatření č. 11).
 14. Snížení terénu v pravém břehu Malše v úseku mezi Malým a Velkým jezem (opatření č.12)
 15. Rekonstrukce Malého jezu na pohyblivý (opatření č. 14).
 16. Vybudování ochranných hrází nad Červeným Dvorem (opatření č. 15).
 17. Přestavba plného vysokého zábradlí na mostě v Mánesově ulici (opatření č. 16).
Pozn.: Čísla opatření odpovídají označení v situačním schématu - příloha 1. V případě potřeby rekonstrukce nosné konstrukce silničního mostu v Mánesově ulici v budoucnu je nezbytné zajistit potřebné převýšení mostovky nad hladinou H100.

Průběžně je nutno provádět údržbu vybudovaných povodňových opatření podél řeky Malše. Činnosti a hospodaření v inundačních prostorech je třeba přizpůsobit riziku možného zaplavení. Je třeba také aktualizovat záplavová pásma na základě výpočtu hladiny pro aktuální hodnotu návrhového průtoku (Q100, resp.PV1888) a v návaznosti na realizovaná povodňová opatření.

Různá řešení povodňové ochrany území Havlíčkova kolonie a Mladé mohou mít obdobný účinek. V současné situaci, kdy se po zveřejnění výsledků studie VH-TRES s.r.o. objevily výhrady obyvatel předmětného území v souvislosti s ochranou parku v pravém břehu Malše, považujeme za vhodné projektově dopracovat nejméně jeden alternativní návrh (např. podle zásad uvedených v kap. 4 posudku a.s. Vodní díla - TBD z července 2000) včetně odhadu nákladů na jeho realizaci. V této souvislosti doporučujeme významné pracovní postupy a návrhy včas projednávat na výrobních výborech za účasti zainteresovaných organizací i Petičního výboru Malše.

Při zvažování případných dalších variant s rekonstrukcí jezů na Malši nedoporučujeme z hlediska povodňové ochrany zástavby v Českých Budějovicích přestavbu pevného Velkého jezu na pohyblivý. Považujeme za účelné maximálně pozdržet přítok vody do města a využít retenční schopnosti inundačních prostor nad městem. Případným sklopením jezové konstrukce by byl urychlen přítok vody do zastavěné části a zmenšen retenční účinek inundačních prostor nad Velkým jezem.

Z obdobných důvodů nedoporučujeme v úseku nad Velkým jezem budovat ochranné hrázky vedené bezprostředně podél pravého břehu Malše.

Je třeba upozornit, že při jakékoli úpravě břehů Malše budou muset být odstraněny stromy a křoviny ve svahu břehů. To se týká i případného nahrazení dosluhující dřevěné palisády zpevňu-jící břehy v úrovni kolísání hladiny v rámci údržby koryta řeky. Zachovat lze pouze stromy za břehovou hranou, a to ještě za zvýšených nároků na technologii prováděných prací (stavba po malých úsecích, zajištění stability stromů apod.).

Za důležité považuji dopracovat povodňový matematický model k:

 • doplnění návrhových parametrů pro opatření navržených ve studii VH-TRES s.r.o.
 • upřesnění minimálního rozsahu souvisejících opatření pro případ realizace samostatné I. etapy prací ve smyslu studie VH-TRES s.r.o.
 • posouzení dalších variant řešení povodňové ochrany v zájmovém území (například podle zásad v kap. 4 posudku a.s. Vodní díla - TBD z července 2000).
Posuzovaná studie VH-TRES s.r.o. sledovala možnosti ochrany oblasti Havlíčkova kolo-nie a Mladé pomocí prostředků v rámci intravilánu města. Hledání možností účinného snížení povodňových průtoků v povodí Malše nad Českými Budějovicemi je náplní samostatné studie.

Z předkládaného posudku vyplývá, že problematika Malše v Českých Budějovicích je nejen z hlediska povodňové ochrany města velmi složitá. V poslední době průběžně vznikají k předmětnému úseku Malše další dokumenty (posudky, výpočty dalších variant řešení apod.). Objektivní vyhodnocování a posuzování závěrů těchto dokumentů ve všech souvislostech je velmi náročné. V této situaci stoupají nároky na organizaci dílčích postupů a koordinaci všech souvisejí-cích činností k optimálnímu zajištění povodňové ochrany.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz